jeudi 29 janvier 2015

Criminologie

CAPITOLUL I
NOŢIUNI GENERALE DESPRE CRIMINOLOGIE
1.1 Definiţia criminologiei
#Criminologie
Prin definiţie înţelegem "operaţia logico - semantică exprimată într-o propoziţie concisă prin care se indică proprietăţile esenţiale ale unui obiect sau fenomen".
În acelaşi timp, în construirea definiţiei trebuie să se ţină seama de cele două elemente distincte, inseparabile care sunt obligatorii - genul proxim căruia aparţine obiectul şi diferenţa specifică, care-1 separă de celelalte obiecte.
Ca să putem defini Criminologie ca ştiinţă, trebuie să ţinem seama şi de faptul că ştiinţa, ca noţiune generică, constituie un ansamblu coerent de cunoştinţe relative la unele categorii de fapte, de obiecte sau fenomene supuse legilor şi verificate prin metode experimentale.
Termenul de Criminologie este un cuvânt compus, provenind din latinescul "Crimen" - crimă şi grecescul "logos" - ştiinţă. El a fost folosit pentru prima dată în lucrările sale, de antropologul francez Paul Topinard, însă el s-a răspândit şi generalizat după anul 1885 când juristul italian Rafaele Garofalo şi-a publicat lucrarea sa intitulată "Criminologia".
În materie de definiţii a criminologiei există o abundenţă de posibilităţi de definire, plecând de la abordarea foarte generoasă a lui Ferri care susţinea că criminologia este suma tuturor ştiinţelor penale, incluzând chiar şi dreptul penal, care nu ar fi decât capitolul juridic al acestei ştiinţe. La polul opus se află susţinătorii ideii că criminologia este total distinctă de dreptul penal, fiind o ştiinţă pur teoretică care se ocupă doar de sistematizarea datelor cu privire la factorii şi mecanismul delincvenţei.
În criminologie se spune că există atâtea definiţii ale criminologiei câţi criminologi sunt. Din totalitatea de definiţii existente cea mai verosimilă este cea a lui R. Gassin care susţinea că criminologia este „ştiinţa care studiază factorii şi procesul de realizare a conduitei infracţionale şi care determină, plecând de la factorii şi procesul infracţional, cele mai bune mijloace de luptă pentru a stăpâni sau pe cât posibil să reducă răul social cauzat de infracţiune.”
Criminologia generală este acea ramură a criminologiei, care studiază fenomenul criminalităţii în ansamblul său, crima, criminalul, cauze ale criminalităţii, soluţii de combatere a criminalităţii, fiind principala ramură a criminologie dar şi o ramură de sinteză. În general în facultăţile de drept se studiază criminologia generală.
Criminologia teoretică este acea ramură a criminologiei care studiază teoretic
şi mai puţin aplicativ explicarea acţiunii infracţionale.
Criminologia specială se ocupă cu studiul unor părţi sau sectoare de criminalitate (criminalitatea minorilor, crima organizată etc.).
Criminologia clinică este o ramură de ştiinţă aplicativă, asemănătoare cu medicina clinică, având misiunea de a efectua examene complexe ale unui singur criminal, în urma căruia pune un diagnostic privind cauza comiterii infracţiunii şi apoi face o estimare asupra conduitei viitoare a criminalului respectiv.
Criminologia aplicată este acea ramură care se ocupă în principal de studiul ştiinţific al mijloacelor de luptă contra delincvenţei (mijloace juridice sau empirice).
Criminologia etiologică este acea ramură a criminologiei care se ocupă de studierea cauzelor, condiţiilor sau factorilor care determină sau care favorizează fenomenul criminal (explicaţii biologice, sociologice, psihologice sau multifactoriale).
Criminologia dinamică este acea ramură a criminologiei teoretice care se ocupă cu studierea fenomenului criminal din punctul de vedere al mecanismelor şi proceselor care însoţesc trecerea la actul criminal.
Criminologia empirică este acea ramură a criminologiei care foloseşte metoda empirică de cercetare a fenomenului infracţional, fără a se lăsa influenţată de teoriile criminologice ale comportamentului infracţional în general. Ea studiază faptul, ceea ce este, nu ceea ce ar putea să fie (de exemplu costată că într-un anumit loc este o problemă legată de consumul de droguri şi atunci analizează fenomenul faptic şi propune soluţii fără a se lăsa influenţată de teoriile criminologice care ar explica acel comportament).
Criminologia restaurativă este acea ramură a criminologie în care victima devine un actor important şi care se concentrează pe repunerea lucrurilor în situaţia anterioară comiterii infracţiunii, în măsura în care mai este posibil, atât în ceea ce-l priveşte pe autor cât şi pe victim (medierea între autor şi victimă, sancţiuni alternative, etc.)
1.2. Obiectul criminologiei
Obiectul de studiu al criminologiei îl constituie criminalitatea ca fenomen social fapta penală comisă, făptuitorul, victima şi reacţia socială împotriva criminalităţii.
Pentru a se afirma că ştiinţa criminală a trebuit să dovedească că are obiect propriu de cercetare, metode şi tehnici ştiinţifice de cercetare, să facă evaluări, parteneriate şi să propună măsuri eficiente de combatere şi prevenire a criminalităţii , ca fenomen social.
Obiectul criminologiei este definit la cel de-al 2 lea Congres Internaţional de Criminologie - Paris (1950) ca fiind: criminalitatea ca fenomen social, infracţiunea, infractorul, victima şi reacţia socială împotriva victimei.
1) Criminalitatea “ ca orice fenomen social” reprezintă un sistem cu proprietăţi şi funcţii proprii.
Analiza ştiinţifică specifică criminologia operează cu termeni specifici, cum sunt: - criminalitatea reală – este un concept ce presupune totalitatea faptelor penale săvârşite pe un anumit teritoriu , într-o perioadă determinată.
- criminalitatea aparentă cuprinde totalitatea faptelor penale sesizate justiţiei şi cercetării criminologice.
- criminalitatea legală cuprinde totalitatea faptelor penale pentru care s-au pronunţat hotărâri definitive de condamnare.
- cifra neagră a criminalităţii – faptele infracţionale comise şi rămase necunoscute din diferite motive reprezintă diferenţa dintre
criminalitatea reala şi criminalitatea aparentă. Cifra neagră a criminalităţii face obiectul cercetării criminologice.
2) Infracţiunea ca domeniu al sistemului face obiectul cercetării criminologiei în cadrul criminalităţii ca fenomen social. Ea are identitate şi particularităţi proprii
Este definită în Codul Penal al României la art. 17 ca fiind fapta prevăzută de legea penală, săvârşita cu intenţie care prezintă pericol social.
Sub aspect criminologic interesează proiecţia fenomenului criminalităţii în plan material, uman ,social şi juridic.
3) Infractorul face obiectul cercetării criminologice datorită condiţiilor bio-psiho-sociale care îl determină pe om să încalce legea. Persona care încalcă legea este considerată un eşec al procesului de socializare , educare dezvoltare biologică normală.
4) Victima împrejurării cercetări de dată recentă releva existenta unei realităţi cauzale între victimă şi autor.
5) Reacţia socială prezintă interes în identificarea modalităţilor prin care fenomenul infracţional poate fi prevenit si combătut. Astfel reacţia socială poate interveni ante – factum prin programe şi măsuri de prevenire dar şi post – factum prin acţiuni de socializare , reeducare etc.
1.3 Crima - un prim obiect al cercetării criminologice
Noţiunea de crimă folosită în studiile de criminologie are o accepţiune mai largă şi se referă la infracţiune în general şi nu la noţiunea de crimă folosită în limbajul penal ce are un sens mai restrâns şi face referire la infracţiunea contra vieţii ori alte fapte mai grave.
Termenul de infracţiune este înlocuit în criminologie cu cel de "crimă" de la care de fapt, etimologic, îi vine şi numele. Un alt concept utilizat în literatura de specialitate este cel de "acţiune criminală".
Emile Durkheim afirma în lucrarea sa "Regulile metodei sociologice" că "Noi numim crime toate actele pedepsite şi mai definim crima obiectul unei ştiinţe speciale, Criminologia.
Totalitatea acestor fapte umane reprezintă criminalitate şi, ca elemente ale acesteia, criminologia le analizează individual, le descrie, le stabileşte conexiunile şi caracteristicile în cadrul general al criminalităţii, explicându-le cauzele şi condiţiile producerii lor.
In acelaşi timp susţinem, aşa cum afirma primul criminolog român Traian Pop, citat şi de Tudor Amza, ca infracţiunea (sau crima), fiind legată de societate, a existat şi va exista întotdeauna. "Vor exista mereu criminali, precum există săraci, neputincioşi, imbecili. Această inegalitate este inerentă societăţii. Astfel, este o utopie a ne gândi la stârpirea absolută a criminalităţii, tot ce putem face este ca s-o reducem şi s-o îmblânzim".
Spre deosebire de studiul criminalităţii care este de natură cantitativă, cel al crimei, ca fenomen individual, este de natură calitativă, acesta fiind cunoscut în literatura de specialitate sub numele de micro-criminologie, în opoziţie cu macro-criminologia.
O altă distincţie în abordarea criminologică a infracţiunii, faţa de criminalitate, este aceea ca în prima situaţie studiul se face în strânsă legătură cu persoana criminalului, prin tehnici numite clinice, iar în cazul criminalităţii, studiul se realizează în strânsă corelaţie cu factorii socio-economici care o determină, iar tehnicile cele mai utilizate de cercetare sunt statisticile, anchetele şi celelalte tehnici împrumutate din sociologie şi psiho- sociologie.
Crima. Înţelesurile posibile ale noţiunii de crimă:
a) sensul comun – în sens comun prin crimă se desemnează, de regulă, o infracţiune intenţionată îndreptată împotriva vieţii persoanei, fie că este vorba de omor, de omor calificat, pruncucidere; aceeasi denumire o regăsim utilizată în cazul unor infracţiuni care au un alt obiect juridic principal, dar care au ca rezultat moartea unei persoane.
b) sensul penal – în sens penal crima desemnează o infracţiune gravă, pentru care legiuitorul stabileşte pedepse diferite şi proceduri speciale, in raport cu celelalte infracţiuni;
Acest sens este dat de împărţirea tripartită a infracţiunii în: crime, delicte şi contravenţii.
În doctrina penală noţiunea de crimă a fost şi este utilizată şi in sensul general de infracţiune, de faptă penală.
c) sensul criminologic – în sens criminologic noţiunea de crimă are o accepţiune largă, referindu-se la infracţiune în general. Este însa inexact a pune semnul egalităţii între infracţiune şi noţiunea de crimă utilizată în criminologie. Datorită oscilaţiei în timp şi spaţiu a legii penale, cu puţine excepţii, ceea ce ieri era considerat drept crimă astăzi nu mai este si invers, ceea ce un stat sancţionează ca infracţiune altul nu o face şi invers.
Nu se poate vorbi astăzi de o definiţie a crimei , completă si unanim acceptată de către doctrina criminologică. În sens criminologic noţiunea de crimă trebuie să pornească de la conceptul de infracţiune din dreptul penal, însă trebuie să meargă dincolo de acesta.
Conform art. 17 alin. 1 din Codul penal, pentru ca o faptă să fie considerată infracţiune trebuie să îndeplinească cumulativ trei condiţii esenţiale:
a) să fie prevăzută de legea penala;
b) să prezinte pericol social;
c) să fie comisă cu vinovăţie.
În sens criminologic noţiunea de crimă desemnează fapta penală sau fapta cu justificată aparenţă penală. În preocupările criminologiei intră si studierea comportamentelor deviante.
În funcţie de structura crimei, avem crime ale obiectului (obiectul fiind o persoană, un bun etc.), crime după subiect (după forma de vinovăţie , după mobilul de răzbunare, lăcomie etc.), crime după latura obiectivă (crima de rezultat şi crima de pericol ) şi crime după latura subiectivă(crime din intenţie sau culpă, crime spontane sau premeditate etc.). De asemenea crimele se pot clasifica după stările psihice ale autorului sau ale victimei (crime cu cruzime , crime pasionale, crime prin provocarea victimei etc.)
În funcţie de motivaţia actului criminal , unele crime îmbracă aspectul unor reacţii comportamentale explozive, primitive, ca în cazul celor impulsivi, cu prag de reacţie la frustrare scăzut ( de exemplu, crima de adulter, sau pot fi crime subtile, greu de descoperit, aşa cum este crima organizată.
În funcţie de rapiditatea consumării actului criminal, unele crime se înfăptuiesc ca o consecinţă a unei crime psihice acute (a unui raptus psihic, cum ar fi reacţia soţiei – victimă împotriva soţului – agresor, întâlnindu-se , într-o abordare de criminologie multiple astfel de crize: fiziologice, parafiziologice sau patologice, în relaţie cu o crimă – crizele de pubertate, crizele menstruale, crizele de sevraj toxicoman, crizele de afect patologic.
În funcţie de reacţia legii faţă de crimă, unele crime pot fi premeditate, maligne, iar altele cu pericol social mai mic, benigne (eutanasia) etc.
În funcţie de făptuitor, crimele pot fi individuale şi participative ( ca autor, instigator, complice), mai ales la infracţiunile grave, crime în doi (un cuplu criminal putând acţiona la sugestie, inducţie sau tocmit, ca în cazul crimelor săvârşite de minori , amanţi etc., crime de grup, adică ceea ce se numeşte crimă organizată mare, cu o conducere a grupului delincvent cu informatori, cu executori şi realizată astăzi la nivel internaţional, cum ar fi terorismul, traficul de droguri sau de arme, şi crima organizată mică ( ce include furtul din buzunare, furtul prin efracţie a bandei, furturile de autovehicule şi escrocheriile sau înşelăciunile). În sfârşit, există şi crime ale mulţimii ( ce includ jaful , distrugerea şi care de regulă au loc după conflicte sociale , agitaţii de masă, greve). În aceste împrejurări , mulţimea devine o grupare heterogenă, neorganizată , care acţionează sub influenţa contagiunii psihice colective , când conştiinţa comună a unui fapt cuprinde şi invadează conştiinţa fiecăruia dintr-o astfel de mulţime.
1.4 Criminalul
Acesta este de fapt "creatorul" criminalităţii. Din punct de vedere juridic, criminalul este persoana care a comis cu vinovăţie una sau mai multe infracţiuni prevăzute de legea penală.
"Trecerea la act" (comiterea infracţiunii), concept introdus în limbajul de specialitate de Etienne de Greef, este activitatea prin care o persoană devine subiect al studiului criminologie, activitate care-i deosebeşte pe indivizii infractori de non infractori.
Ca subiect de studiu, persoana care a comis infracţiunea, criminalul, trebuie să fi fost şi condamnat printr-o hotărâre judecătorească.
Criminalul era singurul obiect de studiu la începuturile Criminologiei, când aceasta era cunoscută sub numele de dată după cel de-al doilea război mondial, în SUA. răspândindu-se ulterior în ţările anglo-saxone, în ţările scandinave, ulterior în fosta R.F. Germania şi Elveţia - "antropologie criminală".
Lucrarea lui Cesare Lambrozo "L'uomo delinquente", publicată la Milano, în 1876, este rezultatul cercetărilor autorului, efectuate asupra a câtorva mii de infractori, stabilind anumite caracteristici tipice acestor categorii de oameni.
Criminalul, în Criminologia zilelor noastre, continuă să fie figura centrală a cercetărilor ştiinţifice, el fiind analizat atât medical, psihologic cât şi social, urmărindu-se formarea personalităţii acestuia anterior comiterii crimei, "antifactum" precum şi în momentul "trecerii la act dar şi "post factum", stabilind în funcţie de individualitatea persoanei un program de reinserţie socială a acesteia.
1.5. Distincţia dintre criminologie şi alte ştiinţe juridice sau nejuridice
a. Distincţia dintre criminologie şi dreptul penal
Criminologia porneşte de la unele concepte de drept penal (infracţiune, pedeapsă), dar spre deosebire de dreptul penal ea nu are un caracter normativ. Ea analizează fenomenul criminal ca realitate individuală şi socială şi nu doar ca fenomen juridic. Juridismul este calea practică prin care unele concluzii criminologice pot fi aplicate în societate. De exemplu printr-o cercetare criminologică se constată că a apărut în societate un fenomen negativ nou (de exemplu fenomenul terorist actual), în acest caz criminologii vor decide care este cea mai bună metodă de a stăpâni fenomenul respectiv şi propun un set de măsuri ( legislaţie specială în domeniu, sau noi texte de incriminare, sau modificarea procedurii penale etc). Modificarea concretă a cadrului normativ este apanajul penaliştilor, care transformă soluţiile teoretice în soluţii concrete, pe care le şi aplică practic. Studiul eficienţei unui anumit cadru normativ penal este tot un demers criminologic (de exemplu se constată că agravarea sancţiunilor pentru anumite fapte în loc să diminueze, dimpotrivă îl accentuează sau cel puţin nu are vreo influenţă semnificativă asupra fenomenului).
b. Distincţia dintre criminologie şi criminalistică
Criminalistica cuprinde ansamblul metodelor şi tehnicilor utilizate pentru stabilirea faptelor şi dovedirea vinovăţiei infractorilor, cuprinzând medicina legală, balistica, etc. Criminalistică nu are o legătură directă cu criminologia pentru că ea are un scop exclusiv probator al faptelor, ţinând mai mult de desfăşurarea procesului penal, pe când criminologia are ca obiectiv explicarea acţiunii criminale. Cu toate acestea pot fi evidenţiate anumite legături în sensul că informaţiile oferite de criminalistică cu privire la modul de comitere a unor fapte, pot fi folosite de criminologi în elaborare explicaţiilor actului infracţional. Şi reciproca este valabilă, în sensul că cercetările criminologice pot ajuta criminaliştii la perfecţionarea metodelor de identificare a infractorului.
c. Distincţia dintre criminologie şi sociologia devianţei
Devianţa din punct de vedere sociologic se referă la orice conduită socială şi la orice act social, care sunt diferite de comportamentele şi acţiunile generale ale membrilor unei societăţi şi care riscă, prin această diferenţă, să provoace reacţii ostile sau sancţiuni din partea colectivităţii. Criminologia din acest punct de vedere are o sferă mai restrânsă decât sociologia devianţei, deoarece studiază în principal devianţa criminală comisă cu vinovăţie , pe când sociologia devianţei studiază orice comportament deviant, cu sau fără semnificaţie penală. Criminologia studiază infracţiunea şi din perspectivă psihologică sau biologică, nefiind limitată la o abordare sociologică a criminalităţii.
1.6.Tehnici de cercetare criminologică
Pentru a putea fi explorat un anumit fenomen acesta trebuie cunoscut atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ. Pentru a se realiza acest demers criminologia a împrumutat mai multe metode de evaluare a fenomenului infracţional.
Prin tehnici de cercetare criminologică vom înţelege ansamblul de procedee concrete care permit colectarea de o manieră organizată a informaţiilor referitoare la fenomenul infracţional. Măsurarea criminalităţii se face tradiţional prin intermediul statisticilor criminalităţii. Acestea pot să fie statistici publice sau private; naţionale sau internaţionale; poliţieneşti, judiciare sau penitenciare. Cu toate acestea, toată lumea este de acord că statisticile tradiţionale au şi neajunsuri majore. În primul rând sunt suspectate de a fi inexacte, sursele acestor inexactităţi pot să fie erori involuntare cu referire la culegerea datelor sau prelucrarea lor, faptul că sunt făcute în momente inoportune pentru cunoaşterea exactă a fenomenului sau chiar faptul că uneori sunt modificate în mod deliberat. Din acest motiv cercetare criminologică a făcut apel la metode de cercetare noi.
Anchetele de autoconfesiune se realizează prin chestionarea unui grup reprezentativ din ansamblul populaţiei cu privire la faptul dacă individul respectiv a comis infracţiuni şi ce fel de infracţiuni. Prezintă marele avantaj al anonimatului şi al sursei directe de informaţiei, însă prezintă neajunsul major că aceste mărturisiri pot fi suspectate de subiectivism.
Anchetele de victimizare constau în chestionarea unui grup de persoane reprezentativ asupra faptului dacă au fost victima vreunei infracţiuni şi care anume a fost aceea. Avantajul utilizării anchetelor de victimizare constă în faptul că pot releva şi acele infracţiuni care nu au fost avute în vedere de statisticile judiciare sau poliţieneşti, şi pot scoate la lumină eficienţa sistemului poliţienesc prin prisma diferenţelor care se semnalează între statisticile poliţiei şi datele ce rezultă dintr-o anchetă de victimizare. Prezintă şi neajunsuri deoarece aceste anchete nu pot să releve şi infracţionalitatea al cărei subiect pasiv este statul. De asemenea există şi riscul unor erori de memorie sau de exagerare a fenomenului de către persoane care au crezut că au fost victimele unor infracţiuni.
Evaluarea costului crimei constă în evaluarea criminalităţii plecând de la costul economic al infracţiunii şi presupune estimarea monetară a prejudiciilor şi a costului combaterii şi prevenirii ei. Dezavantajul ei major este că nu ia în calcul decât prejudiciile materiale nu şi pe cele morale. Mai mult decât atât la infracţiunile de pericol abstract nu se poate face o evaluare credibila a costului lor.
Sondarea sentimentului de insecuritate constă în efectuare unor sondaje de opinie periodice. Cuantificarea infracţionalităţii se face plecând de la sentimentul de insecuritate al publicului. Poate să-i fie obiectat acestei tehnici faptul că apelarea la sentimentul de insecuritate este foarte nesigură, fiind influenţată de parametri care nu au legătură cu fenomenul infracţional ( manipularea mediatică, independenţa media, teama de crimă sau preocupare pentru sentimentul infracţional).
Cercetarea criminologică utilizează şi tehnici sociologice ( observaţia spontană sau organizată, chestionarea, interviul, etc.), tehnici de cercetare psihologică ( testele psihologice, psihanaliza etc. ), tehnici istorice de evaluare (criminalitatea într-o anumită perioadă istorică), tehnici comparatiste ( analizarea criminalităţii prin compararea cu datele din alte ţări) sau chiar investigaţii medicale (psihiatrice, neurologice, antropometrice, genetice).
La nivelul microcriminalităţii se mai utilizează şi studiul biografiilor criminale sau studiile de urmările.
Toate tehnicile de cunoaştere a criminalităţii vizează stabilirea volumului acesteia, a structurii acesteia, a evoluţiei în timp şi a evoluţiei în spaţiu.
Capitolul 2
CRIMINOLOGIA ETIOLOGICĂ
I. Explicaţii de natură biologică ale comportamentului infracţional
2.1. Trăsături comune tuturor explicaţiilor de ordin biologic
Efervescenţa creată de descoperirile ştiinţifice ale secolului XIX, a determinat oamenii de ştiinţă să caute explicaţia comportamentului infracţional în structura biologică a individului. Răspunsul căutat de atâtea mii de ani părea să fi fost tot timpul la vedere. La început aceşti autori s-au bucurat de o mare notorietate, demersul lor determinând şi crearea unei noi ştiinţe şi anume antropologia criminală, iar mai apoi, aceasta din urmă, s-a numit criminologie.
Dincolo de diferenţele care există între autorii care au susţinut că infracţiunea are o cauză biologică, se pot evidenţia mai multe trăsături comune tuturor explicaţiilor de ordin biologic.
Comportamentul infracţional, în opinia acestor autori, nu poate fi imputat individului, deoarece acesta este o disfuncţie a organismului (fie că ea este de natură antropometrică, cromozomială sau genetică).
În al doilea rând, se susţine că infractorul este victima propriului său organism, el nu are libertatea de a decide comiterea sau nu de infracţiuni, el fiind constrâns de status-ul său biologic. În consecinţă infractorul nu trebuie să fie pedepsit ci trebuie tratat, putându-se aplica şi tratamente preventive, înainte de comiterea unei fapte, pentru ca acest criminal înnăscut să nu ajungă să şi comită infracţiuni.
Poate că ceea ce a determinat aceştia autori să susţină această abordare, este ideea lui Aristotel, că trebuie să existe o concordanţă între formă şi fond, mai exact între aspectul unui individ şi moralitatea sa. G.B. Della Porta a susţinut că există o legătură evidentă între fizionomia unui individ şi calităţile sale morale (cap de brută, privire de asasin). F.J. Gall a încercat să stabilească o corelaţie între forma craniului şi funcţiile intelectuale ale omului.
2.2. Reprezentanţi de seamă ai explicaţilor de natură biologică
a. Cezare Lombroso, (1835-1909) este cel care a consacrat acest tip de abordare a fenomenului infracţional punând bazele şcolii pozitiviste italiene. El a susţinut teoria criminalului atavic conform căreia criminalii nu sunt altceva decât rămăşiţele unui stadiu timpuriu de dezvoltare. El fost influenţat de ideile evoluţioniste ale lui C. Darwin. şi teoria recapitulaţiei a lui E. Haeckel. Conform teoriei recapitulaţiei, dezvoltarea individului, de la nou-născut la adult, recapitulează dezvoltare speciei, repetând pe scurt şi rapid toate stadiile de dezvoltare a speciei sale.
Astfel criminalii nu reuşesc să parcurgă toate stadiile de evoluţiei a speciei umane şi rămân la un stadiu anterior de evoluţie.
C. Lombroso a susţinut şi a argumentat cu picanterii faptul că omul civilizat, în epoca copilăriei sale, în mai multe privinţe, prezintă însuşirile omului sălbatic (copilul este mincinos pentru a capta atenţia, egoist, indolent şi leneş etc.). A mai susţinut că crima este o copilărie prelungită sau o sălbăticie rămasă în mijlocul civilizaţiei şi faptul că la organismele inferioare crima este regula (adulterul la berze, asocierea castorilor răufăcători, calul care şchiopătează doar pentru a nu merge la lucru, albinele care după ce au descoperit alcoolul nu mai lucrează etc.). La sălbatici este exemplificată ideea cu cazurile de canibalism juridic, prostituţie în onoarea oaspeţilor, violul ca modalitate de căsătorie, etc. La omul normal ajuns la o dezvoltare deplină nu există comportament infracţional. Ulterior a recunoscut că nu doar aspectul fizic influenţează ci şi unele maladii mentale.
Susţinerile lui Lombroso ar putea fi reduse la câteva idei de bază.
- Criminalii se deosebesc de non-criminali prin numeroase anomalii fizice sau psihice (mărimea capului, asimetria feţei, dimensiunile excesive ale pomeţilor, defecte ale ochilor, urechi de dimensiuni neobişnuite, nas strâmb, buze cărnoase, dentiţie anormală, lungimea excesivă a braţelor, bărbie proeminentă sau excesiv de lungă, abundenţa, varietatea şi precocitate zbârciturilor, idioţii, imbecilii, paranoicii, epilepticii, istericii, cei cu sistem emoţional instabil, etc.).
- Criminalul este un anumit tip de specie umană, un tip antropologic degenerat, fiind un tip înnăscut.
- Criminalul este un tip uman a cărui evoluţie nu s-a finalizat, fiind un sălbatic într-o lume modernă.
- Criminalitate se moşteneşte, determinând o altă carieră criminală.
Fiind de formaţie medic, metoda s-a de bază a fost una experimentală, constând în măsurarea craniilor unor deţinuţi şi apoi prin colectarea şi prelucrarea datelor antropometrice. Dacă la început susţinerile sale au declanşat un interes imens în lumea ştiinţifică, spre sfârşitul carierei a trebuit, sub presiunea cercetărilor făcute, să accepte că există şi criminali care nu sunt înnăscuţi şi că există şi alte împrejurări care influenţează comportamentul infracţional.
Marele său merit este că prin această dezbatere a declanşat un interes imens pentru antropologia criminală, care din 1885 se va numi criminologie.
b. R. Garofalo (1852-1934) are meritul de a fi consacrat denumirea de criminologie, înlocuind mai vechea denumire de antropologie criminală. El publică în anul 1885 cartea sa numită „Criminologie” care face o evaluare a cercetărilor în acest domeniu.
El susţine că doar delictele naturale ar trebui incriminate, deoarece acestea lezează sentimentele altruiste specific umane: mila şi cinstea. Delictele artificiale sunt o pură creaţie legislativă a puterii politice, având un caracter conjunctural. Criminalul, fiind indiferent afectiv, este un monstru în plan moral, dar substratul fiziologic al monstruozităţii sale nu a putut fi încă dovedit ştiinţific. Recunoaşte însă că este imposibil să se stabilească un criteriu exact de delimitare a oamenilor oneşti de criminali. Face parte din şcoala pozitivistă italiană deoarece consideră criminalul ca fiind un anormal, o fiinţă diferită de restul oamenilor oneşti.
c. E. Kretschmer (1888-1964) consideră că există o corelaţie între constituţia corporală şi înclinaţia pentru comiterea anumitor infracţiuni. Tipul picnicform (cuprinde indivizii corpolenţi şi scunzi, adeseori inteligenţi şi expansivi) este înclinat spre înşelăciuni sau fraude. Tipul leptomorf ( cuprinde indivizii înalţi şi slabi, slab adaptaţi social) este înclinat spre infracţiuni contra patrimoniului şi au tendinţa de recidivă. Tipul atletomorf (cuprinde indivizii atletici) are tendinţă de criminalitate brutală şi tendinţă de recidivă. Tipul disoplastic ( cuprinde acei indivizi înapoiaţi fizic şi intelectual) sunt înclinaţi spre delicte sexuale şi operează în mod neaşteptat.
d. H.A. Witkin şi S. A. Mednik, cercetători danezi, plecând de la cazul unor criminali celebri care aveau o anumită anomalie cromozomială, în urma unui studiu amplu ( realizat în 1977), au susţinut că există o corelaţie între comportamentul infracţional şi anomaliile genetice, în sensul că indivizii care au formula cromozomială 47xyy, având un cromozom y suplimentar, sunt predispuşi la un comportament infracţional într-o pondere de 42 %, spre deosebire de oamenii fără aberaţii cromozomiale pentru care riscul infracţional ar fi de doar 9.3%. La fel şi în cazul când aberaţia cromozomială este de tipul 47xxy. Cromozomul y suplimentar ar determina comportamentul agresiv, fiind astfel „cromozomul criminal”. Cercetări complexe au demonstrat că o stabilirea unei astfel de corelaţii este hazardată.
e. Dupre susţine că există trei instincte care domină activitatea umană:
instinctul de conservare, instinctul de reproducere şi instinctul de asociere. Aceste instincte sunt susceptibile de anomalii prin exces, prin atrofie sau chiar inversiune. Anomaliile acestor instincte pot determina un comportament infracţional.
f. H. Laborit a susţinut că activitatea infracţională este determinată de contradicţia dintre individul biologic şi omul social. Primul se caracterizează prin etajarea creierului pe trei nivele. Primul nivel este reprezentat de creierul vechi, comun la toate speciile care comandă comportamentul instinctiv. Al doilea nivel este reprezentat de calota corticală sau sistemul limbic caracteristic mamiferelor superioare care coordonează afectivitatea. Ultimul nivel, neo-cortexul, constituie pentru om baza funcţională a imaginaţiei şi creativităţii. Omul social se naşte într-o reţea socio-culturală, care trebuie să-i creeze automatisme de gândire şi acţiune necesare menţinerii ordinii sociale. Această cuprindere în reţeaua socioculturală poate genera un sentiment de insatisfacţie şi apoi angoasă care se poate depăşi de respectivul individ, în modul cel mai simplu şi mai brutal şi anume prin încălcarea regulilor sociale.
g. E. O. Wilson, a creat sociobiologia explicând apariţia anumitor instituţii sociale plecând de la structura genetică. Sociobiologia este capabilă, în opinia lui Wilson să explice numeroase fenomene ce ţin de societatea umană: războaie, deviaţii sexuale, altruism şi egoism, religia, morala şi cultura, aşa cum sociobiologia a explicat anumite comportamente la animale. Impactul sociobiologiei a fost la fel de însemnat ca şi enunţarea teoriilor lombrosiene, doar că dezbaterea a coborât de la structura craniului la genetică. Până acum nu s-a descoperit nici o genă a infractorului deşi s-au realizat numeroase cercetări. Nu lipsit de interes este şi faptul că eventuala descoperire a unei astfel de gene a criminalului ar pune serioase probleme de etică socială. Doctrina nazistă a aplicat exact o astfel de dogmă cu privire la existenţa unei rase superioare, rasele inferioare trebuind să fie eliminate ( evrei, ţigani, etc.).
II. Explicaţii de natură psihologică ale comportamentului infracţional
2.1. Trăsături comune tuturor explicaţiilor de ordin psihologic
Viziunea psihologică propune următoarea explicaţie: comportamentul antisocial este determinat de problemele de personalitate. Există nuanţe ale trăsăturilor de personalitate, infractorul putând fi un nevrozat emotiv, un egocentric, un imatur afectiv. El este influenţat de complexe din propria perioadă de formare a personalităţii (conflictele din perioada infantilă, cele legate de sexualitate, cele legate de sentimentul de inferioritate).
Omul, spre deosebire de explicaţiile de ordin biologic, nu se naşte criminal, dar se naşte cu tendinţe spre criminalitate. Uneori, din cauza unor tulburări de personalitate, tendinţele se şi concretizează într-un comportament antisocial.
Ca urmare a studiilor efectuate, nu s-a dovedit că nivelul de inteligenţă al individului, aşa cum este consacrată măsurarea lui astăzi, are o influenţă majoră asupra comportamentului infracţional. Au existat şi păreri contrare care s-au bazat în general pe o impresie personală a autorului.
Dacă o persoană comite o infracţiune în stare de iresponsabilitate, chestiunea tratării ei nu revine criminologie şi exclusiv medicinei. Criminologia trebuie să se ocupe de indivizii responsabili din punct de vedere intelectual care comit infracţiuni.
Răspunsul la întrebarea de ce un nebun comite fapte antisociale trebuie să încerce să îl dea psihiatria şi nu criminologia.
2.2. Reprezentanţi de seamă ai explicaţilor de natură psihologică
a. Z. Freud a încercat să demonstreze existenţa unei personalităţi antisociale ce ţine însă de sfera psihologie normale. Teoria freudiană a fost elaborată în 2 etape:
A. Într-o primă fază Freud a considerat că structura psihicului uman era compusă din inconştient (izvorul tuturor impulsurilor instinctive, şi nu poate fi relevat în nici un mod), preconştient ( care putea fi relevat în anumite circumstanţe speciale) şi conştient. Între cele trei nivele ale psihicului uman impulsurile circulă ascendent şi descendent.
B. Într-o a doua fază Freud a considerat că viaţă psihică este guvernată de 3
instanţe: Eul, Sinele şi Supraeul.
Eul este conştiinţa de sine, nucleul personalităţii în alcătuirea căruia intră cunoştinţele şi imaginea despre sine, precum şi atitudinile conştiente sau inconştiente despre cele mai importante interese şi valori.
Supraeul este conştiinţa morală, expresie a existenţei individului în societate, purtătorul normelor etico-morale şi al regulilor de convieţuire socială. Este achiziţia recentă şi fragilă a individului fiind un triumf un elementului conştient asupra elementului inconştient din care provine atât Eul cât şi Supraeul. Sinele este polul pulsional al personalităţii, depozitar al tendinţelor instinctive predominat sexuale şi agresive, care pune organismul în tensiune. Este alcătuit dintr-un complex de instincte şi tendinţe refulate, are un caracter apersonal şi nu e trăit conştient. Este o realitate psihică adecvată dar nerelevată conştiinţei realităţii obiective fiind componenta biologică a personalităţii.
Mecanismul de funcţionare al psihicului uman se bazează pe colaborarea între cele 3 instanţe. Astfel, Eul încearcă să realizeze un echilibru între pulsiunile instinctive pe de o parte, şi conştiinţa morală pe de altă parte. Procesul prin care instinctele se transformă în comportamente sociale se numeşte sublimare. Dacă un instinct nu reuşeşte a fi sublimat atunci el este deturnat spre alte activităţi prin procesul numit compensare. Dacă nici prin compensare nu se reuşeşte stăpânirea instinctului atunci, Supraeul, ca un fel de represiune, trimite pulsiunea în inconştient, care va putea să erupă în mod necontrolat (ticuri, manifestări violente etc.).
Eşuarea tentativelor de sublimare sau compensare a conflictelor interioare ale individului pot conduce la o inadaptare a celui în cauză şi, în final, pot determina trecerea la actul infracţional.
b. A. Adler a susţinut teoria complexului de inferioritate. El susţine că fiecare individ are înnăscut sau dobândit un sentiment de inferioritate în funcţie de diferite criterii (aspect fizic, vârstă, inteligenţă, rasă, clasă socială, instrucţie). Sentimentul de inferioritate declanşează dorinţa individului de a-şi depăşi propria condiţie prin compensare sau supracompensare. Acest mecanism stă la baza progresului individului. Dacă deficienţa nu e depăşită, sentimentul de inferioritate poate să degenereze în complex de inferioritate. Complexul de inferioritate poate genera comportamentul infracţional deoarece este o cale facilă ca individul să îşi compenseze complexul. (cei care comit infracţiuni pentru a ieşi din anonimat prin apariţia media, etc.)
c. E. De Greef a susţinut teoria psihomorală. Conform acesteia, structurile afective sunt guvernate de două categorii de instincte: de apărare ( manifestat prin teamă, fugă, agresiune etc.) şi de simpatie (presupune acceptarea celuilalt). Inteligenţa individului poate soluţiona eventualele conflicte dintre cele două instincte, dar de regulă în caz de conflict omul preferă securitatea în detrimentul simpatiei. În cursul copilăriei aceste instincte se pot altera determinând un sentiment de injustiţie, o stare de inhibiţie şi în final indiferenţa afectiva. În opinia lui De Greff procesul criminogen cuprinde 3 etape.
Prima, faza asentimentului temperat când are loc o degradare progresivă a personalităţii ca urmare a unor frustrări repetate. Apoi faza asentimentului formulat când individul acceptă comiterea crimei şi îşi caută justificările, iar în final ultima etapă este reprezentată de criză când individul aşteaptă doar momentul potrivit pentru comiterea crimei.
În opinia acestui autor, diferenţa dintre un infractor şi un noninfractor este dată de gradul de indiferenţă afectivă.
d. J. Pinatel a susţinut teoria personalităţii criminale. Astfel trăsăturile morale frecvent întâlnite la infractori ( egocentrismul, labilitate psihică, agresivitate şi indiferenţa afectivă), luate izolat nu sunt specifice doar infractorilor ci doar reunirea lor într-un ansamblu articulat ar reprezenta nucleul central al personalităţii criminale.
Infractorul nu este o specie umană particulară diferită de oamenii normali, diferenţa e dată de nivelul pragului delincvenţial. Fiecare om în împrejurări excepţionale poate deveni infractor, diferenţa e dată doar de intensitatea stimulului pentru infracţiune care la oamenii oneşti trebuie să fie foarte ridicat pentru a determina un comportament infracţional spre deosebire de cei care au o personalitate criminală.
III. Explicaţii de natură sociologică ale comportamentului infracţional
3.1. Trăsături comune tuturor explicaţiilor de ordin sociologic
Toate explicaţiile de natură sociologică mută centru de greutate, de pe individ şi de pe fizicul sau psihicul său, pe mediul social în care se naşte sau în care trăieşte.
Se susţine că nu structura psihică sau fizică a omului îl determină să comită infracţiuni ci mediul social. Toate aceste teorii pleacă de la premisa că omul este o fiinţă prin esenţă socială, fără o societate în care să trăiască neputând fi imaginată existenţa umană. De aceea societatea în care trăim este cea care ne influenţează comportamentul. Crima trebuie analizată doar din perspectivă socială, deoarece în lipsa societăţii nu se poate comite o faptă care să fie antisocială.
Mediul social, ca şi cauză exogenă a comportamentului criminal, interesează sub patru aspecte:
- Impactul poziţiei geografice şi a urbanismului. Această abordare a plecat de la apariţia primelor statistici criminale, sau de la preocuparea tot mai accentuată a autorităţilor de a explica fenomenul infracţional plecând de la o analiză empirică şi statistică a fenomenului.
- Influenţa condiţiilor economice a indivizilor. Aceste explicaţii au fost dezvoltate şi chiar aplicate în blocul comunist. Dacă oamenii ar fi egali din punct de vedere economic, ar dispărea lupta dintre clasa îmbogăţiţilor şi cea a săracilor, astfel s-ar pierde şi motivaţia de a se comite infracţiuni. Urmarea ar fi că în societatea comunistă perfectă dreptul penal s-ar desfiinţa de la sine.
- Influenţa condiţiilor socio-economică în procesul de integrare pluriculturală a emigranţilor. Abordarea a fost determinată de existenţa unor zone cu criminalitate crescută în zonele cu foarte mulţi emigranţi.
- Efectul de etichetare pus de societate infractorului. Cu alte cuvinte criminalitatea este creată de organismul social care incriminează anumite comportament, care pune anumite etichete individului. Cel care încalcă o regulă socială nu este un infractor ci este doar etichetat ca fiind infractor.
Toate aceste abordări nu înlătură însă responsabilitatea autorului, care indiferent de mediul social din care provine sau în care trăieşte poate să decidă liber dacă să comită infracţiuni sau nu.
3.2. Reprezentanţi de seamă ai explicaţilor de natură sociologică
a. L. Quetelet( 1796-1874) şi A. Guerry ( 1802-1866), adepţi ai şcolii geografice au elaborat legea termică a criminalităţii. Conform acesteia, infracţiunile contra persoanei predomină în sud şi în anotimpul cald, în schimb infracţiunile contra patrimoniului predomină în nord şi mai ales iarna. Constatarea lor a plecat de la analiza primelor statistici criminale realizate la nivelul Franţei şi apoi publicate.
b. A. Lacassagne ( 1843-1924) mentor al şcolii lyoneze a elaborat o teorie sociologică ce poate fi rezumată în câteva aforisme.
Orice act dăunător existenţei unei colectivităţi este o crimă”
„ Orice crimă este un obstacol în cale progresului”
Mediul social este supa de cultură a criminalităţii; microbul este criminalul, un element care nu are importanţă decât în ziua în care găseşte supa care îl face să fermenteze”
„ Societăţile îşi au criminalii pe care îi merită”.
c. K. Marx ( 1818-1883) şi F. Engels ( 1820-1895), reprezentanţi ai şcolii socialiste au susţinut că infracţionalitate este generată de inegalitate economică, iar pentru că baza capitalismului este inegalitate economică, acesta este tot o cauză a criminalităţii.
d. G. Tarde ( 1843-1904), fondatorul şcolii interpsihologice, a susţinut că mediul este factorul criminogen principal, iar imitaţia are rolul preponderent în formarea comportamentului infracţional (şcoala străzii este ca o academie pentru infractori). Astfel un comportament imoral va ieşi în evidentă şi va putea fi imitat de ceilalţi. Este nu doar un pericol prin el însuşi ci şi un izvor pentru cei care îl cunosc şi care pot să-l imite. Cu toate acestea Tarde nu consideră că imitaţia înlătură alegerea individului, care rămâne responsabil şi vinovat pentru faptele sale, propunând o mai bună individualizare a sancţiunilor ţinând cont de particularităţile infractorului.
e. E. Durkheim ( 1858-1917) principalul reprezentant al şcolii sociologice, el a susţinut că infracţiunea este un fenomen de normalitate socială, criminalitatea existând de când se cunoaşte lumea. Fenomenele sociale au aceleaşi legături de cauzalitate ca şi fenomenele fizice din mediul înconjurător. Faptele de ordin moral fiind fapte sociale înseamnă că infracţionalitatea este un fapt normal al societăţii, este un fenomen natural legat de condiţiile fundamentale ale vieţii sociale. Crima se defineşte prin raportare la imaginea comună pe care membrii societăţii o au asupra ceea ce ar trebui să fie comportament normal. Mai mult decât atât crima este şi un factor de sănătate publică.
Tot el introduce şi conceptul de anomie, cu sensul de slăbire a rolului normelor sociale, atunci când acestea nu permit individului satisfacerea unor idealuri de bunăstare economică sau status social. Într-o astfel de situaţie, individul, ca să-şi atingă idealurile, este capabil să treacă peste prescripţiile normei.
Utilitate pedepsei este dată de faptul că ea protejează integralitatea regulilor încălcate de infractor, pedeapsa fiind riscul profesional al infractorului.
Ca metodă de cercetare el acordă o importanţă deosebită faptului, studiului empiric al realităţilor concrete şi verificabile.
f. V. V. Stanciu, criminolog de origine română a studiat criminalitatea din Paris, concluzionând că mediul urban are o influenţă deosebită asupra criminalităţii.
Cercetarea mai multor arondismente pariziene, a dus la concluzia că inadaptabilitatea emigranţilor la mediul parizian explică săvârşirea anumite infracţiuni, iar construcţia de locuinţe foarte modeste şi suprapopulate produce o poluare prin zgomote şi condiţii de promiscuitate care exacerbează starea nervoasă a locatarilor şi conduc adesea la crimă.
g. C. R. Shaw (1895-1957) a susţinut teoria ecologică. Conform acesteia circumstanţele sociale şi economice ale unei zone geografice determină o influenţă decisivă asupra nivelului criminalităţii. Teoria a fost elaborată urmare a cercetărilor efectuate în anii 30 în Chicago, conducând la formula celebră arie delincvenţială. (zone rău famate)
h. E. H. Sutheland ( 1883-1950), a dezvoltat teoria asociaţiilor diferenţiate.
Ideea centrală a autorului este aceea că comportamentul criminal este unul învăţat. El a susţinut mai multe teze:
- comportamentul criminal este unul învăţat şi nu moştenit, cel care nu a avut o sursă de învăţare nu poate să inventeze crima;
- învăţarea se realizează în contact cu alte persoane, printr-un proces complex de învăţare;
- învăţarea se realizează mai ales în cadrul unui grup restrâns de persoane;
- procesul de învăţare presupune asimilarea tehnicilor de comitere a infracţiunilor, orientarea mobilurilor, a raţionamentelor şi atitudinilor;
- un individ devine criminal dacă interpretările defavorabile respectului legii domină interpretările favorabile, cei care devin criminali sunt în contact cu modele criminale, fiind departe de modele oneste;
- formaţia criminală nu se dobândeşte doar prin imitaţie fiind nevoie de un proces mai complex de învăţare.
i. T. Sellin a susţinut teoria conflictelor de culturi. După el crima rezultă din conflictul care se naşte în societate între norme de conduită diferite. El lansează doar ipoteze cu un gard mai mare de probabilitate, fiind sceptic în ceea ce priveşte răspunsul la întrebarea care ar fi cauzele comportamentului infracţional. Conflictul cultural desemnează lupta dintre valorile morale aflate în dezacord. Uneori prin respectarea regulilor de conduită ale unui grup, s-ar putea să încalci reguli ale altui grup. Prin cultură autorul desemnează totalitatea ideilor, instituţiilor şi produselor muncii care, aplicate la grupuri determinate de fiinţe umane, permite a se vorbi de regiuni culturale, despre tipuri de cultură. Sursa acestei teorii au reprezentat-o situaţie emigranţilor în SUA.
j. R. K. Merton a fost adeptul teorie anomiei. După el, anomia este o stare socială de absenţă sau de slăbire a normei. Cultura reprezintă ansamblul de valori sociale care stabileşte scopurile spre care să tindă un individ. Organizarea socială printr-un ansamblu de norme şi instituţii stabileşte care sunt mijloacele prin care se pot atinge scopurile. Existenţa unui eventual conflict între mijloacele legitime şi posibilităţi, determină o stare de anomie şi în final determină individul să încalce norma care nu-i permite atingerea scopului.
k. H. Becker, a lansat teoria angajamentului, în conformitate cu care individul respectă legea pentru a nu pierde avantajele pe care le presupune viaţa socială în care este angajat. Infractorul care nu este implicat în viaţa socială, prin comiterea unei infracţiuni, el nu are nimic de pierdut. Mai mult decât atât, el enunţă câteva tehnici de neutralizare folosite de infractor pentru a-şi justifica faptele:
- societatea este de vină deoarece ea l-a determinat să devină infractor;
- activitatea infracţională o consideră ca fiind legală;
- consideră juste acţiunile sale, el doar făcând de unul singur dreptate;
- condamnarea oamenilor legii care sunt mai corupţi şi mai infractori decât el;
- el acordă prioritate unor interese de grup, chiar dacă grupul e în conflict cu legea.
l. D. Szabo este autorul al teoriei integrării culturale diferenţiate. În opinia lui fiecare societate prezintă o combinaţie specifică de trei elemente: structura socială (distribuţia populaţiei după diverse criterii), cultura ( ansamblu de cutume, valori şi reguli de orientare a conduitei) şi personalitatea de bază ( profilul psihologic dobândit urmare a procesului de socializare). În funcţie de gradul de convergenţă a acestor trei elemente există societăţi integrate unde criminalitate este redusă, există societăţi parţial integrate unde criminalitatea este mare şi societăţi neintegrate unde criminalitatea este foarte ridicată.
IV. Explicaţii de natură multifactorială ale comportamentului infracţional
Nemulţumiţi de nici una dintre explicaţiile unilaterale ale fenomenului infracţional, unii autori, au reuşit să treacă peste diferenţele de abordare dintre explicaţiile de ordin biologic, psihologic sau sociologic, propunând explicaţii multifactoriale.
a. E. Ferri, un admirator declarat al lui Lombroso, a susţinut că omul comite infracţiuni, nu ca o libertate a sa de voinţă ci prin tirania fatală a organismului său anormal şi a mediul exterior. Combinaţia acestor multipli factori conduce la specificitatea fiecărui infractor. Există trei categorii de factori care îl determină să comită infracţiuni: factori antropologici (structura fizică, structura psihică, vârsta sexul), factori cosmo-telurici ( climat sol, producţia agricolă) şi factori de mediu social (densitatea populaţiei, religia, sistemul de educaţie, alcoolismul, organizarea economică şi politică etc.)
Pe plan juridic el a propus înlocuirea noţiunii de responsabilitate penală cu cea de responsabilitate socială. Aceasta din urmă poate fi angajată fără a fi necesară şi vinovăţia, fiind suficientă periculozitatea sa. Un individ ar putea să fie periculos social chiar înainte de a comite infracţiuni şi pentru aceasta ar trebui să i se aplice măsuri de siguranţă care trebuie să înlocuiască pedepsele. (dintre măsurile de siguranţă pot fi amintite: deportarea celor irecuperabili, pedeapsa capitală, măsuri medicale preventive etc). Din păcate aceste măsuri de siguranţă, pentru înlăturarea persoanelor prezumate social periculoase, au fost experimentate de Germania nazistă, de Italia fascistă şi de Uniunea sovietică comunistă.
Pentru a stabili cine este în stadiul de persoană irecuperabilă sau dimpotrivă recuperabilă, Ferri propune introduce examinarea medicală a infractorului, propune urmărirea evoluţie sale spre recuperare şi studiul mediului social căruia îi aparţine infractorul.
b. F. von Liszt, celebru penalist german, conciliind cauzele endogene cu cele exogene ale comportamentului infracţional a spus simplu: Crima este produsul factorilor individuali şi a factorilor sociali care sunt prezenţi în momentul comiterii crimei. Consecinţa acestor afirmaţii care par doar simple constatări este că în aplicarea unei pedepse trebuie să se ţină seama atât de gravitate faptei cât şi de periculozitatea infractorului.
c. S. şi E. Glueck, la Universitatea Harvard au făcut în anii 40 ai secolului trecut un amplu studiu asupra cauzelor pentru care copiii din zonele sărace nu devin infractori. Concluzia a fost că infracţionalitatea nu are cauze exclusiv biologice, nu are cauze nici exclusiv socio-culturale, ci că ea derivă din interacţiunea anumitor forţe somatice, intelectuale, socio-culturale sau ţinând de caracterul persoanei.
Delincvenţii se deosebesc de non-delincvenţi din cinci punte de vedere: fizic, caracter, atitudine, psihologic şi socio-cultural.

Capitolul 3
CRIMINOLOGIA JUDICIARĂ
3.1. Dreptul de a pedepsi
Prima întrebare la care va trebui să răspundem este aceea de a şti dacă există sau nu un drept de a pedepsi. Indiscutabil că abordarea acestei chestiuni din perspectivă filozofică ar determina o analiză interminabilă, de aceea preferăm să răspundem la această întrebare aşa cum a făcut-o T. Pop, în cursul său de criminologie. El considera că infracţiunea este o consecinţă firească a vieţii sociale şi, în aceeaşi măsură pedeapsa trebuie să fie consecinţa firească a comiterii infracţiunii.
Ea este absolut necesară pentru conservarea ordinii şi vieţii sociale, fiind reacţia firească a societăţii împotriva actului antisocial. Din acest motiv pedeapsa este un fenomen natural, îndeplinind o funcţie necesară apărării sociale.
Următoarea întrebarea care se pune, în cazul în care am stabilit că există un drept de a pedepsi, este aceea de a stabili fundamentul acestui drept. Răspunsurile la această întrebare pot fi încadrate în trei categorii: teorii absolute, teorii utilitare, si teorii eclectice.
Sistemele bazate pe teorii absolute nu se preocupă în mod special de scopul sau de utilitatea pedepsei ci au mai presus de toate satisfacerea unor idei pasionale, (răzbunarea), mistice ( îmbunarea zeilor), religioase (expiaţiunea divină) sau morale (ideea de justiţie). Este drept şi just ca cel care a comis o infracţiune să-şi primească răsplata pentru fapta sa, ea fiind o retribuţie proporţională cu râul comis, este mijlocul de expiaţiune a infracţiunii. Forma cea mai rudimentară a expiaţiunii a fost răzbunarea privată, apoi răzbunarea socială, răzbunarea religioasă sau expiaţiunea divină şi talionul.
Sistemele bazate pe teoriile utilitariste pornesc de la ideea că pedeapsa se justifică prin necesitate sa şi ea nu serveşte nici unei idei sau pasiuni, ci doar unor interese practice. Nu este important fundamentul pedepsei ci sunt mult mai importante funcţia şi scopul pedepsei. Societatea are dreptul să pedepsească, nu din considerente de ordin moral ci pentru că pedeapsa este o măsură şi utilă pentru conservarea şi apărarea ei. Ceea ce s-a întâmplat nu se poate modifica şi de aceea, trebuie să ne preocupe viitorul, ca infractorul să nu mai comită în viitor alte infracţiuni.
Sistemele bazate pe teoriile eclectice încearcă să medieze aceste extreme, pedeapsa având un dublu fundament, adică se aplică în scopuri pragmatice dar este limitată în acelaşi timp şi de exigenţe de ordin moral. Dreptul de a pedepsi se întemeiază în acelaşi timp pe justiţie şi utilitate. El are două limite justiţia şi utilitatea.
3.2. Evoluţia dreptului de a pedepsi
În doctrina criminologică se consideră că în evoluţia dreptului de a pedepsi distingem 4 perioade:
a. Perioada răzbunării cu două epoci distincte:
- epoca răzbunării private. În această perioadă infracţiunea şi pedeapsa aveau un caracter privat. Pedeapsa izvora din dorinţa de răzbunare a individului şi din instinctul de conservare al victimei care aplica ea însăşi pedeapsa. Responsabilitatea penală era obiectivă şi colectivă.
- epoca răzbunării publice. În această perioadă pedeapsa este o reacţie socială izvorâtă din pasiunea vindicativă a societăţii şi în interesul ei. Responsabilitatea penală era colectivă şi obiectivă.
b. Perioada răzbunării divine sau expiaţiunii. Această concepţie teocratică atribuie dreptului de a pedepsi o origine divină. Statul , autorităţile sunt reprezentanţii vizibili ai divinităţii, iar legile sunt o revelaţie divină. Prin infracţiune se lezează divinitate, iar pedeapsa este mijlocul prin care divinitatea va fi satisfăcută.
c. Perioada de tranziţie determină apariţia primelor corective ale răzbunării, şi anume talionul şi compoziţia. Talionul a fost prima limitare a dreptului de a pedepsi şi un progres însemnat în evoluţia dreptului de a pedepsi. Genul şi măsura răzbunării sunt limitate la genul şi măsura infracţiunii. (ochi pentru ochi, os pentru os şi dinte pentru dinte). Compoziţia este un al doilea pas important în evoluţia dreptului de a pedepsi, fiind o limitare nu numai a răzbunării ci şi a talionului, şi constă în transformarea economică a răzbunării şi talionului. Ea costă în compensarea cu bani a răzbunării. Dacă la început negocierea compensaţiei o făceau victima şi infractorul, ulterior autoritatea este cea care stabileşte această compensaţie, trecându-se treptat spre perioada etatică.
d. Perioada etatică are 4 epoci:
- perioada barbară. Această perioadă se caracterizează prin atrocitatea pedepselor bazate pe ideea intimidării şi exemplarităţii. Pedepsele aplicate erau pedepsele corporale, neexistând pedeapsă privativă de libertate. Arestarea avea doar un caracter preventiv şi dura până la aplicare sancţiunii corporale (moartea, bătaia, mutilările).
- Perioada umanitară. Unul dintre iniţiatorii reformării dreptului penal este Cesare Beccaria, iar consacrare definitivă a umanitarismului se realizează odată cu revoluţia franceză. Ideile dominate ale epocii umanitare au constituit şcoala clasică penală. Se înlocuiesc pedepsele corporale cu cele privative de libertate, se consacră principiul nullum crimen sine lege şi nulla poena sine lege, egalitatea pedepselor, personalizarea pedepselor, etc.
- Epoca pozitivistă. Iniţiativa reformării scolii clasice o are tot un italian, Cesare Lombroso. Influenţat de ideile evoluţioniste a lui Darwin şi teoria recapitulaţiei a lui E. Haeckel, el afirmă că infractorul nu este decât o varietate biologică inferioară omului normal. Infracţiunea nu este decât un produs, al cauzelor sau anomaliilor antropologice. Criminalul este înnăscut iar pedeapsa nu se poate justifica pe considerente morale, pentru că infractorul nu are nici o vină că s-a născut infractor.
Pedeapsa este doar o măsură de apărare a societăţii, nefiind nici măcar necesar ca infractorul înnăscut să comită infracţiuni. Din raţiuni de apărare împotriva unei potenţiale infracţiuni a criminalului înnăscut se pot lua preventiv măsuri de siguranţă.
- epoca contemporană. Este dominată de conceptul de „drepturi fundamentale al omului.” Orice sancţiune poate fi aplicată doar în măsura în care nu contravine vreunui drept fundamental ale omului.
3.3. Sistemul sancţionator actual
Acesta este alcătuit din două mari categorii de sancţiuni. Sancţiuni privative de libertate şi sancţiuni neprivative de libertate.
Dintre sancţiunile privative de libertate cele mai cunoscute, şi cele mai des folosite sunt închisoarea pe timp determinat şi închisoarea pe întreaga durată a vieţii (aceasta din urmă are un caracter excepţional în România fiind aproximativ 75 de persoane condamnate la pedeapsa detenţiunii pe viaţă dintr-un total de peste 41 de mii de persoane aflate în penitenciare. Pentru a îşi realiza scopul pedeapsa privativă de libertate trebuia să fie executată într-un anumit regim. De aceea sunt cunoscute următoarele regimuri de executare a pedepsei închisorii.
a. Regimul de închisoare celulară. Acesta presupunea izolarea totală a condamnatului ziua şi noaptea. În aceeaşi celulă mănâncă, doarme şi munceşte iar când este scos la plimbare trebuie să poarte o cagulă pentru a nu putea fi identificat.
Modelul pentru acest regim de închisoare a fost închisoarea ecleziastică, în care cel care era închis trebuia să mediteze la faptele sale, fără a mai fi influenţat de tentaţiile lumii înconjurătoare. S-a constat, practic, că acest regim de executare nu favorizează meditaţia, iar dacă se aplică pe o perioadă ce depăşeşte o lună de zile poate determina tulburări de ordin psihic. Sistemul celular determină o agravare a caracterului aflictiv al sancţiunii, este foarte costisitor, e dificil de organizat şi nu se poate individualiza în funcţie de progresul condamnatului.
b. Regimul aburnian. Acesta presupune izolarea în timpul nopţii şi viaţa în comun în timpul zilei pentru muncă, hrană şi exerciţii fizice. Există şi o restricţie absolută şi anume trebuie respectată legea tăcerii în mod absolut, adică condamnaţii nu aveau voie să comunice între ei. Este mai puţin traumatizant psihic ca şi sistemul de izolare celulară, are elemente de socializare şi e mai avantajos economic de organizat. Cu toate acestea legea tăcerii nu putea împiedica total discuţiile între condamnaţi şi implicit pericolul „contaminării” dintre ei, iar nerespecarea legi tăcerii impune sancţiuni disciplinare suplimetare care de obicei constau în izolarea celulară.
c. Regimul progresiv presupune un program de tratament în penitenciar şi o adaptare progresivă spre viaţa liberă, evitându-se trecerea brutală a condamnatului din starea de deţinere în starea de libertate. După condamnare deţinutul trebuie observat, iar în funcţie de rezultatele observaţiei este trimis să-şi execute pedeapsa într-un anumit penitenciar. Apoi urmează o fază de ameliorare a regimului de detenţie constând în munca în semi-libertate, apoi liberarea condiţionată şi în final eliberarea lui.
d. Regimul de deţinere în comun este cel mai simplu, cel mai avantajos economic. Se folosesc doar criteriile generale de separare ( femei - bărbaţi, minori - majori, recidivişti - nerecidivişti). Condamnaţii stau împreună ziua şi noaptea, în dormitoare comune şi muncesc în ateliere comune. Un astfel de sistem mai mult corupe decât educă, condamnatul fiind supus influenţelor negative ale colegilor de celulă. Există pericolul de a se constitui asociaţii de infractori în chiar interiorul celulei sau chiar apariţia unor mici tirani în calitate de şefi ai acestor celule. Există şi riscul victimizărilor în interiorul celulei.
Constatarea eficienţei reduse a sistemului de sancţiuni privative de libertate a dus la apariţia aşa numitelor sisteme alternative de sancţionare (munca în folosul comunităţii, sistemul de probaţiune, mediere penală, compoziţia penală etc). Acestea sunt mai avantajoase pentru că unele au costuri economice mult mai reduse pentru comunitate, deoarece statul nu mai plăteşte cazarea infractorilor în penitenciare. Deşi infractorul simte efectul aflictiv al sancţiunii, acesta poate să ducă o viaţă socială normală şi din acest motiv nu vor fi probleme cu reintegrarea lui. Acesta poate să-şi susţină economic familia şi nu are contact cu mediul infracţional din penitenciare.
Aplicarea sistemelor alternative de sancţionare presupune acceptul condamnatului, ceea ce înseamnă de multe ori o recunoaştere şi o acceptate a responsabilităţii pentru faptele sale. Însă, pentru infracţiunile grave singura soluţie este reprezentată de pedeapsa închisorii.
Dintre sistemele de sancţionare neprivative de libertate cel mai cunoscut este amenda care se poate aplica fie singură fie alături de sancţiunea privativă de libertate.
Ea poate fi foarte uşor individualizată iar în caz de eroare judiciară este foarte uşor să fie despăgubită victima erorii judiciare, spre deosebire de sancţiunile privative de libertate, unde o eventuală eroare judiciară nu poate fi înlăturată decât pentru viitor, suferinţa inutilă fiind despăgubită doar economic. Pentru cei care nu au venituri, sancţiunea amenzii rămâne fără consecinţe aflictive, deoarece ei nu au din ce să plătească amenda. Eficienţa este redusă şi atunci este vorba de cei cu venituri mari, pentru care o amendă de 10 000 de euro nu reprezintă mare lucru spre deosebire de o persoană cu venituri mici, când o astfel de pedeapsă ar avea un efect major asupra situaţiei sale economice. S-au încercat şi se aplică tot felul de sisteme prin care stabilirea cuantumului amenzii se raportează şi la situaţia economică a infractorului.
Pentru realizarea reeducări infractorilor se pot aplica şi anumite sancţiuni restrictive de drepturi ( pierderea drepturilor electorale, interdicţia de a exercita o profesie sau meserie, pierderea dreptului de a se afla pe teritoriul unui stat sau pe teritoriul unei localităţi, confiscarea anumitor bunuri etc).
3.4. Pedeapsa capitală
Un aboliţionist convins din perioada modernă a umanităţii a fost Cesare Beccaria, care trecând dincolo de dezbaterile de ordin filosofic despre faptul dacă este justificată sau nu aplicare pedepsei capitale, el face o analiză utilitaristă, adică este eficient sau nu pentru sistemul de sancţiuni penale aplicarea pedepsei cu moartea.
Unul din primele argumente plecă de la teoria contractualistă, conform căreia funcţionarea societăţii este legală de contractul care se încheie între cetăţean şi stat.
Cine e, oare, cel care a dorit să lase altor oameni dreptul de a-l ucide ? Cum, oare, sfera părţii minime a libertăţii fiecăruia, cedată societăţii, poate să cuprindă cel mai important dintre toate lucrurile, viaţa ? Şi dacă totuşi acest lucru a fost făcut, cum se împacă acest principiu cu altul, care spune că omul nu e stăpân pe viaţa sa, şi cum ar fi putut da altuia sau societăţii întregi acest drept ?
Beccaria argumentează de ce pedeapsa cu detenţiunea pe viaţă este mai aflictivă decât pedeapsa capitală: „Pentru ca o pedeapsă să fie justă, nu trebuie să aibă decât acele grade de intensitate care sunt suficiente să-i îndepărteze pe oameni de infracţiuni; dar nu există vreun om care, reflectând la aceasta, să poată alege pierderea totală şi perpetuă a propriei libertăţi, oricât de avantajoasă ar putea fi o infracţiune; aşadar, intensitatea pedepsei cu robie perpetuă, substituită pedepsei cu moartea, are tot ceea ce trebuie pentru a îndepărta orice suflet hotărât să o comită;
„…sufletul nostru rezistă mai bine violenţei şi durerilor extreme, dar trecătoare, decât timpului şi durerii neîncetate; deoarece se poate spune că se concentrează astfel, cu toată fiinţa lui, un moment pentru a respinge primele dureri, dar elasticitatea lui viguroasă nu este de ajuns să reziste la acţiunea îndelungată şi repetată a celorlalte dureri”.
Celui care ar spune că robia perpetuă este tot atât de dureroasă cât moartea, şi în consecinţă la fel de crudă, eu îi voi răspunde că, adunând toate momentele nefericite ale robiei, ea va fi şi mai crudă, dar ea se întinde pe toată viaţa, iar moartea îşi exercită toată forţa într-un moment; şi acesta este avantajul pedepsei cu robia, că-l înspăimântă mai mult pe cel care o vede decât pe cel care o suportă; deoarece primul ia în considerare întreaga sumă a momentelor nefericite, iar cel deal doilea este împiedicat de nefericirea momentului să se gândească la cea viitoare.
Toate suferinţele se amplifică în imaginaţie, iar cel care suferă găseşte resurse şi consolări necunoscute şi necrezute de spectatorii care-şi pun propria sensibilitate în locul sufletului nesimţitor al celui nefericit”.
Aduce argumente ce ţin de inconsecvenţa legiuitorului: „Mi se pare un lucru absurd că legile, care sunt expresia voinţei publice, care dezaprobă şi pedepsesc omorul, comit unul chiar ele şi, pentru a îndepărta cetăţenii de la asasinat, ordonă un asasinat public”.
Unul din argumente constă în modul cum este perceput un călău, ca şi executant al pedepsei capitale: „Care sunt sentimentele fiecăruia despre pedeapsa cu moartea ? Să le citim în atitudinile de indignare şi de dispreţ cu care fiecare om îl priveşte pe călău, care e totuşi un executant nevinovat al voinţei publice, un bun cetăţean care contribuie la binele public, instrumentul necesar siguranţei publice în interior, aşa cum sunt soldaţii valoroşi în exterior. Care este deci originea acestei contradicţii ? Şi de ce este de neînlăturat la oameni acest sentiment în pofida raţiunii? Pentru că oamenii, în adâncul sufletului lor, partea care mai mult decât oricare alta păstrează încă forma originală a vechii sale naturi, au crezut mereu că viaţa lor nu este în puterea nimănui în afară de necesitate, care conduce universul cu sceptrul său de fier”.
„Pedeapsa cu moartea devine un spectacol pentru cei mai mulţi şi un obiect de compasiune amestecată cu dispreţ pentru alţii; aceste două sentimente ocupă mai mult loc în sufletul spectatorilor decât teama salutară pe care legea pretinde că o inspiră”.
Cu toate acestea problema aplicării sau nu a pedepsei capitale nu a încetat să provoace dezbateri aprinse între aboliţionişti şi cei care doresc în continuare aplicarea pedepsei capitale.
În Europa lucrurile sunt decise din punct de vedere juridic, deoarece Convenţia Europeană a Drepturilor Omului interzice expres aplicarea pedepsei capitale, dar această soluţie nu este împărtăşită de SUA unde şi astăzi se aplică pedeapsa capitală.
Paradoxal este că între 1967 şi 1977 , pedeapsa capitală a fost abolită în SUA pentru ca apoi să se reintroducă, justificându-se că nu este o pedeapsă neobişnuită şi crudă pentru a fi în contradicţie cu Constituţia Statelor Unite.
Unul dintre principalele argumente în favoarea aplicării pedepsei capitale este efectul disuasiv sau descurajant pentru potenţialul infractor. Cu toate acestea statistic nu s-a putut dovedi acest efect. Criminalitatea nu a scăzut în SUA după reintroducerea pedepsei capitale, iar în ultimii ani deşi numărul execuţiilor a crescut alarmat, nu acelaşi lucru se poate spune şi despre efectul disuasiv pe care trebuia să-l aibă această sancţiune.
S-a pus în discuţie şi modalitatea concretă de executare a pedepsei care pune serioase probleme de etică. Curtea Supremă de Justiţie a SUA, a recomandat statelor să nu mai folosească scaunul electric şi să utilizeze injecţia letală. Dar, pentru a fi siguri de efectul produs, injectarea trebuie făcută sub un control medical, ceea ce este în contradicţie cu deontologia medicală care interzice participarea la uciderea unei persoane. Cu toate acestea au fost situaţii în care efectul injecţiei letale s-a produs în altă ordine decât cea anticipată de călău. Mai întâi condamnatul a fost ucis în chinuri groaznice, generându-i-se un stop cardiac, iar mai apoi şi-a produs efectul şi substanţa anestezică, care ar fi trebuit să producă prima efectul sedativ.
În ceea ce priveşte problema costurilor pedepsei capitale lucrurile sunt doar în aparenţă simple. În SUA s-a calculat că sumele cheltuite pentru a se ajunge până la executarea pedepsei capitale sunt echivalentul a aproximativ 40-50 de ani de detenţie într-un penitenciar de maximă securitate, ceea ce echivalează cu costul deţinerii pe întreaga durată a vieţii. De altfel doar statele foarte bogate îşi permit să aplice pedeapsa capitală. Costurile sunt foarte ridicate pentru că trebuie respectate nişte condiţii speciale de procedură, durata unui proces ajungând uneori la 12-15 ani.
Dintre cei condamnaţi la pedeapsa capitală doar o mică parte ajung să fie şi executaţi (200 de executaţi în anul 2000 din 3500 de condamnaţi). E adevărat că există ţări unde pedeapsa capitală se aplică cu costuri minime, dar acestea nu pot fi luate în calcul deoarece nu se respectă regulile minimale ale unui proces echitabil.
O altă problemă la fel de gravă este faptul că în caz de eroare judiciară nu se mai poate face nimic pentru cel executat. În ultimii 100 de ani se recunosc oficial 10 erori judiciare în aplicarea pedepsei capitale în statul Texas (stat campion la execuţii).
Nici o procedură penală nu este infailibilă, fiind capabilă de erori judiciare, ori acceptarea acestor „daune colaterale” ni se pare nejustificată. Faptul că o persoană nu este condamnată la moarte nu înseamnă că nu răspunde penal pentru faptele sale, condamnarea la detenţiunea pe viaţă practic duce la înlăturarea definitivă a persoanei din societate. Riscul de evadare este foarte redus în cele mai multe închisori de acest gen.
Neaplicarea pedepsei capitale e şi o chestiune de civilizaţie, societatea actuală dispunând de mijloacele necesare pentru a nu se comporta aşa cum s-a comportat infractorul cu victima. Statul prin aplicarea pedepsei capitale, practic face ceea ce legea îi interzice infractorului să facă, adică să ucidă. Pentru că răzbunarea primitivă, sau talionul sunt adânc înrădăcinate în conştiinţa omului mediu, nu e foarte uşor a se modifica aceste percepţii. De aceea credem că în cazul organizării unui referendum pe această temă, cei care doresc aplicarea pedepsei capitale ar putea avea succes, sau cel puţin ar pierde la un scor apropiat.
Acesta poate este motivul principal, dincolo de dezbaterile criminologice, pentru care în SUA, democraţia populară menţine pedeapsa capitală, iar politicienii şi judecătorii care sunt aleşi se feresc să acţioneze împotriva majorităţii alegătorilor. În SUA există şi state unde pedeapsa capitală a fost abolită şi nu există o diferenţă cantitativă sau calitativă semnificativă a infracţionalităţii între statele aboliţioniste şi cele care aplică în continuare pedeapsa capitală.
Am prezentat doar câteva aspecte din complexa problematică a pedepsei capitale.
3.5. Individualizarea sancţiunii
a. Generalităţi. Individualizarea sancţiunii se realizează în trei etape:
Individualizarea legală, individualizarea judiciară şi individualizarea administrativă. Individualizarea legală presupune ca legiuitorul în mod abstract să stabilească o sancţiune pentru o fapta abstractă ( omorul se sancţionează cu detenţiune severă între 15 şi 25 de ani şi interzicerea unor drepturi). Individualizarea judiciară presupune aplicarea unei pedepse concrete între limitele prevăzute de lege (de exemplu 22 de ani în cazul omorului). Individualizarea administrativă presupune individualizarea regimului de executate ( detenţie în condiţii de maximă securitate, dreptul condamnatului de a munci fără supraveghere, etc). Legiuitorul se limitează de a stabili de fapt cadrul individualizării, individualizarea realizându-se în concret de organele judiciare.
Teoretic, ca regulă generală, prescrisă de altfel şi în codul penal, individualizarea se face ţinând cont de un criteriu obiectiv (fapta comisă) şi un criteriu subiectiv ( persoana infractorului). Aceste împrejurări avute în vedere trebuie să existe în materialitate şi trebuie consemnate în hotărâre, motivându-se alegerea sancţiunii şi a cuantumului ei.
În practică judecătorii nu îşi motivează alegerea cuantumului, aşa cum nici procurorii nu manifestă o preocupare specială pentru acest subiect, mulţumindu-se să utilizeze formulări generale ( o pedeapsă orientată spre maxim sau o pedeapsă orientată spre minim). Nici avocaţii în pledoariile lor sau în concluziile formulate în scris nu ating decât foarte rar acest subiect, concentrându-se pe existenţa faptei, a vinovăţiei şi tot formulări generice de genul ( aplicarea unei pedepse orientată spre minim).
Apare un paradox, pe de o parte, întreg mecanismul judiciar penal se concentrează pe sancţionarea infractorului, iar atunci când se pune problema aplicării unei anumite sancţiuni concrete subiectul este tratat cu uşurinţă. Asta poate releva faptul că sistemul penal nu este interesat în mod special de cuantumul sancţiunii (aceasta fiind o chestiune colaterală) ci este interesat în mod special în a sancţiona infractorul. Realizarea scopurilor pedepsei se face în acest fel printr-o abordare pur teoretică, mecanicistă.
În şcolile de drept se studiază în mod special aspectul normativ al sancţiuni, adică mecanismul legal de individualizare fără a se accentua suficient şi dimensiunea practică ( adică individualizarea concretă a unei pedepse). Experienţa practică a magistratului fiind de fapt singura care îl poate ajuta în acest demers, evident cu riscul inerent oricărui debut în cariera de judecător, când va aplica sancţiuni destul de eterogene.
S-a pus problema dacă este necesar să se stabilească limite legale ale pedepsei sau judecătorul poate să aplice sancţiunile ţinând cont de circumstanţele concrete a făptuitorului. Răspunsul la această întrebare depinde de nivelul de încredere pe care cetăţenii îl au în sistemul judiciar şi în sistemul legislativ. O încredere mai mare în puterea politică, ce poate fi controlată prin procesul electoral, va conduce spre un interval destul de restrâns a limitelor legale de pedeapsă pentru a diminua posibilităţile de individualizare ale judecătorului. Dimpotrivă existenţa unui sistem judiciar credibil va determina stabilirea unor limite foarte largi de sancţionare sau chiar posibilitatea acordată judecătorului de a alege el sancţiunea care i se va părea potrivită pentru reeducarea infractorului.
Unele state au renunţat la a stabili un minim special al sancţiunii lăsând libertatea judecătorului de a decide plecându-se de la ideea că au trecut vremurile în care trebuia să ne apărăm prin legi de abuzul judecătorilor. Tot din acelaşi motiv s-a renunţat şi la sancţiunile aplicate ope legis (cazul pedepselor accesorii care decurg din pedeapsa principală a închisorii).
b. Individualizarea sancţiunii raportată la persoana infractorului.
În general în alegerea sancţiunii predomină folosirea criteriului obiectiv. Cuantumul sancţiunii depinde de elementele obiective ale faptei (acţiune, inacţiune, modul de săvârşire, mijloacele folosite, locul şi timpul, pluralitatea de fapte, pluralitatea de acte, pluralitatea de făptuitori), se ţine seama de obiectul juridic al infracţiunii, de urmările faptei şi de forma şi gradul de vinovăţie.
Individualizarea raportată la persoana infractorului, starea sa psihofizică (aptitudinea de a evalua caracterul antisocial, temperament, caracterul) este, de obicei, cea mai văduvită, acordându-se o importanţă specială antecedentelor judiciare.
Contează mult şi atitudinea după comiterea faptei ( repară prejudiciu, căinţă, a ajutat victima), dar se ţine seama şi de statutul social al infractorului.
Una din explicaţiile pentru care organele judiciare utilizează cu preponderenţă criteriul obiectiv al faptei este generală şi de dificultatea de a avea o informaţie de calitate şi completă despre persoana infractorului.
Metodele comune de cunoaştere a personalităţii infractorului sunt: expertiza psihiatrică, evaluare medico-psihologică şi ancheta socială.
Un studiu realizat în Franţa asupra acestui aspect a pus în lumină realităţi alarmante. Astfel în ceea ce priveşte carenţa calitativă a informaţiei a rezultat, după studiul a 200 de dosare de individualizare, că se cunosc despre condamnat următoarele date:
- caracteristicile socio-demografice (vârstă, sex, naţionalitate, rezidenţă) în procent de 90%;
- istoria vieţii infractorului este cunoscută în procent de 6%;
- mediul de viaţă actual în procent de 50 %;
- caracteristicile criminologice ale infracţiunii în 5% din cazuri;
- datele despre infracţiune şi pedeapsă din perspectivă pur juridică ( încadrarea juridică, sancţiunea aplicată şi cuantumul acestora) în procent de 90-94%.
Aceste rezultate arată o preocuparea orientată spre cunoaşterea caracterului obiectiv al faptei şi o preocupare redusă pentru persoana infractorului, sau mai precis a acelor elemente ce ţin de persoana infractorului care ar putea influenţa eficienţa sancţiunii penale.
În ceea ce priveşte carenţa calitativă a informaţiilor, acelaşi autor a prezentat un alt studiu care explică carenţa calitativă a informaţiilor prin:
- unicitatea expertului evaluării psihologice sau psihiatrice;
- timpul foarte scurt de examinare a infractorului (45 minute pentru 50% din cazuri, şi doar pentru 20 % mai mult de 2 ore).
- unicitatea întâlnirii dintre expert şi examinat 65%. Doar în 10% din cazuri au
fost 3 întâlniri;
- folosirea unor metode de investigare de o complexitate redusă.
La toate aceste carenţe cantitative şi calitative se poate adăuga şi faptul că justiţia nu este ţinută de aceste rezultate pronunţând soluţii care infirmă concluziilor experţi.
Prin comparaţie am putea spune că şi sistemul nostru judiciar suferă de lipsa de informaţii, atât la nivel cantitativ cât şi la nivel calitativ. Anchetele sociale au un caracter pur formal, expertizele psihologice se acceptă în puţine dosare, iar expertizele medico-legale se fac acolo unde legea prevede obligativitatea lor. Judecătorul le acordă eficienţă doar dacă pun în discuţie discernământul infractorului, pentru a se respecta condiţiile legale de angajare a răspunderii penale. Dacă rapoartele medicolegale concluzionează că a existat discernământ în momentul comiterii faptei ele şi-au îndeplinit menirea.
c. Factori care influenţează alegerea pedepsei. Pe lângă factorii expliciţi, prezentaţi anterior (cei ce ţin de gardul de pericol social al faptei şi de persoana infractorului), doctrina criminologică a pus în evidenţă şi o altă categorie de factori care influenţează individualizarea sancţiunii. Dintre factorii care influenţează cuantumul sancţiunii pot fi amintiţi factorii ce ţin de funcţionarea justiţiei şi factori generaţi de contextul local şi internaţional de la momentul individualizării sancţiunii.
Dintre factorii ce ţin de funcţionarea justiţiei pot fi amintiţi:
- interesul şi pledoaria procurorului;
- pledoaria avocatului;
- numărul de cauze cu acelaşi obiect;
- politica penală a momentului;
- existenţa unui judecător unic sau instanţe colegiale;
- vârsta şi experienţa judecătorilor;
- specializarea judecătorilor;
- calitatea alcătuirii dosarului penal;
- situaţia financiară a acuzatului;
- apartenenţa la o anumită etnie, rasă, sau faptul dacă este emigrant;
- durata arestării preventive;
- exigenţa instanţelor de apel sau recurs;
- caracterul eligibil sau nu a funcţiei de judecător;
- independenţa judecătorului faţă de influenţele economice, politice sau
sociale;
- opiniile doctrinare;
- starea psihică a judecătorului;
Dintre factorii legaţi de contextul local sau internaţional pot fi amintiţi:
- existenţa unei infracţiuni foarte mediatizate în acea perioadă sau chiar campanii media pentru reprimarea respectivei infracţiuni;
- situaţia economică locală;
- presiuni internaţionale pentru înăsprirea unor sancţiuni;
- existenţa unor modificări legislative.
Trebuie amintiţi şi factorii luaţi în calcul în mod voit, de exemplu imperativele de gestiune a infractorilor ( gradul de aglomerare din penitenciare, dificultăţile practice de aplicare a unei anumite sancţiuni, modul cum funcţionează serviciile de probaţiune, etc.).
Toţi aceşti factori influenţează sancţiunea şi cuantumul ei, iar uneori, din păcate, sunt mai importanţi decât criteriile legale de individualizare. Indiscutabil că unii dintre ei pot fi înlăturaţi, dar majoritatea vor continua să influenţeze procesul concret de individualizare judiciară. Influenţa acestor factori nu poate fi catalogată întotdeauna ca fiind un fapt pozitiv sau negativ, ci pur şi simplu ca un fapt ce trebuie luat în calcul.
Analizându-se mai multe dosare penale, empiric s-a putut constata că există uneori chiar anumite standarde de sancţionare. Un lucru pe care îl ştie aproape orice practician este acela că arestarea de către judecător a unui inculpat în timpul procesului este un indiciu temeinic că i se va aplica o sancţiune privativă de libertate cu executare.
De exemplu în Franţa sancţiunea privativă de libertate se aplică de obicei în cazul tuturor crimelor, a formelor grave de delicte contra patrimoniului şi a infracţiunilor ce ţin de regimul stupefiantelor. Dimpotrivă sancţiunea cu închisoare, dar a cărei executare se face în mediu deschis se aplică în caz de conducere sub influenţa alcoolului, sau formele banale de infracţiuni contra patrimoniului.
În România sistemul de sancţiuni, prevăzut de codul penal încă în vigoare, obligă judecătorul să aplice sancţiuni cu închisoarea, amenda penală aplicându-se doar în caz de insultă şi calomnie. În general pentru infracţiunile din culpă se aplică o sancţiune cu închisoarea cu suspendare condiţionată la fel ca şi pentru conducerea sub influenţa alcoolului. Unui recidivist i se va aplica de regulă o sancţiune privativă de libertate.
Toate aceste standarde penologice create de facto, au şi o influenţă nefastă deoarece de multe ori judecătorul din comoditate aplică aceste standarde, fără a mai analiza în amănunt situaţia particulară a infractorului. Fenomenul este favorizat în România şi de supraaglomerarea instanţelor cu dosare penale.
La ora actuală există două tendinţe contrare în materie de individualizare. Pe de o parte, în Europa, se discută despre o lărgire a posibilităţilor judecătorului de a aplica sancţiuni deoarece el cunoaşte mult mai bine decât legiuitorul care este situaţia de fapt şi poate propune cea mai bună soluţie. În sens contrar, în SUA, tendinţa este inversă şi anume de a uniformiza sancţiunile foarte diverse ce se puteau aplica pentru aceeaşi faptă, elaborându-se chiar grile de sancţionare. Se pare că nimeni nu e mulţumit se situaţia în care se află şi doreşte să experimenteze soluţiile celuilalt.
d. Eficienţa individualizării. Plecând de la premisa că individualizarea s-a făcut cu respectarea tuturor canoanelor ştiinţifice, atâtea câte sunt ele, nu trebuie să credem că o astfel de sancţiune va avea succesul scontat şi că infractorul nu va mai comite noi infracţiuni. Există infractori care au comis o anumită infracţiune fiind aproape cert că nu vor recidiva şi atunci sancţionare lor pare inutilă. În acelaşi timp, există şi infractori care vor recidiva indiferent de cuantumul sancţiunii aplicate, caz în care individualizarea pare la fel de inutilă. O a treia categorie de infractori este formată din persoane ca ar putea atât să recidiveze cât şi să devină persoane oneste. În cazul acestei ultime categorii de infractori individualizarea sancţiunii poate fi elementul care înclină balanţa într-o parte sau în alta. Sistemul de sancţiuni penale are ca premisă existenţa doar a ultimei categorii de infractori pentru care individualizarea poate fi soluţia salvatoare.
Capitolul 4
FORME DE CRIMINALITATE
I. Delincvenţa juvenilă
4.1. Scurt istoric privind evoluţia conceptului de “minoritate penală”
Minoritatea penală este un concept cunoscut de unele popoare din timpuri străvechi şi şi-a găsit expresia juridică în legislaţia scrisă sau în dreptul cutumiar al primelor aşezări statale. Deşi informaţiile în această privinţă sunt lacunare ori incerte, se poate afirma că încă din cele mai vechi timpuri, copilul a fost considerat ca o categorie juridică distinctă, cu drepturi şi răspunderi limitate, care trebuia să beneficieze de un altfel de tratament juridic. Această diminuare a responsabilităţii a fost consacrată în primul rând prin dispoziţiile cu caracter penal. De aceea s-a şi spus că “dreptul minorului”, ca ansamblu coerent de norme juridice, codificat în unele state, îşi are originea din vechile legislaţii penale, care atenuau răspunderea copiilor şi adolescenţilor pentru săvârşirea unor fapte considerate infracţiuni.
Cercetările de istorie a dreptului au scos la iveală faptul că criteriul de vârstă este avut în vedere doar ca element de compoziţie a pedepsei, în codul unui sistem de drept bazat pe justiţia privată, în care ideea de recuperare a prejudiciului prin răscumpărare şi prin echivalenţa pedepsei cu paguba suferită este predominantă. De exemplu, în dreptul vechilor evrei, atenuarea pedepsei în cazul unei fapte comise de un copil este determinată de considerente strict obiective, care aveau în vedere capacitatea de muncă a vinovatului. Răscumpărarea celui care urma să fie sacrificat religios pentru fapta săvârşită costa mult mai puţin decât cea a unui adult în vârstă de pâna la 60 de ani. Mai mult, una dintre cele mai vechi legislaţii ale lumii, cea babiloniană (codul lui Hammurabi), consideră răspunzător pentru un prejudiciu nu pe cel care l-a căutat, ci persoana care este aptă de a da satisfacţie materială victimei sau rudelor acesteia. Neglijarea totală a criteriului subiectiv privind vinovăţia făptuitorului şi luarea în considerare numai a elementului obiectiv şi material a fost şi una din cauzele pentru care pedeapsa se aplică unor grupuri sau colectivităţi şi chiar animalelor şi cadavrelor.
Ideea răspunderii subiective este întâlnită totuşi într-o formă rudimentară în operele unor filozofi greci. De exemplu, Aristotel consideră că actele care au fost săvârşite involuntar, de pildă uciderea din culpă, nu trebuie pedepsite, întrucât nu au fost săvârşite cu intenţie. De pe această poziţie, el susţine iresponsabilitatea penală a copilului. Aceeaşi teză este susţinută şi de Platon pentru anumite fapte comise de un copil.
La romani apare cu mai multă claritate ideea de responsabilitate determinată de maturizarea fiziologică şi psihică. Legea celor XII Table consacră pentru aşa-numiţii “impuberi” un regim sancţionator diferit de cel al adulţilor. Impuber era considerată persoana care nu avea capacitatea de a procrea din cauza imaturităţii sale biologice. Se poate spune că minoritatea penală, bazată pe ideea unei răspunderi subiective a făptuitorului pentru fapta sa, îşi are originea în dreptul şi instituţiile juridice ale statului roman.
În vechiul drept francez se făcea distincţie între copii şi impuberi. “Copiii – scria Jousse – adică aceia care nu au ajuns încă la vârsta de 7 ani, fiind incapabili de răutate şi neavând încă destulă minte ca să ştie ce fac, sunt cu totul scutiţi pentru faptele lor şi prin urmare, chiar când savârşesc o crimă, nu trebuie pedepsiţi. Şi tot aşa este şi în etatea puţin depărtată de copilărie... Impuberii, adică cei care au mai puţin de 14 ani (băieţii) şi 12 ani (fetele) sunt scuzabili, iar dacă acela care a săvârşit crima este aproape de pubertate, nu este cu totul scuzabil”.
Studiile de drept comparat, referitoare la regimul penal al minorilor, au pus în evidenţă o serie de similitudini, dar şi de diferenţe între Franţa şi alte state europene. De exemplu, în Anglia se admitea în principiu că minorul care nu a împlinit vârsta de 7 ani nu răspunde penal, iar cel între 7 şi 14 ani este pedepsit ca un adult, dacă se dovedeşte că avea capacitea de a-şi da seama de vinovăţie. În Spania, “Codul din 1263 al lui Alfons al X-lea” consacră principiul că minorul care nu a împlinit 12 şi respectiv 14 ani, în cazul fetelor şi respectiv băieţilor, nu era pedepsit penal. De asemenea, se prevede că minorul care nu a împlinit 17 ani nu putea fi supus torturii şi beneficia de o răspundere atenuată. O ordonanţă regală din secolul al XV-lea scuteşte pe minorul de pînă la 20 de ani de pedeapsa galerelor.
În Ţările Române, Pravilele lui Matei Basarab din Muntenia şi Pravila lui Vasile Lupu în Moldova (sec. XVII), prevăd o serie de dispoziţii prin care se consacră iresponsabilitatea minorului care nu a împlinit 7 ani (aşa numiţii “coconi”) şi o răspundere atenuată pentru cei în vârstă de până la 12 ani în cazul fetelor şi 14 ani în cazul băieţilor.
Sfârşitul acelui veac, cu reformele introduse după Revoluţia Franceză din 1789, va constitui un model de cotitură în dreptul minorului şi în modul cum va fi conceput în secolele XIX şi XX sisitemul represiunii judiciare, în statele europene. De exemplu, Cesare Becarria, Marchiz de Bonesana (1738-1794), publică în 1766 celebrul său tratat “Despre infracţiuni şi pedepse”, care constituie în aceeaşi măsură, o critică lucidă a sistemului sancţionator medieval şi o pledoarie pentru moderaţia şi echitatea pedepselor.
În domeniul ştiinţelor medicale, studiile de neurologie, deşi limitate şi parţial subordonate unor idei preconcepute referitoare la capacitatea înnăscută a omului de a deosebi binele de rău, stabilesc o serie de corespondenţe între diferite comportamente sociale anormale şi substratul lor psihic şi neurologic. Georges Cabanis (1775 – 1808) studiază raporturile dintre natura fizică şi cea morală, iar Phillipe Pinel (1745 – 1826) introduce ideea nouă că în toate aberaţiile comportamentale, de la cele antisociale şi până la cele strict patologice, intervine un proces de dereglare a capacităţii raţionale, care poate fi corectat printr-un tratament moral. Se punea problema transpunerii în dreptul pozitiv a unei noţiuni folosite în doctrina juridică a epocii şi anume aceea de “discernământ”.
În mod implicit, noţiunea de “discernământ” primeşte o conotaţie evolutivă legată nu numai de gradul de maturizare psihică şi somatică, ci şi de experienţa socială a făptuitorului. În practica juridică, discernământul a fost acceptat ca fiind capacitatea unui minor de a înţelege sensul, valoarea, sau urmările unei anumite acţiuni/inacţiuni concrete şi de a-şi determina şi dirija în mod normal voinţa în raport cu acea acţiune/inacţiune concretă.
Pe fondul acestor tendinţe generale în dreptul european şi a condiţiilor consolidării puterii centrale de stat şi elaborării unor legislaţii unitare, au fost redactate codurile penale moderne, în care tratamentul penal al minorilor devine obiectul unor reglementări distincte şi derogatorii de la normele dreptului comun. Este un proces de lungă durată care începe în secolul al XIX-lea şi se continuă în secolul al XXI-lea. Această evoluţie lentă este marcată de perioade tranzitorii de stagnare sau de regres, care nu au împiedicat însă elaborarea şi aplicarea, în unele ţări dezvoltate, a unui sistem de dispoziţii ce au fost grupate sub denumirea de “drept al minorilor”.
4.2. Caracterizarea delincvenţei juvenile
În general, noţiunea de delincvenţă juvenilă cuprinde o multitudine de noţiuni, conduite şi situaţii de viaţă care sunt legate între ele, dar aduse în acelaşi plan prin utilizarea normativului penal.
Termenul de delincvenţă juvenilă se referă la conduitele morale ale tinerilor care nu au împlinit încă vârsta de 18 ani (vârsta majoratului în majoritatea statelor lumii) şi la diferite forme de comportament, precum şi la diferite categorii de minori sau adolescenţi:
- cei ce încalcă legea penală (adevăraţii delincvenţi);
- cei abandonaţi de părinţi sau educatori şi care se integrează în unele anturaje nefaste cu potenţial delincvent;
- cei ce au fugit de la domiciliu sau din mediul şcolar ca urmare a aplicării unei pedepse aspre, brutale, şi vagabondează prin diferite locuri;
- cei ce au nevoie de protecţie şi îngrijire din mai multe motive (dezorganizarea familiei, decesul părinţilor, manifestarea tulburărilor de comportament).
Pentru a fi clasificaţi ca fiind delincvenţi, tinerii trebuie să manifeste un comportament a cărui natură delictuală nu se poate defini decât prin consecinţele sale. Dacă acea consecinţă nu s-a produs, atunci tânărul nu poate fi decât un potenţial delincvent, ce este sancţionat totuşi în mod preventiv (masuri disciplinare, internare, supraveghere, încredinţare). Putem trage concluzia că delincvenţa juvenilă, în ansamblul ei, nu este altceva decât consecinţa absenţei sprijinului moral oferit de adult, a lipsei de protecţie şi îngrijire primite în familie, a eşecului activităţii de educaţie morală primită în şcoală.
Un minor delincvent este, de fapt, o victimă şi nu un vinovat conştient de responsabilităţile ce i se impută.
Delincvenţa juvenilă apare astfel, ca un efect al lipsei de responsabilitate din partea părinţilor şi a familiei, a educatorilor, a factorilor răspunzători de formarea conduitei morale a tânărului.
În unele ţări, în lucrările de sociologie a devianţei, termenul de delincvenţă juvenilă sau fenomen delictual se referă strict la ansamblul abaterilor şi încălcărilor normelor juridice penale.
De asemenea, în cadrul legislaţiei penale a diferitelor ţări, crima (infracţiunea) se deosebeşte de delincvenţa juvenilă prin faptul că prima intră sub incidenţa dreptului penal, iar a doua referindu-se la delictele civile sau penale comise de tineri.
În ţara noastră, conform Codului Penal şi legilor penale speciale pentru desemnarea ansamblului de acte şi fapte penale sancţionate, comise de minori, dar şi de adulţi, este folosită noţiunea de infracţionalitate (fenomen infracţional), care poate fi utilizată interşanjabil cu noţiunea de delincvenţă. Din punct de vedere strict juridic, un comportament delincvenţional este definit ca un tip de conduită ce încalcă legea, privită ca ansamblu de reguli normative, edictate şi aplicate de către autoritatea statal – politică.
Unii autori, pornind de la caracteristicile comune ale acestei forme particulare de devianţă, manifestate în societate, disting următoarele trăsături ale delincvenţei:
- violarea unei anumite legi (penală, civilă, militară) ce prescrie acţiuni şi sancţiuni punitive împotriva celor ce o încalcă;
- manifestarea unui comportament contrar conduitelor morale ale grupului, fie ele formale sau informale, implicite sau explicite;
- săvârşirea unei acţiuni antisociale ce are un caracter nociv pentru indivizi şi grupurile din care fac parte aceştia.
Perspectiva juridică nu poate realiza o delimitare strictă între comportamentul delictual al tinerilor şi particularităţile comportamentului infracţional al adulţilor, deoarece ea nu permite identificarea cauzelor, ci doar fixarea unui set de criterii cu ajutorul căruia putem face distincţia între o conduită ilicită, deviantă de la norma legală şi un comportament normal, acceptat în societate.
Din acest motiv, noţiunea de delincvenţă juvenilă este confundată adesea cu cea de criminalitate (infracţionalitate), de unde şi existenţa unor ambiguităţi în ceea ce priveşte termenii: delict, infracţiune, delincvenţă.
În articolul 17 din Codul Penal se prevede că „ infracţiunea este o faptă ce prezintă pericol social, săvârşită cu vinovăţie şi prevăzută de legea penală.” Se poate observa de aici că o faptă poate deveni infracţiune doar dacă dobândeşte anumite trăsături: să prezinte pericol social, să fie săvârşită cu vinovăţie şi să fie prevăzută de legea penală. Prima trăsătură a infracţiunii, aceea de pericol social, se referă la aspectul material sau obiectiv al infracţiunii, a doua priveşte latura morală sau subiectivă, iar a treia are în vedere aspectul legal al infracţiunii (incriminarea).
În consecinţă, când ne referim la termenul de delincvenţă juvenilă trebuie să cunoaştem sensul în care dorim să utilizăm această noţiune: dacă o utilizăm pentru a desemna o conduită ce este dependentă de competenţa oficială a sistemului penal, ea nu implică şi evaluarea măsurii în care această conduită este sau nu indezirabilă. Dacă din punct de vedere normativ „caracterul indezirabil poate fi, dar nu înseamnă că şi este, o condiţie esenţială a incriminării, aceasta nu implică să fie si o condiţie a faptelor ca atare.”
Caracterul indezirabil al faptelor imputabile unui adolescent este şi el produsul unei percepţii generale a publicului în legătură cu noţiunea de delict sau infracţiune, ce trebuie să intre sub incidenţa legii şi să fie sancţionate.
Astfel, comportamentul de evadare, fuga din familie, numită de legislaţia pentru minori „vagabondaj”, pot fi considerate uneori ca făcând parte dintr-un comportament normal, bazându-se pe multiplele motivaţii legate de conflictele cu familia, cu părinţii sau educatorii, sau chiar de tendinţa de a se aventura, tipică vârstei adolescentine. Furtul de bunuri poate reprezenta iarăşi un act cu ajutorul căruia adolescentul îşi afirmă curajul şi gustul pentru risc sau pur şi simplu, o acţiune întâmplătoare, favorizată de o anumită „ocazie”.
Din aceste motive, „cariera infracţională” a unui adolescent nu se aseamănă cu cea a unui adult, faptele sale ilicite putând fi cauza unei greşeli ale educatorului în procesul de educaţie şi nu motivaţii antisociale ale tânărului făptuitor. Scopul legislaţiei nu este de a trata şi sancţiona delincventul adolescent ca pe cel adult, ci mai degrabă de a-l reeduca şi proteja, deşi noţiunea de culpabilitate se menţine aceeaşi în ambele cazuri.
În sensul general juridic, delincvenţa juvenilă include acele încălcări ale normelor de convieţuire socială ce afectează mai mult ordinea publică, drepturile şi îndatoririle colectivităţii, decât relaţiile particulare dintre indivizi.
E. H. Sutherland7 considera că un comportament infracţional comportă următoarele caracteristici:
- prezintă o intenţie antisocială deliberată, urmărind un scop distructiv;
- are consecinţe antisociale – prejudiciază interesele societăţii;
- cuprinde fuzionarea intenţiei cu acţiunea culpabilă;
- fapta este probată juridic şi poate fi sancţionată ca atare.
În anul 1955, are loc primul Congres al Naţiunilor Unite pentru Prevenţia Criminalităţii şi Tratamentul Delincvenţilor. Toţi participanţii au fost de acord că este imposibil să se ajungă la o definiţie lipsită de echivoc a termenului de delincvenţă ca atare, datorită ambiguităţilor şi confuziilor asociate noţiunii de delincvenţă juvenilă.
Există, în acest sens, trei tipuri de interpretări:
1) juridică – în sensul strict al termenului, minorul sau tânărul începând de la o vârstă au o anumită responsabilitate penală;
2) formulată în termeni de inadaptare socială – diferite categorii de minori sau tineri se confruntă cu o serie de dificultăţi de adaptare psihică şi socială;
3) formulată în funcţie de ameninţările la adresa minorilor – aceştia pot fi supuşi unor rele tratamente sau abuzului sexual în interiorul sau în afara familiei.
Mai mulţi sociologi, printre care şi S. Rubin9 lucrează cu noţiunea de delincvenţă juvenilă chiar şi în cazul copiilor care n-au comis acte de natură penală, ci se află în situaţia de a avea nevoie de protecţie socială, întrucât sunt abandonaţi, neglijaţi sau maltrataţi Conform Codului Penal, în România, limita de vârstă de la care un minor răspunde penal pentru fapte ilicite comise, este de 16 ani. Astfel, un minor care are vârsta de 14 ani nu răspunde penal, iar un minor care are vârsta cuprinsă între 14 şi 16 ani răspunde penal numai dacă se stabileşte că a săvârşit fapta cu discernământ, deci este responsabil chiar şi pentru această vârstă.
În concluzie, un minor poate fi considerat delincvent dacă conduitele lui necesită măsuri speciale de supraveghere, dacă se sustrage în mod repetat controlului parental sau educaţional, dacă îşi abandonează căminul familial, dacă nu mai frecventează in mod regulat şcoala, dacă actele sale încalcă morala, sănătatea şi bunăstarea sa ori a altor persoane, dacă încalcă legi penale etc.
Pentru a fi definite ca delincvente, actele comise de un minor trebuie sa întrunească trei condiţii principale, care par a avea un caracter general:
- să fie comise de persoane care au vârsta stabilita de lege;
- să fie considerate ca acte ilicite de către părinţi, educatori sau alte persoane;
- să ajungă la cunoştinţa autorităţilor.
Definiţiile date termenului de delincvenţă juvenilă necesita unele revizuiri şi adăugiri, pentru a se evita identificarea comportamentelor deviante ale minorilor, normale în perioada adolescenţei, cu conduite infracţionale persistente, caracterizate de motivaţii antisociale.
Amploarea fără precedent a mişcărilor contestatare ale tineretului în lumea contemporană, proliferarea “subculturilor” nonconformiste şi protestatare specifice acestei categorii de vârstă şi contribuţia hotărâtoare a tinerei generaţii la schimbările profunde care au modificat structura social-politică a societăţilor din Europa de Est reprezintă o problemă de un deosebit interes pentru cercetarea ştiinţifică.
În trecut, diviziunea strictă a rolurilor familiale (tatăl ca şef necontestat al familiei, mama ca factor de echilibru şi afectivitate, copilul ca obiect pasiv al unei educaţii bazate pe valori conformiste şi utilitariste) facilita formarea personalităţii tânărului şi integrarea sa în viaţa socială şi totodată permitea ca acest proces să se desfăşoare relativ uşor.
În prezent, ca urmare a bulversării tradiţiilor şi valorilor, funcţia de educaţie morală nu se mai localizează strict la nivelul grupului familial, iar dispersarea procesului de socializare între mai multe instituţii sociale face ca procesul educativ să devină parte integrantă a unui program comun de acţiune elaborat de întreaga societate, direct sau indirect. În consecinţă, procesul educativ a fost perturbat, a devenit mai puţin eficient, iar tineretul a devenit mai libertin, se revoltă mai uşor contra interdicţiilor impuse de vârsta copiilor, afirmându-şi dreptul la o identitate proprie şi la o mai mare autonomie morală.
Psihologii şi sociologii au descoperit că există o creativitate tipic adolescentină, al cărei conţinut contradictoriu se evidenţiază în multiple conduite de protest sau ostilitate contra autorităţii adultului, într-o serie de acte agresive pe care aceştia le califică, în raport cu încălcarea normei morale, ca acţiuni deviante.
Ca fenomen marcat de încălcarea normelor, devianţa nu se manifestă doar în planul moral. Ea înscrie pe tineri în aria nonconformismului, a delincvenţei, a inadaptării sociale cu substrat psiho-patologic, în funcţie de tipul de normă încălcată. Plasat de cele mai multe ori în aria inadaptării sociale, a tulburărilor de comportament şi personalitate, fenomenul de delincvenţă juvenilă implică o serie de analize complexe. Cel mai frecvent, aceste procese au fost puse în sarcina anumitor procese sociale oscilante, uneori convulsive. Această ipoteză se bazează pe ideea că, dacă delincvenţa ar avea doar cauze biologice şi psihologice, ea ar trebui să fie, din punct de vedere cantitativ, relativ constantă. Între procesele cauzale luate în considerare, criminologii şi sociologii au reţinut, în mod deosebit, procesele dezorganizării sociale.
Anomia (de la termenul grecesc “a nomos” – fără norme) reprezintă o stare specifică societăţilor dezorganizate social, zguduite de revoluţii sau crize sociale profunde, în urma cărora se amplifică tendinţele de devianţă socială iar modelele sociale devin confuze. Pentru unii tineri, starea anomică este resimţită ca un conflict între structura personalităţii lor în formare şi reperele normative care le orientează conduita, ca o contestare a valorilor educaţiei paternaliste şi a oricărui alt tip de normă care nu ţine seama de nevoile lor de creativitate şi afirmare activă în viaţa socială. Absenţa unor standarde precise, a unui ghid valoric clar este resimţită ca o stare de angoasă, de dezorientare şi inadaptare socială, ceea ce face din adolescent un “marginalizat” sau un deviant.
Conceptul de “anomie” a fost utilizat şi de R.K. Merton, sociolog american, care îi conferă sensuri noi. În opinia sa, ordinea socială este stabilă atunci când există un echilibru între scopurile care urmează a fi atinse şi mijloacele legitime pentru a le realiza. Devianţa şi criminalitatea reprezintă reacţia individului faţă de neconcordanţa dintre scopurile vehiculate şi valorizate de societate şi mijloacele disponibile în acest sens. Pentru a-şi atinge idealul, individul recurge inclusiv la acţiuni ilicite. Cu atât mai mult, tinerii aparţinând grupurilor defavorizate sunt expuşi drumului spre delincvenţă.
A educa un adolescent în sensul moral, din punct de vedere pedagogic, înseamnă să-i dezvolţi acestuia anumite trăsături comportamentale şi să-l faci să se adapteze la constrângerile şi interdicţiile mediului social.
Jean Piaget consideră că această adaptare la mediul fizic şi social reprezintă „ un echilibru între două mecanisme indisociabile – asimilarea şi acomodarea, a cărui cucerire durează în tot cursul copilăriei şi al adolescenţei, şi defineşte structura proprie a acestor perioade ale existenţei.”
Pentru a găsi acest echilibru, orice adolescent dezvoltă în plan moral o serie de conduite originale, oscilatorii, cu ajutorul cărora asimilează conţinutul normativ al cerinţelor exterioare şi-şi acomodează acţiunile sale morale la constrângerile şi tabuurile ce definesc aceste cerinţe.
Dacă până la o anumită vârstă, respectiv până la adolescenţă, orice copil nu face altceva decât să se supună la regulile stabilite de adult, odată cu perioada maturizării adolescentine, aceste reguli stabilite de adult sunt înlocuite cu o „morală” a „idealurilor”, a „valorilor” ce determină aprecierea propriei conduite.
De cele mai multe ori, acţiunile şi comportamentele adolescentului (limbajul, raporturile cu adulţii şi cu anturajul) sunt contradictorii cu valorile moralei cu care adolescenţii ar trebui să-şi construiască propriul lor univers normativ.
Văzută de către un adult, această contradicţie, încălcare a moralei ideale reprezintă o „imoralitate” din partea adolescentului. Printre aceste „imoralităţi” (acte comportamentale negative) se numără: violenţa fizică, agresivitatea limbajului, indisciplina în mediul familial sau în cel şcolar, fumatul, consumul de alcool, antrenarea într-o activitate ilicită.
Aceste acte indisciplinare nu reprezintă întotdeauna o faptă penală în adevăratul sens al cuvântului, ci sunt acţiuni ce violează, încalcă normele de convieţuire morală. În ansamblul lor, aceste manifestări agresive reprezintă nişte modalităţi de respingere a autorităţii adultului, prin care adolescentul îşi poate manifesta ostentativ independenţa şi autonomia morală, în condiţiile existenţei unei personalităţi caracterizate prin imaturitate şi labilitate.
Aceste fapte, ce nu aduc prejudiciu valorilor sociale, ca în situaţiile încălcării prin mijloace infracţionale a normelor de natură juridică, ci afectează „ doar modul de respectare a principiilor moralei convenţionale şi coercitive impuse de adult, se circumscriu sferei aşa-numitei ”devianţe cu caracter moral”.
Acest tip de devianţă, apare în cazul adolescenţilor cu tulburări grave de personalitate în perioada de maturizare, datorită existenţei unui climat inadecvat şi unor erori educative ce împiedică adaptarea acestora la exigenţele normative impuse. Datorită acestei neadaptări, adolescenţii pot avea un slab randament şcolar, pot fi indisciplinaţi, pot manifesta atitudini negative faţă de părinţi, şcoală, cadre didactice, colegi, faţă de ceilalţi indivizi din societate, îşi pot petrece timpul liber în mod necorespunzător si nu participă la activităţile educative ce se desfăşoară în mediul şcolar.
Unii specialişti consideră aceste acţiuni ca fiind acte negative ce aparţin unei manifestări predelincvente, doar în cazul în care se poate aprecia că se face trecerea treptată de la conduita deviantă la cea infracţională, bine structurată.
Din punct de vedere criminologic, devianţa penală din România, care, aşa cum subliniază statisticile judiciare, s-a amplificat în perioada post-decembristă, se datorează atât devalorizării sistemului normelor sociale în vigoare, cât şi decalajului existent între scopurile dezirabile şi mijloacele legitime prin care acestea se pot realiza.
Cei mai mulţi se manifestă printr-o formă de devianţă care nu încalcă legea penală: agresivitatea limbajului, nonconformism în ţinută, indisciplină, fuga de mediul familial şi şcolar, consum de alcool, fumat, anturaje dubioase, etc.
Delincvenţa juvenilă, în ansamblu, este consecinţa absenţei sprijinului moral şi material oferit de adult, a lipsei de protecţie şi îngrijire primite din familie, a eşecului activităţii de educaţie primite la şcoală etc. În multe cazuri, minorul delincvent este o victimă şi nu un vinovat conştient de responsabilităţile ce-i revin. El nu are conştiinţa inadaptării sale la cerinţele normative, trăind o experienţă socială diferită de cea a adultului. Dacă în cazul conduitei infracţionale a adultului sunt specifice profunde semnificaţii antisociale, ele lipsesc la adolescentul deviant, reprezentând adesea rezultatul întâlnirii întâmplătoare între o personalitate imatură şi labilă din punct de vedere moral, şi o ocazie delictuală cu o anumită semnificaţie.
De aceea, evaluarea delincvenţei juvenile ca fenomen trebuie să ţină seama de multiple elemente explicative, între care: eşecul socializării, absenţa identificării cu modelele morale autentice, declinul funcţiilor educative tradiţionale ale familiei, insecuritatea afectivă, constituirea unor subculturi care inversează sensul normelor sociale, tulburările de comportament cu sau fără substrat patologic, situaţiile anomice din perioadele de criză socială.
În concluzie, noţiunea de devianţă socială desemnează în înţelesul său cel mai general, neconformitatea, abaterea sau înlăturarea normelor şi regulilor sociale. Ea include ansamblul comportamentelor şi conduitelor care violează aşteptările instituţionalizate, adică acele aşteptări care sunt împărtăşite sau recunoscute ca legitime. Un comportament deviant este, deci, un comportament “atipic”, care se îndepărtează sensibil de la poziţia standard şi transgresează normele şi valorile acceptate şi recunoscute în cadrul unui sistem social. În ansamblul normelor de devianţă socială se include şi delincvenţa, care afectează cele mai importante valori şi relaţii sociale protejate de normele juridice cu caracter penal. Ea reprezintă ansamblul actelor şi faptelor care, violând regulile juridice penale, impun adoptarea unor sancţiuni negative din partea agenţilor specializaţi ai controlului social.
În registrul multiform al devianţei, delincvenţa (sau infracţionalitatea, după probarea juridică) reprezintă forma cu gradul cel mai ridicat de periculozitate. Trăsăturile ce o deosebesc de formele simple ale devianţei se referă la faptul că, în primul rând este violată o anumită lege (penală, civilă etc.). Această încălcare este însoţită de săvârşirea unei acţiuni antisociale, ce reprezintă un pericol material sau moral pentru ceilalţi membri ai societăţii. Astfel că delincvenţa nu se mai defineşte în funcţie de reacţia celorlaţi membrii ai societăţii sau în funcţie de o “etichetă”, ci ea se află în raport juridic cu valorile sociale.
Prin termenul de delincvenţă juvenilă se înţelege ansamblul abaterilor şi încălcărilor de norme sociale, sancţionate juridic, savârşite de minorii până la 18 ani.
Fenomenul delincvenţei prezintă aspecte şi forme diferite, în funcţie de săvârşirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor penale comise de diferiţi indivizi. Pe baza acestor criterii, literatura de specialitate juridică face distincţie între următoarele tipuri de delincvenţa:
a) delincvenţa reală – alcătuită din totalitatea manifestărilor antisociale cu caracter penal ce s-au comis sau au avut loc în realitate (indică „cifra neagră” a delincvenţei);
b) delincvenţa descoperită reprezentată numai de acea parte a faptelor antisociale cu caracter penal săvârşite şi care au fost identificate de către organele specializate ale societăţii; ea este mai mică decât cea reală pentru că nu toate faptele penale comise de indivizi sunt identificate (infracţiuni ce au autori „necunoscuţi”);
c) delincvenţa judecată sau legală – acea parte a delincvenţei descoperite care este judecată şi sancţionată de către instanţele specializate ale statului; este posibil ca unele fapte săvârşite şi descoperite să fie amnistiate sau graţiate şi de aceea este mai mica ca delincvenţa descoperită.
Delincvenţa reală sau săvârşită prezintă cea mai mare importanţă pentru evaluarea stării de infracţionalitate, deoarece ea exprimă încălcările reale ale normelor juridice penale, ca şi periculozitatea socială reală a tuturor manifestărilor antisociale dintr-o societate.
4.3. Minoritatea în cadrul reglementărilor Codului penal şi Codului de procedură penală din România
Ca formă a devianţei penale, delincvenţa juvenilă reprezintă ansamblul conduitelor aflate în conflict cu valorile ocrotite de norma penală.
Perspectiva juridică nu poate opera delimitări tranşante între specificul conduitei delincvente a tinerilor şi particularităţile comportamentului infracţional al adulţilor, deoarece ea nu permite identificarea cauzelor, ci doar fixarea unui criteriu cu ajutorul căruia se face deosebirea între o conduită ilicită şi una licită, socialmente acceptată. Din această cauză, noţiunea de delincvenţă juvenilă se confundă, de cele mai multe ori, cu aceea de criminalitate.
Legea 3/1970 privind regimul ocrotirii şi sancţionării unor categorii de minori stabileşte concepţia fundamentală privind ocrotirea şi reeducarea copiilor şi adolescenţilor care, săvârşind fapte antisociale şi fiind lipsiţi de discernământ nu răspund penal, fiind totuşi sancţionaţi, chiar dacă într-o formă mai blândă.
Investigarea cazurilor acestora arată faptul că, în marea lor majoritate ei nu sunt nici infractori înrăiţi, nici elemente marginale irecuperabile ci, pur şi simplu, copii în derivă, lipsiţi de beneficiile educaţionale ale unui mediu familial favorabil şi care, datorită stilului educativ deficitar al părinţilor lor şi eşecului procesului de resocializare familială, au ajuns să comită fapte antisociale. Altfel spus, ei nu sunt vinovaţi în mod conştient ci sunt minori-victime ale greşelilor propriilor părinţi. Dosarele lor relevă că cele mai multe dintre faptele lor antisociale au la bază tendinţa de evaziune dintr-un mediu familial dezorganizat, lipsit de resurse afective sau morale şi caracterizat de un stil de educaţie necorespunzător.
Din punctul de vedere al normei penale se recunoaşte că aceste fapte nu pot fi imputabile minorilor datorită lipsei lor de discernământ. Din perspectiva legii penale, nu este suficientă stabilirea gradului de vinovăţie a unui adolescent care a încălcat normele penale, ci apare necesară evidenţierea gradului său de maturitate în perceperea caracterului antisocial al faptelor săvârşite adică evaluarea atitudinilor şi motivaţiilor sale faţă de aceste fapte.
Una din cele mai importante categorii juridice cu care operează dreptul penal este aceea de responsabilitate, care exprimă un grad de angajare a individului în procesul interacţiunii sociale, prin asumarea consecinţelor faţă de rezultatul faptelor sale. Spre deosebire de această noţiune, cea de răspundere indică corolarul responsabilităţii, impus din exterior, răspunderea intervenind post-factum, ca urmare a nerespectării prescripţiilor legale. Responsabilitatea presupune, însă, capacitatea individului de a înţelege caracterul faptelor sale şi de a fi stăpân pe ele, de a le înţelege semnificaţia.
Prin urmare, infracţiunea, pe lângă trăsătura pericolului social este caracterizată de lege şi printr-o trăsătură de natură subiectivă, constând în vinovăţia făptuitorului. Aceasta presupune ca fapta să fie expresia unei anumite atitudini psihice a subiectului, în ceea ce priveşte dorinţa de a o săvârși şi conştiinţa caracterului şi urmărilor acesteia. Cu alte cuvinte, pentru ca o faptă să constituie infracţiune, să atragă aplicarea unei pedepse, nu este suficient ca ea să aparţină material făptuitorului, ci trebuie să fie imputabilă acestuia.
Potrivit art. 19 alin. 1 C. Pen. vinovăţia există “atunci când fapta care prezintă pericol social este săvârşită cu intenţie sau din culpă”. Vinovăţia implică, aşadar, acţiunea a doi factori inerenţi vieţii psihice a persoanei pe de-o parte, conştiinţa sau factorul intelectiv, iar pe de altă parte, voinţa sau factorul volitiv. Aspectul intelectiv presupune capacitatea individului de a înţelege pericolul social al faptei comise şi urmările produse prin săvârşirea ei, iar aspectul volitiv exprimă capacitatea de a dori săvârşirea faptei în vederea atingerii unor scopuri sau interese bine delimitate. Desigur că în absenţa acestor elemente ne aflăm în prezenţa unei incapacităţi penale.
Noţiunea de discernământ nu este expres definită de legiuitor, singura precizare referindu-se la faptul că, până la proba contrarie, orice individ care a săvârşit o faptă penală se presupune că a acţionat cu discernământ (cu excepţia minorilor care nu au împlinit 16 ani), având în consecinţă responsabilitate şi putând fi tras la răspundere penală. În teoria penală, discernământul este considerat a fi “capacitatea subiectului de a înţelege şi a-şi manifesta în mod conştient voinţa în raport cu o anumită faptă concretă”, în timp ce pentru psihiatri el reprezintă o “aptitudine de a deosebi binele de rău, licitul de ilicit, legalul de ilegal, de a distinge, prevedea şi anticipa faptele proprii şi de a alege soluţii morale”.
Alte definiţii se referă la discernământ ca la o constantă a psihicului care acoperă întreaga personalitate, constând în adaptarea eficientă la mediu, capacitatea de înţelegere, de acţiune şi autocontrol, acceptarea normativităţii, realizarea conştiiţei de sine etc.
Legea penală română (art. 50 C. Pen) consacră faptul că, până la o anumită vârstă, minorii nu răspund penal deoarece prezintă o insuficientă maturizare psihică, neputând să-şi dea seama de caracterul antisocial şi periculos al faptelor comise sau să fie receptivi faţă de sancţiunile penale.
În consecinţă, utilizând drept criterii ale răspunderii penale vârsta şi discernământul, legiuitorul a stabilit (art. 99 C. pen.) trei categorii de minori:
a) minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani şi nu răspund penal pentru faptele comise, întrucât, în favoarea lor operează o prezumţie absolută a lipsei de discernământ;
b) minorii care au împlinit vârsta de 14 ani dar nu au depăşit vârsta de 16 ani răspund penal numai dacă se dovedeşte că au săvârşit fapta penală cu discernământ. Această prezumţie este însă relativă, putându-se dovedi că în momentul săvârşirii faptei nu aveau discernământul necesar, deci fiind în imposibilitatea de a aprecia corect caracterul şi consecinţele socialmente periculoase ale faptei;
c) minorii care au împlinit vârsta de 16 ani şi care răspund penal.
În mai multe ţări, limita de vârstă de la care un minor sau un tânăr încetează de a mai fi considerat delincvent, pentru a fi definit ca un infractor adult, este vârsta de 18 ani. În majoritatea statelor americane, limita de vârstă da la care un minor poate fi judecat la fel ca un adult, este de 18 ani, iar în alte state, această limită poate coborî până la 16 ani.
În Olanda, minorii care au vârsta de 12 ani pot fi deja sancţionaţi în cadrul unui regim special, în timp ce în Belgia vârsta responsabilităţii penale este cea de 18 ani. În Germania, tinerii care au vârsta de 20 de ani sunt judecaţi de către tribunale speciale pentru tineri, spre deosebire de ţările scandinave unde tinerii în vârstă de 15 ani, şi de Anglia, unde tinerii de 18 ani sunt judecaţi de către tribunalele pentru adulţi. În Austria, în anul 1989, s-a încercat decriminalizarea delictelor comise de tineri cu vârsta între 14 şi 15 ani.
4.4 Consideraţii privind criminalitatea juvenilă din România
Fenomenul infracţional este una din marile probleme sau tragedii ale omenirii. Radiografia acestuia evidenţiază în limbajul datelor statistice că în majoritatea statelor, îndeosebi a celor dezvoltate, un segment important din numărul faptelor antisociale este rezultatul acţiunilor ilicite desfăşurate de persoane din generaţia tânără, fapt ce creează îngrijorare cu privire la perspectivele deloc îmbucurătoare pentru viitorul moralităţii vieţii publice.
Analiza delincvenţei juvenile în perioada de tranziţie a României nu poate fi făcută în afara fenomenului infracţional global, ori fără a lua în considerare contextul social, economic, politic şi cultural din această perioadă. De asemenea, acestă analiză nu poate eluda comparaţia cu perioada anterioară anului 1990, cu toate că se afirmă că realitatea infracţională din acea perioadă ar fi fost premeditat deformată, prin trucarea tehnicilor de raportare.
Începând cu anul 1990, delincvenţa juvenilă s-a înscris pe o traiectorie ascendentă. Raportul infracţiuni – infractori indică faptul că minorii au săvârşit cel puţin două fapte penale fiecare. Ponderea infractorilor minori în totalul autorilor de fapte penale reprezintă aproape o treime.
Analiza tipurilor de infracţiuni săvârşite de minori evidenţiază faptul că cele mai frecvente fapte penale rămân furturile din avutul public şi particular, înregistrându-se o îngrijorătoare creştere a faptelor antisociale cu un pericol social ridicat. Nu puţine sunt situaţiile când minorii săvârşesc infracţiuni deosebit de grave ca omoruri, tentative de omor, loviri cauzatoare de moarte, tâlhării şi violuri, după cum furturile pe care le săvârşesc dovedesc multa ingeniozitate şi îndrăzneală: se manifestă o recrudescenţă a infracţiunilor îndreptate împotriva vieţii şi integrităţii corporale.
Cele mai multe infracţiuni s-au săvârşit în mediul urban şi peste 50% dintre acestea s-au comis cu participarea ori sub îndrumarea unor adulţi, de regulă infractori recidivişti.
Furturile reprezintă un domeniu preferat de acţiune pentru infractorii minori. Deşi ca mod de operare aceste infracţiuni sunt asemănătoare celor săvârşite de majori, totuşi ele au şi anumite particularităţi:
- minorii manifestă o anumită fantezie în conceperea furturilor, în sensul că operează prin pătrundere în locuri inaccesibile unor infractori majori;
- inconştienţa, lipsa de maturitate, le dau uneori un curaj deosebit în folosirea unor procedee periculoase de escaladare, coborâre de la înălţimi mari, pătrundere prin canale şi instalaţii de termoficare, dislocarea unor porţiuni de acoperiş etc.;
- adesea se inspiră din filmele pe care le văd la televizor;
- imaturitatea lor îi determină să nu manifeste prea multă grijă pentru a-şi proteja urmele, ceea ce duce la rapida lor descoperire;
- manifestă multă precipitare în a se descotorosi de bunurile furate, astfel încât pot fi întâlniţi la puţin timp după comiterea faptei oferind spre vânzare bunurile însuşite.
Vagabondajul constituie un fenomen de mare amploare, prezent în etapa actuală a societăţii româneşti. Ponderea pe sexe în cadrul acestui fenomen este de aproximativ 70% băieţi şi 30% fete, cu vârste între 10 şi 14 ani, în majoritate aflaţi în stare de abandon şcolar, mulţi dintre ei fiind analfabeţi. Sunt caracterizaţi prin conduite voiajere. Majoritatea băieţilor provin din case de copii sau din familii numeroase, în special rromi. Fetele provin din familii dezorganizate, sunt abuzate sexual, se prostituează, se droghează, trăiesc din furturi, utilizează drept locuri de refugiu staţiile de metrou, sălile de aşteptare din gări, garnituri feroviare, instalaţii de canalizare, case părăsite sau în construcţie etc.
Devianţa penală care s-a amplificat în perioada de după 22 decembrie 1989 pare să-şi aibă originea, în primul rând, în evenimentele violente care au avut loc atunci. Să nu uităm că aceste evenimente au mai primit şi denumirea de “revoluţie a tinerilor”, dându-se sintagmei o conotaţie pozitivă. Ulterior, au apărut şi efectele secundare şi chiar perverse. Adolescenţii sau chiar copiii care participau la barajele de pe străzi, la percheziţionarea adulţilor ori la alte acţiuni, unii dintre ei primind chiar arme de foc de la adulţi iresponsabili, şi-au imaginat că aşa este bine şi aşa trebuie să fie şi pe viitor. S-a produs o dezinhibare psihică la nivel de masă, care avea să-şi pună ulterior amprenta pe o largă paletă de comportamente juvenile, de data aceasta având conotaţie negativă: ireverenţa faţă de părinţi şi cadre didactice, dezinteresul faţă de procesul de învăţământ, evaziune din mediul familial, dispreţul faţă de bunurile materiale şi spirituale create “înainte”.
Întrucât societatea este condusă, totuşi, de adulţi, tinerii au suferit o deziluzie consecutivă: au constatat că între scopurile sociale dezirabile, visele şi ideile măreţe, dar fără nici o fundamentare socială ori economică sunt specifice acestei vârste, şi mijloacele legitime de realizare a lor, există deseori o diferenţă, care uneori este insurmontabilă. La exacerbarea acestui conflict a contribuit şi o anumită doză de confuzie în alegerea unui model comportamental. Conflictul este resimţit mai acut de acei minori care n-au beneficiat de circumstanţe favorabile în mediul familial şi social de dezvoltare, procesul fiind distorsionat de o serie de carenţe şi eşecuri educaţionale. Este unul din aspectele sub care se înfăţişează aşa numitul fenomen de “anomie” la care am mai făcut referire în cadrul acestei lucrări şi care constă în discrepanţa şi conflictul dintre obiectivele şi scopurile care rezultă din modelele de viaţă pe care o societate le propune membrilor săi pe de o parte, şi mijloacele legitime care sunt puse la dispoziţia lor pentru atingerea acestor scopuri. De multe ori, pentru realizarea acestor scopuri, mulţi indivizi sau chiar grupuri sociale folosesc mijloace nelegitime şi interzise prin norme sociale cu caracter moral, juridic, politic sau religios. Ignorarea acestor norme şi considerarea că orice mijloc este bun pentru realizarea obiectivelor urmărite duce la apariţia fenomenului de anomie, care constă în principal dintr-o încercare, reuşită sau nu, de a se adapta prin mijloace nepermise la modelele de reuşită socială pe care societatea le instituie ca valori predominante. În societăţile moderne în care prevalează modelele de reuşită economică subordonate accentului deosebit şi aproape exclusiv pus pe vaorile materiale, devianţa de la normele consacrate de comportare, devine în absenţa sau diminuarea funcţiilor de control social specifice oricărei colectivităţi umane organizate, reguli paralele de comportare. Existenţa modelelor normative paralele şi contradictorii, care influenţează concomitent conduitele individuale şi colective, a fost denumită fenomenul de “paranomie”. Este o formă de duplicitate normativă care poate marca şi influenţa procesul de socializare şi dezvoltarea morală a minorilor în familiile de origine sau în alte grupuri de apartenenţă.
Perturbările la care ne referim s-au produs la nivelul celor mai importante grade de socializare a tânărului: familia, şcoala şi mediul social. Aceste nivele se află întotdeauna în plină interacţiune, astfel încât perturbarea unuia afectează echilibrul celorlate.
Familia a fost afectată puternic de stresul schimbărilor sociale majore care au condus la stări emoţionale cu repercusiuni grave asupra celulei de bază a societăţii. Stresul politic mai întâi şi stresul economic ulterior (şomajul, inflaţia, scăderea nivelului de trai), au determinat disfuncţii în organizarea vieţii de familie, lipsă de comunicare, tensiuni conjugale, alcoolism, indiferenţă.
Efectele acestor atitudini sunt amplificate de faptul că tinerii le resimt mai ales ca o atitudine directă la adresa lor, reacţionând în consecinţă.
Situaţia este şi mai gravă atunci când familia are probleme deosebite în asigurarea funcţiei parentale datorită dezorganizării ori descompletării grupului familial (deces, abandon, divorţ etc.) ori atunci când are loc disoluţia totală a grupului familial (ambii părinţi sunt bolnavi cronici, alcoolici, imorali, condamnaţi pentru săvârşirea de fapte penale).
Inexistenţa sau erodarea treptată a unor valori morale în interiorul unor familii susceptibile de a fi considerate ca organizate din punct de vedere al stabilităţii lor reprezintă unul din factorii concurenţi la apariţia minorilor delincvenţi. Copii devin inevitabili martori, uneori chiar participanţi activi la frământările şi căutările familiei în vederea găsirii unor soluţii de obţinere a unor câştiguri suplimentare prin care să-şi îmbunătăţească condiţia de viaţă. Nu rare sunt situaţiile când în familie, tocmai datorită deteriorării situaţiei economice, copiii, în mod premeditat, sunt învăţaţi să ignore perceptele fundamentale, să încalce valorile civile şi morale tradiţionale. În astfel de condiţii, imaginea minorilor despre civism şi moralitate se degradează treptat, iar valorile fundamentale sunt înlocuite cu alte norme, care de cele mai multe ori contravin atât legislaţiei cât şi moralei umane.
Şcoala a suferit mai ales ca urmare a faptului că a trecut direct de la un stil formalist, didacticesc şi festivist, la un stil de o permisivitate exagerată, care a încurajat indisciplina, absenteismul şi lipsa de pregătire. Procesul de educaţie a fost marcat şi de faptul că educatorii au resimţit ei înşişi întreaga gamă de fenomene stresante determinate de procesul schimbării. Grevele declanşate de aceştia, certurile între cadrele didactice, acuzele de diverse genuri au subminat respectul firesc pentru această instituţie.
În plus, în condiţiile date, profesorii au încetat să mai lucreze constant şi la acelaşi nivel cu toţi elevii, preferând “vârfurile” din clasele respective, copiii dotaţi şi serioşi care puteau să aducă succese de la concursurile şcolare la care participau. Cu sau fără voie, s-a ajuns la o marginalizare a celor cu potenţial intelectual limitat şi fără dorinţa de a străluci, aceştia manifestând reacţii de absenteism şi chiar abandon şcolar. Efectul pe termen lung va fi acela al imposibilităţii dobândirii unui nivel adecvat de instruire şi, ca o consecinţă, incapacitatea tânărului de a ocupa un statut socio-profesional în conformitate cu aspiraţiile sale, ceea ce-l determină să ducă o viaţă parazitară, primul pas spre delincvenţă.
Şcoala nu a prevăzut şi nu a ştiut să contracareze efectele nefaste ale impactului produs de mass-media asupra tinerilor, îndeosebi proliferarea revistelor pornografice şi a filmelor care fac apologia violenţei. Incapacitatea minorului de a discerne caracterul exclusiv comercial al acestor publicaţii îi afectează imaginea despre viaţă în general şi normele existenţei civile în special, fapt ce se repercutează negativ asupra întregului său comportament cotidian. Astfel, minorii şi-au creat falşi idoli, creşterea agresivităţii şi desensibilizare parţială faţă de efectele violenţei. Pe acest fond s-au comis violurile, tâlhăriile şi omorurile care au avut ca autori infractori minori. S-a adăugat, în plus, amplificarea tendinţelor de degradare a simţului civic datorită înţelegerii eronate a principiilor democraţiei ca efect al perceperii unilaterale a informaţiilor şi, desigur, depărtarea orizontului cert al asigurării locului de muncă la absolvirea şcolii.
De altfel, realitatea social-economică privită în ansamblul ei nu poate să rămână fără efect asupra delincvenţei juvenile. Restrângerea acţivităţii economice sub 50% faţă de 1989, şomajul, inflaţia, scăderea nivelului de trai, oferă prea puţine speranţe tinerilor, oricât de muncitori şi de dotaţi ar fi aceştia.
Toate aceste aspecte privind delincvenţa juvenilă atrag atenţia asupra pericolului potenţial pe care îl reprezintă categoria “minorilor problemă” pentru starea de sănătate morală a societăţii, considerând că este momentul în care să se înţeleagă clar că de aceşti “copii problemă” nu se poate ocupa în exclusivitate doar poliţia şi câţiva asistenţi sociali, ci trebuie să devină obiect comun al preocupărilor tuturor factorilor socio-economici, formativ-educativi şi din sfera sănătăţii publice.
4.5 Rezultatele cercetărilor descriptive referitoare la caracteristicile sociale, educaţionale şi juridice ale minorilor delincvenţi
Ignorat sau chiar negat de către factorii de control social din perioada regimului totalitar, fenomenul delincvenţei juvenile s-a amplificat sensibil în perioada de tranziţie de după 1989, statisticile oficiale consemnând creşterea anuală a numărului de minori care intră în conflict cu legea penală, precum şi sporirea considerabilă a delictelor comise de aceștia împotriva proprietăţii, vieţii şi integrităţii persoanelor sau normelor de convieţuire socială. Dincolo de cauzalitatea delincvenţei juvenile şi de apariţia unor forme noi de manifestare, accentuate de o serie de factori şi condiţii specifice perioadei de tranziţie (diminuarea controlului familial şi comunitar, accentuarea pauperizării populaţiei, creşterea numărului de familii problemă şi copii abandonaţi, disoluţia funcţionabilităţii unor instituţii cu rol de socializare etc.), evoluţia ei a fost influenţată şi de ineficienţa şi chiar “eşecul” sistemului de măsuri educative şi pedepse aplicate minorilor delincvenţi atât înainte, cât şi după 1989, precum şi de întârzierea procesului de reformă a justiţiei pentru minori din România.
În anul 2004, Administraţia Naţională a Penitenciarelor în colaborare cu Institutul de Sociologie al Academiei Române au realizat o cercetare pe un eşantion de 780 de minori aflaţi în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pentru a identifica:
a) cauzele şi condiţiile care generează sau favorizează apariţia unor comportamente deviante şi delincvente în rândul minorilor internaţi în centre de reeducare şi penitenciare pentru minori şi tineri;
b) factorii care determină victimizarea unor adolescenţi, conducând la perceperea acestora ca fiind “minori în pericol”, “minori în conflict cu legea penală”, “minori cu tulburări de personalitate” etc., ca şi relevarea
importanţei influenţei acestor factori în generarea comportamentului delincvent al tinerilor;
c) soluţii şi propuneri de prevenire şi diminuare a actelor de delincvenţă juvenilă.
Principalele metode şi tehnici de cercetare utilizate au fost:
a) interviul structurat pe baza unui chestionar care a inclus 79 de itemi;
b) analiza datelor existente în dosarele de penitenciare ale minorilor internaţi, precum şi a datelor din dosarele medicale, fişele de evidenţă, dosarele de educaţie şi asistenţă psiho-socială;
c) studii de caz asupra unor minori aflaţi în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
În urma cercetării efectuate pe ansamblul lotului de minori investigat au fost obţinute următoarele rezultate:
- Din punct de vedere al distribuţiei pe sexe, majoritatea covârşitoare a minorilor internaţi în diversele centre de reeducare şi penitenciare pentru minori şi tineri erau de sex masculin (96,4%), în timp ce doar 3,6% erau de sex feminin.
- Din punct de vedere al încadrării juridice, 48,3% dintre minori erau condamnaţi definitiv la pedeapsa închisorii, 22,1% sancţionaţi cu măsura educativă a internării într-un centru de reeducare, 19,9% arestaţi preventiv, iar 9,7% condamnaţi în primă instanţă, aceştia aflându-se, în cea mai mare proporţie, într-un penitenciar, fie pentru adulţi, fie pentru minori şi tineri.
- Din punct de vedere al vârstei, mai mult de două treimi dintre minorii internaţi aparţineau segmentului de vârstă de 17 ani, în timp ce aproximativ o pătrime dintre minorii internaţi aveau vârsta de 18 ani, cei cu vârste între 14-16 ani deţinând ponderi mult mai reduse.
- Din punct de vedere al pregătirii şcolare, minorii internaţi erau în majoritate absolvenți ai învăţământului gimnazial – 42,2%, urmaţi de cei care aveau între 1-4 clase – 28,8%. Este îngrijorător numărul analfabeţilor – 20,5% - şi faptul că pe măsură ce creşte numărul claselor absolvite, scade procentul minorilor: 9-10 clase – 6,7%, 11-12 clase 0,8%, şcoală profesională – 1%.
În cazul fetelor, nivelul de instrucţie al acestora este şi mai precar decât al băieţilor: proporţia persoanelor analfabete fiind de 35,7%, spre deosebire de 20% la băieţi; de asemenea, dacă băieţii frecventează ciclul primar în proporţie de 30%, fetele în proporţie de doar 20%.
Aceste caracteristici şcolare ale populaţiei investigate îngreunează procesul de recuperare al acestora, deoarece abandonul şcolar este o formă de excludere de la o viaţă socială normală, determinând o diminuare a perspectivelor de integrare profesională, familială şi socială. Lipsa unui nivel satisfăcător de instrucţie influenţează, cum este şi feresc, activitatea profesională a subiecţilor care, datorită lipsei unei pregătiri şcolare adecvate, nu aveau nici o ocupaţie la data arestării.
Dacă pe ansamblul lotului de minori investigaţi, ponderea celor fără ocupaţie era de 71%, în schimb numărul minorilor care nu aveau nici o ocupaţie la data arestării era mai mare în mediul urban (67%) faţă de cel rural.
Aşa cum era de aşteptat, cei mai mulţi minori fără ocupaţie provin din categoria celor analfabeţi şi absolvenţi ai învăţământului primar.
În ceea ce priveşte tipologia delictelor comise de minorii investigaţi, cea mai mare parte au reprezentat-o cele împotriva patrimoniului şi, în special, furturile (de bani şi diverse obiecte sau valori din locuinţe particulare, magazine, autoturisme, furturi de buzunare etc.), care au devenit modalitatea frecventă pentru procurarea unor bunuri de care minorii au fost privaţi în familia de origine.
De remarcat este faptul că numărul infracţiunilor de omor este dublu în mediul rural (8,5%), faţă de cel din mediul urban (4%); de asemenea, din totalul infracţiunilor săvârşite, cele de viol au cea mai mare pondere la sate – 14,6% şi doar 3,9% la oraşe. În shimb, infracţiunile de furt şi tâlhărie au avut loc mai ales în mediul urban: furt – 49,7% (rural - 35%) şi tâlhărie – 38,3% (rural - 35%).
Dinamica infracţiunilor este determinată şi de vârsta delincvenţilor: pe măsură ce aceştia înaintează către maturitate creşte numărul delictelor şi se diversifică comportamentele infracţionale. Astfel, în cazul minorilor care au vârsta de 14 ani, predomină delictele de furt (75%) şi viol (25%) în timp ce pe măsura înaintării în vârstă încep să apară şi să se amplifice delictele de omor: 3,6% fiind comise de minorii cu vârsta de 15 ani, 4% de cei cu vârsta de 16 ani, 6,4% de cei cu vârsta de 17 respectiv 18 ani.
O analiză a comportamentului infracţional din perspectiva nivelului de educaţie a subiecţilor ne indică faptul că minorii cu un grad de instrucţie mai ridicat (9-10 clase) se regăsesc mai ales în categoria autorilor de omoruri şi violuri – câte 13,5%; pe de altă parte din această categorie se recrutează cei mai puţini autori de furturi (21,2%), dar cei mai mulţi autori de tâlhării (42,3%). În schimb, din grupul minorilor cu studii primare provin cei mai mulţi autori de furturi (50%) şi de tâlhării (37,3%).
Aproximativ 10% dintre autorii infracţiunilor de viol au fost crescuţi în familiile de origine, iar delictele cu violenţă cunosc cea mai ridicată pondere la minorii crescuţi în familii reconstituite.
Este relevant faptul că minorii proveniţi din centrele de plasament şi aşa-numiţii “copii ai străzii” au comis doar delicte de furt (70%), de obicei furturi de alimente şi îmbrăcăminte, care s-ar încadra în infracţiunile denumite de “subzistenţă”.
La majoritatea subiecţilor (87,7%) comportamentul infracţional a fost precedat de activităţi antisociale, cu preponderenţă furturi simple sau asociate cu alte conduite predelincvente.
Activitatea predelincventă cea mai puţin intensă apare la condamnaţii pentru viol care, în 39% din cauze, nu au desfăşurat anterior delictului alte activităţi antisociale, urmaţi de cei condamnaţi pentru omor şi agresiuni - 26%.
În schimb, în cazul infracţiunilor contra proprietăţii, constatăm o activiate predelincventă intensă, astfel încât doar 5,7% dintre cei condamnaţi pentru furt nu au comis activităţi predelincvente şi 10% în cazul condamnaţilor pentru tâlhării.
Cu privire la gradul de organizare familială, datele cercetării relevă că mai mult de jumătate dintre minori provin din familii organizate (53,2%), în timp ce doar 18,5% sunt din familii dezorganizate, 16,7% aparţinând unor familii monoparentale şi 7,6% fiind din familii concubine, ceea ce confirmă că nu atât gradul de organizare familială influenţează educaţia şi socializarea copiilor, cât mai ales funcţionalitatea acesteia, în sensul îndeplinirii normale a cerinţelor şi exigenţelor educative. Familiile atipice (dezorganizate prin divorţ, monoparentale sau concubine) nu constituie a priori un factor favorizant al delincvenţei decât în măsura în care împiedică relizarea funcţiei de bază: educarea şi socializarea copiilor. Doar în măsura în care familia dezorganizată este caracterizată de o incapacitate psihologică, pedagogică şi morală, datorită lipsei autorităţii părinteşti şi a controlului, ea se constituie într-un context care favorizează socializarea defectuoasă. În acest sens, este esenţială nevoia minorului de a avea acasă un spaţiu în care să se simtă în siguranţă. Pentru aceasta, el are nevoie de părinţi calmi, înţelegători, flexibili în relaţiile cu copilul, dar consecvenţi exigenţelor impuse. Orice copil are nevoie să simtă că părinţilor le pasă şi se ocupă de el, că iau parte la evenimentele şi problemele din viaţa lui. Toate acestea într-un cadru în care să înveţe disciplina, autocontrolul şi modurile de folosire responsabilă a libertăţii.
Nivelul de instrucţie al părinţilor reprezintă un indicator important în realizarea funcţionalităţii familiei, mai ales în privinţa constituirii unui stil educativ adecvat creşterii şi educării minorilor. Din datele cercetării rezultă că nivelul de instrucţie al părinţilor minorilor investigaţi este extrem de scăzut, fiind comparabil cu cel al minorilor investigaţi.
Nivelul de şcolarizare al părinţilor corelează cu cel al al subiecţilor – 19,5% dintre taţii minorilor analfabeţi fiind la rândul lor analfabeţi, la fel ca şi 29,5% dintre mamele acestora. Pe măsură ce minorii investigaţi au absolvit mai multe clase, se constată că şi părinţii acestora au avut un nivel de instrucţie asemănător, astfel încât în categoria minorilor cu 9-10 clase nu întâlnim nici un părinte analfabet, apărând primii şi părinţi cu studii superioare (6%).
Având în vedere că minorii care au făcut obiectul studiului au cunoscut în majoritate eşecul şcolar, iar părinţii nu au capacitatea de a-i ajuta deoarece ei înşişi sunt lipsiţi de o instrucţie adecvată, aceştia vor fi incapabili să-şi interiorizeze normele şi valorile propuse de şcoală şi să utilizeze ca modele de viaţă pe proprii profesori. Ca efect, atitudinea lor faţă de şcoală va fi una ostilă, succesul şcolar îşi va pierde treptat valoarea, locul lui fiind luat de modelul “şmecherului” sau “afaceristului care a reuşit peste noapte”, sau al tânărului realizat în străinătate prin mijloace mai mult sau mai puţin legale.
Deşi comportamentul adolescenţilor prezintă oarecare instabilitate şi impulsivitate, un mediu familial impregnat de carenţe educative poate agrava aceste tendinţe, stimulându-i să adopte moduri inadecvate de interpretare a situaţiilor contrariante şi frustrante, şi să aibă conduite inadaptate social. Specific conduitei morale a adolescenţilor inadaptaţi este disocierea între viaţa cognitivă şi cea afectivă, lipsa de motivaţie a respectării normelor morale şi mai ales incapacitatea de interiorizare a semnificaţiei acestora.
Referitor la situaţia materială a familiei, datele cercetării relevă că aproximativ 27,6% este reprezentat de familiile cu venituri până la 300 lei, 19% cu venituri intermitente obţinute din prestarea unor munci cu ziua, 7% nu au nici un fel de venit, 7,8% până la 100 lei iar 17,3% dintre familii obţineau lunar între 300 şi 500 lei.
Pe măsură ce veniturile cresc, procentul familiilor este tot mai mic, astfel încât 10,4% câştigă între 500 şi 1000 lei şi 8,6% peste 1000 lei. Dacă se ţine cont de faptul că 26,8% dintre minori au peste patru fraţi / surori, 15,8% au patru fraţi / surori, 14,9% au trei fraţi / surori, 17,8% doi fraţi / surori, doar 17,6% un singur frate / soră şi doar 6,7% sunt singuri la părinţi se poate concluziona că ne confruntăm cu o scădere a calităţii vieţii cu implicaţii adânci în existenţa şi dezvoltarea familiei.
Familiile cu situaţia financiară cea mai precară le întâlnim în cazul minorilor condamnaţi pentru furt: 8,8% nu aveau nici un fel de venituri, 20% venituri intermitente, 10% venituri până la 100 lei, iar 30% până la 300 lei.
O situaţie asemănătoare există şi în cazul infractorilor care au comis tâlhării: 7% dintre familii nu au venituri, 18% muncesc prin diverse gospodării având venituri intermitente, 5% câstigă până la 100 lei lunar, iar 28% până la 300 lei.
O situaţie mateială ceva mai bună întâlnim la minorii condamnaţi pentru viol, unde nu există familii fără venituri, procentul familiilor cu venituri până la 300 lei fiind de 31%, iar al celor între 300 şi 500 lei de 21%.
Este limpede că realitatea din familiile segmentului studiat rezonează amplu la ceea ce se întâmplă în viaţa economico-socială, că la nivelul acestui grup se reflectă deosebit de intens dificultăţile sociale cu care se confruntă majoritatea populaţiei din ţara noastră în ultimul deceniu.
Cu privire la starea de sănătate a părinţilor, în 23,8% din familii mama este bolnavă cronic, în 13,6% tatăl, la care se adaugă 16,9% consumatori de alcool (în general tatăl). Din această perspectivă, cele mai multe probleme le întâlnim în rândul minorilor care nu au frecventat niciodată şcoala, ai căror taţi (44,5%) au: un handicap fizic (6%), sunt bolnavi cronic (13,5%), bolnavi psihic (2,5%) sau consumă în mod excesiv alcool (22,5%). O situaţie diferită întâlnim la minorii cu un nivel ridicat de instrucţie (9-10 clase) ai căror părinţi au o stare de sănătate mai bună (63,5%), neexistând nici un caz de handicapat fizic.
Cel mai ridicat procent al taţilor bolnavi cronic îl întâlnim în categoria minorilor care au absolvit ciclul gimnazial şi, în general, nu şi-au continuat studiile.
Starea de sănătate a mamelor cunoaşte o situaţie asemănătoare: minorii analfabeţi provin din familii unde mamele, în proporţie de 38% sunt bolnave cronic (30%), psihic (1,5%), au un handicap (1,5%) sau consumă alcool în exces (5%). La celelalte categorii de minori, aceste procente se diminuează, menţinându-se totuşi la cote alarmante: 22,7% dintre mamele minorilor cu studii primare sunt bolnave cronic şi 23% dintre mamele celor cu studii gimnaziale.
Climatul educativ în care are loc socializarea prezintă următoarele aspecte: în 31,6% dintre familii se manifestau conflicte între părinţi, iar în 19,2% aceştia erau despărţiţi în fapt. În acest climat, stilul educativ al părinţilor, al celor care i-au crescut, este definit ca îngăduitor de către 41,2% dintre minori, indiferent de către 13,5% dintre minori, sever-echitabil –19,7% şi ambivalent – 13,3%. În ciuda faptului că numărul minorilor care reclamă un regim educaţional sever inechitabil este mic – 2,6% , există un număr mult mai mare – 17,3% asupra cărora au fost utilizate pedepse corporale, la care se adaugă 7,1% ameninţaţi şi insultaţi, 4,7% minori maltrataţi fizic şi un procent de 5,8% dintre minori care au fost alungaţi de acasă. Numărul cel mai mare de minori asupra cărora părinţii au recurs la pedepse corporale sunt cei analfabeţi, din rândul cărora 22% au fost adeseori loviţi pentru a se cuminţi. Din nou, minorii cu studii liceale înregistrează cel mai mare procent (73,1% din rândul acestora) de situaţii în care familiile de provenienţă s-au străduit să asigure o ambianţă educativă în care părinţii nu au folosit pedepse corporale.
De remarcat este faptul că părinţii şi fraţii minorilor infractori au comis la rândul lor delicte, ponderea taţilor cu antecedente penale fiind de 28,2%, iar cea a fraţilor / surorilor minorilor internaţi fiind de 26,5%, doar la 2,4% dintre cazuri ambii părinţi având antecedente penale.
Numărul taţilor cu antecedente penale este cel mai mare în cazul infracţiunilor de omor (30,2%) şi viol (30%), în timp ce în cazul mamelor cu antecedente, pe primul loc se situează cele ai căror copii au comis infracţiuni de viol (3,5%). În schimb, autorii infracţiunilor de furt au cel mai mare procent de părinţi în care ambii au antecedente penale (3%).
Având în vedere rezultatele obţinute, se poate observa că familia, ca principal mediator al interacţiunilor dintre copil şi comunitate, în absenţa realizării la parametri optimi a funcţiei de educare şi socializare a copiilor, nu poate contribui la învăţarea unor comportamente în acord cu normele şi valorile sociale, care iniţial se realizează prin imitaţia conduitelor părinţilor şi a relaţiilor dintre aceştia, dintre aceştia şi comunitate. De altfel, nu mai constituie o noutate faptul că familia este mediul în care copilul trăieşte şi îşi apropie primele experienţe de viaţă care vor sta la temelia comportamentelor ulterioare din societate. Într-o atmosferă familială viciată de prezenţa atâtor factori perturbatori – sărăcie, degradare umană, boală, antecedente penale, valorile morale şi sociale transmise nu mi pot fi concordante cu cele promovate la nivel social. De altfel, cea mai mare parte dintre minorii care au constituit obiectul cercetării provin în mare măsură din familii defavorizate aflate în situaţii de risc, situaţii care pot influenţa dezvoltarea negativă ulterioară a copilului, accentuând posibilitatea ca el să devină o victimă. Aceste “riscuri” cu potenţial criminogen asupra conduitei minorilor existente la nivelul familiei pot fi grupate astfel:
a) riscuri fiziologice: părinţi bolnavi sau cu dizabilităţi, părinţi consumatori de alcool;
b) riscuri socio-culturale: stimulare intelectuală şi culturală săracă, violenţă intrafamilială, absenţa unor modele comportamentale pozitive, care să valorizeze munca, respectul celorlalţi şi al normelor sociale, traiul cinstit;
c) riscuri economice: părinţi şomeri sau ale căror venituri situează familia la limita de jos a sărăciei, familii în care există mai mulţi copii;
d) riscuri educaţionale: relaţii conflictuale între părinţi, abuzuri şi pedepse fizice, relaţionare lipsită de implicare afectivă, practici deficitare ale educaţiei parentale, lipsa satisfacţiei şcolare şi a încrederii în sine.
Majoritatea subiecţilor (88,2%) afirmă o uşurinţă în relaţionarea cu ceilalţi deoarece, înainte de comiterea infracţiunii, aveau mai mulţi prieteni selectaţi cu preponderenţă din rândul vecinilor de cartier / sat – 55,6%, al colegilor de şcoală – 12,2% sau în urma unor întâlniri ocazionale – 10,8%. Prietenii provin, în general, din categorii de vârstă mai mare – 39,6%, de aceeaşi vârstă cu minorul - 24,7% sau situaţii mixte – 29,6%.
Timpul liber este petrecut de minori preponderent în compania prietenilor – 61,2%, în 25,1% din situaţii în mijlocul familiei, 4,1 % în grup organizat şi 2,8% cu persoane ocazionale, iar 6,8% preferă singurătatea.
Aceste date sunt importante în explicarea comportamentului delincvent, având în vedere faptul că, în grupul de prieteni, are loc o întărire reciprocă a conduitelor şi motivaţiilor infracţionale.
Activităţile desfăşurate în grupul de prieteni sunt preponderent cele de distracţie, petrecute în baruri, discoteci, restaurante – 66,4%, urmate de activităţi sportive – 11,4%, discuţii – 11,8% şi doar într-o măsură mică excursii, turism – 3,2% şi vizionări de spectacole educative –2%.
În cadrul grupului, 82,7% dintre minori desfăşurau activităţi în conflict cu legea, cele mai multe dintre ele fiind combinate cu consumul de alcool şi furturi.
Mai mult de jumătate (50,6%) dintre minorii chestionaţi au fost sancţionaţi anterior cu amendă (11,9%), mustrare (1,4%), libertate supravegheată (5,5%), internare într-un centru de reeducare (4,9%), închisoare cu suspendare (16%) şi închisoare (10,9%).
Majoritatea celor sancţionaţi anterior au fost condamnaţi pentru furt (64,2%), dintre care 15% mai fuseseră într-un penitenciar, 6% primiseră închisoare cu suspendare, iar 6% internare într-un centru de reeducare. O situaţie asemănătoare se întâlneşte în cazul minorilor sancţionaţi pentru tâlhărie din rândul cărora 43,4% au mai comis infracţiuni pentru care au fost pedepsiţi.
Pe baza datelor obţinute în cadrul acestei cercetări se poate alcătui o tipologie a comportamentelor delincvente ale minorilor, şi anume:
a) comportamente delincvente ocazionale, nestructurate, cu un grad scăzut de periculozitate socială. În această categorie includem minorii care au intrat sub influenţa unor anturaje nefaste, fiind scăpaţi de sub supravegherea părinţilor şi a şcolii sau care au participat întâmplător la acţiuni antisociale, fie din teribilism, fie din bravadă sau o solidaritate de grup specific adolescentină. Sancţionarea acestor minori cu o măsură privativă de libertate accentuează criza de originalitate, iar etichetarea va favoriza recidiva şi nu recuperarea.
b) comportamente delincvente structurate, cu un grad ridicat de periculozitate socială, caracterizând minorii cu un grad scăzut de integrare şcolară şi profesională care prezintă dificultăţi de adaptare şi tulburări de comportament. Aceştia au comis acte predelincvente la o vârstă fragedă. Deşi au fost sancţionaţi, aceasta nu a constituit un factor favorizant al reuperării.
c) comportamente delincvente recurente, cu o deosebită periculozitate socială, concretizate în delicte de omor şi loviri cauzatoare de moarte, violuri, tâlhării şi vătămări corporale grave, pentru care sancţiunea închisorii reprezintă “ultima soluţie” în vederea prevenirii comiterii de noi delicte.
Cercetarea a evidenţiat faptul că în prezent, fenomenul delincvenţei juvenile reprezintă o importantă problemă socială care trebuie să facă obiectul procupărilor cercetătorilor şi factorilor cu atribuţii de socializare şi control social. Aceştia trebuie să fie conştienţi de faptul că străbaterea pubertăţii şi adolescenţa reprezintă etape importante în viaţa minorului în care se manifestă “criza juvenilă” sau “vârsta dificilă”. Tocmai de aceea, minorul trebuie supravegheat îndeaproape, astfel încât să se elimine factorii de risc ai procesului educativ şi să se asigure socializarea individului.
II. Criminalitate feminină
2.1. Structura şi volumul
Ceea ce se poate afirma cu certitudine este faptul că numărul de femei implicate în activitate infracţională este mai scăzut decât al bărbaţilor, atât la vârsta minorităţii cât şi la majori. Există de asemenea, şi o diferenţă a tipului de infracţiuni comise. Se susţine, de către unii autori, că infracţionalitate feminină nu este evaluată corect deoarece este o criminalitate de obicei ascunsă ( premeditarea aduce cu sine o mică probabilitate ca femeia criminal să fie descoperită, faptul că femeia este de obicei instigatoare la infracţiuni şi de cele mai multe ori adesea doar autorul este sancţionat.)
În doctrina germană, plecându-se de la datele statistice din Germania ( de la 17,5% criminalitatea feminină în 1972 şi 23.5% în 1990), Austria ( 19% criminalitate feminină în 1990) şi Elveţia (20% criminalitate feminină în 1992) s-a constata o tendinţă de creştere a criminalităţii feminine atât cantitativ, ajungându-se până la 20% dintre infracţiuni în anii 1990, cât şi calitativ deoarece acestea comit infracţiuni din ce în ce mai grave, depăşind limitele tradiţionale, adică furturi din magazine ( 39.8%), furturi din poşete şi genţi (28%) şi falsificarea de reţete pentru eliberarea unor anumite medicamente cu efect psihotrop (32%), către noi domenii de tipul falsificării cărţilor de credit sau folosirii frauduloase a acestora, până la tâlhării şi criminalitate organizată11. În SUA creşterea criminalităţii masculine a fost între 1970 şi 1990 de 40 % iar a celei feminine de 80 %).
Pe o poziţie opusă se situează doctrina franceză care consideră că nu există o creştere a criminalităţii feminine, în Franţa cel puţin, acesta aflându-se la acelaşi nivel de aproape 200 de ani ( 1826-1830 era de 19 %; 1875-1880 era de 15%; 1910 era de 14%; 1958-1978 între 12 şi 13% , 1992 era de 14. 97 %). E adevărat că există o diversificarea a criminalităţii feminine dar acelaşi lucru se poate observa şi în ceea ce priveşte criminalitate masculină. Dacă ar exista o legătură între statutul social al femei şi criminalitate ar trebuia ca în ultimii 50 de ani, când emanciparea femeilor a devenit o realitate cotidiană, criminalitatea acestora să crească odată cu gradul de emancipare. Doctrina română se situează pe poziţia doctrinei franceze considerând că procentul de 10 la % criminalitate feminină este cel corect.
S-a luat în calcul şi faptul că sistemul procesul penal şi sancţionator penal adoptă o atitudine diferită faţă de femei decât faţă de bărbaţi.
Există tendinţa de a se aplica sancţiuni mai uşoare femeilor care comit infracţiuni, ţinându-se cont de faptul că trebuie să îşi crească copii, de faptul că recunosc cu mai mare uşurinţă comiterea faptelor, ceea ce uşurează activitatea organelor judiciare şi prin faptul că trezesc un mai mare sentiment de compasiune decât criminalii bărbaţi.
2.2. Explicaţii ale criminalităţii feminine
Criminologia tradiţională susţinea că femeia nu poate comite orice infracţiune deoarece este lipsită de forţa necesară, specificul criminalităţii feminine fiind faptul că ea comite infracţiuni uşoare datorate lipsei sale de forţă. Cercetările recente au infirmat această teză a criminalităţii datorate forţei femei, ea putând comite crime de o ferocitate deosebită folosindu-se de mijloace ajutătoare ( arme, otrăvuri, etc.).
O primă categorie de autori explică delincvenţa prin structura biopsihică a femei iar o a doua categorie explică fenomenul pe temei sociologic. Deşi justificare sociologică pare mai credibilă ea explică cu dificultate faptul că nu a crescut criminalitate feminină în proporţia cu care a crescut rolul şi implicarea femeii în viaţa socială. De asemenea este greu de înlăturat din discuţie şi dimensiunea biopsihologică a femei.
Una din teoriile feministe explică diferenţa de criminalitate între femei şi bărbaţi plecându-se de la teoria riscului şi anume faptul că lumea fiind dominată de bărbaţi, ei sunt implicaţi în toate sferele vieţii sociale existând, din acesta cauză, şi un risc crescut ca bărbaţii să intre în conflict cu normele sociale. Deoarece femeile nu sunt implicate în activităţile importante atunci nici nu sunt supuse riscului de a comite infracţiuni. Această abordare a fost criticată, argumentându-se faptul că riscul nu este un specific masculin ci el este universal, sugerându-se că riscul este astăzi perceput mult mai acut decât în trecut, deşi era aproape la acelaşi nivel, din cauza actualei mediatizării a acestuia.
Tot teoriile feministe au explicat creşterea numărului de fete implicate în găştile de cartier ca fiind o masculinizarea a feminităţii lor ca şi cum participarea într-o gaşcă de cartier este un specific masculin. Concluzia autorului unui studiu care analizează implicare fetelor în găştile de cartier este că acest fenomen este foarte complex. El nu vizează doar dimensiunea genului căruia îi aparţin şi este şi o problemă de mediu social şi poziţie socială. Poate şi mai important este faptul că participarea la o bandă este o criză specific adolescentină, de căutare a independenţei. Multe fete intră în acele găşti din considerente sentimentale deoarece vor să-i demonstreze iubitului, de obicei membru al unor astfel de găşti faptul că sunt foarte puternice. Pentru această categorie, ataşamentul faţă de gaşcă dispare odată cu ataşamentul pentru membrul găşti care a determinat intrarea ei acolo. Apoi acestea revin la o conduită socială normală.

Capitolul 5
Criminalitatea violentă
5.1. Caracterizare
Dreptul la viata si integritatea corporala constituie unul dintre putinele drepturi fundamentale ale omului care poate fi respectat si protejat. Acest drept trebuie protejat in conditiile actuale cu orice pret si cu orice mijloace.
Violenta este un indiciu al crizei personale a individului care nu mai gaseste iesiri logice dintr-un sistem inchis. Ea este si o consecinta a crizei societatii care nu mai ofera modele viabile membrilor sai, nu mai reuseste sa-si impuna valorile si nu mai este in masura sa-si faca respectate normele.
Fenomenul infractional, in sens larg, pare a fi legat dintotdeauna de specia umana, fapt care indreptateste intrebarea daca nu cumva umanitatea poarta in ea un germene al raului.
Acestui fapt i s-au dat explicatii multiple fiecare cu doza ei de adevar si subiectivitate.
Mai intai s-a observat, pe buna dreptate, ca pe cadranul temporal al planetei, specia umana este extrem de tanara, iar evolutia sa este departe de a fi atins maturitatea, fata de teoria lui Lombroso conform careia caracterele omului primitiv pot transpare daca nu sub forma stigmatelor anatomice, macar in forma arhetipurilor comportamentale.
La omul modern nu pot fi complet neglijate1, iar aceste arhetipuri includ vointa ca pe un instinct de aparare, de supravietuire ori de distrugere.
De altfel, utilizand speculativ conceptele ”eros” si ”thanatos” ca pe instincte generatoare de viata si moarte, Sigmund Freud a ajuns la concluzia ca agresivitatea este instinct si ca in consecinta impotriva ei nu se poate face mare lucru.
Cand agresivitatea depaseste cadrul definit prin supravietuire, nefiind motivata de nevoile individului si al speciei, ea capata un aspect distructiv, negativ.
Sociologii au adus elemente noi, completatand criminogeneza prin relevarea importantei mediului social. S-a demonstrat statistic ca dintre factorii sociali, crizele generalizate (razboaie, revolutii, crize economice majore) sunt insotite de cresteri spectaculoase ale fenomenului infractional si al violentei in special.
Afectand largi paturi ale populatiei crizele au implicatii majore in procesele de socializare a indivizilor, accentuand pana la acutizare laturile contradictorii si instrainarea indivizilor, mediul psiho-social ne mai reusind reechilibrarea si ajustarea sistemelor si microsistemelor sociale.
In aceste conditii, indivizii intra in conflict cu ei insisi si cu societatea, iar propria lor personalitate la o orientare preponderent negativa, caracterizata prin indiferenta afectiva si egocentrism (reactie la autoprotejare psihica), labilitate psihica (reactie la stres) si agresivitate (reactie comportamentala ca rezultanta a vectorilor rezultati anterior).
Violenta nu are ca unica determinare criza sociala, cauzalitatea acesteia avand un spectra larg, dar prin aceasta se releva rolul important pe care dezechilibrele sociale il joaca in producerea infractiunilor cu violenta.
Ca stiinta care studiaza starea, dinamica si cauzele criminalitatii in scopul elaborarii masurilor de prevenire si combatere, a acesteia, criminologia a fost vaduvita in trecut. Prin excelenta o stiinta legata de nevoile practice de aplicare cat mai rapida a solutiilor propuse de cercetare stiintifica in activitatea concreta de realizare a politicii penale, criminologia este chemata, sa studieze fenomenul infractional asa cum acesta se manifesta in conditiile unei anume societati intr-o etapa istorica determinata.
Cercetarea fenomenului infractional se afla intr-o stare incipienta in tara noastra, inclusiv a infractiunilor savarsite cu violenta. Putem afirma insa ca despovarata de exigentele ideologice si de idei preconcepute cercetarea acestui flagel va conduce la rezultate utile practicii sociale. In acest scop trebuie avuta in vedere insa, o conceptie clara de perspective si un cadru institutionalizat.
Pornind de la constatarea ca nu exista liber arbitru, omul fiind supus legilor naturii (determinism biologic) si conditiilor mediului social (determinism social) criminalitatea este datorata unor factori antropologici, sociali si cosmotelurici si ca deci, ceea ce se impune in lupta contra infractionalitatii este, pe de o parte de a preveni, prin combaterea cauzelor, iar pe de alta parte de a-i sustrage pe cei care au savarsit infractiuni de sub inraurirea factorilor criminogeni care determina alunecarea lor pe aceasta panta.
5.2. Evolutia istorica a infractiunilor cu violenta
Problema violentei nu este o problema noua in istoria omenirii de multe milenii. Legea penala din toate timpurile si in toate societatile a recunoscut gradul de pericol social deosebit de ridicat pe care il reprezinta infractiunile cu violenta, constituind unul din grupul celor mai frecvente fapte impotriva carora s-a actionat pe multiple planuri.
Incalcarea dreptului la viata, integritate corporala, a libertatii sexuale, etc., creeaza o stare de nesiguranta sociala, un dezechilibru serios pentru insasi existenta societatii.
Formarea, desfasurarea si normala dezvoltare a relatiilor sociale legate de ocrotirea juridica a vietii persoanei nu este posibila fara combaterea eficienta folosind mijloace juridice, dintre cele mai eficiente sunt cele oferite de dreptul penal, ca instrument de normare si reglementare a acestor valori de importanta sociala majora.
Savarsirea faptelor de violenta constituie expresia unei constiinte profund inapoiate la indivizii caracterizati prin grave deficiente morale si printr-o agresivitate deosebit de periculoasa pentru societate. Printre componenetele constiintei inapoiate care genereaza astfel de conduite antisociale se intalneste adesea mentalitatea gresita care il considers pe om ca pe orice alta flinta de care poate dispune agresorul, curmadu-i viata prin folosirea fortei fizice. Orice fapta de violenta a pesoanelor creeaza o stare de pericol pentru securitatea intregii societate. De aceea incriminarea tuturor formelor de fapte contra vietii persoanei are ca scop apararea relatiilor sociale si a valorilor sociale de care acestea sunt legate – viata si libertatea individului uman. Dreptul la viata si libertate este recunoscut ca drept natural absolut, acordat din momentul nasterii si garantat oricarui individ, indiferent de conduita si situatia lui.
Viata este un fenomen complex, ca forma superioara de miscare, ea are la baza repere biologice si psihice care isi subordoneaza procesele interioare (chimice, fizice, mecanice) dar mai presus de toate, ea este un fenomen social, o valoare sociala. Se ocroteste nu numai viata in sens biologic, ci mai ales cea primita din punct de vedere sociologic, ca o conditie, indispensabila pentru insasi existenta societatii omenesti, cat si din punct de vedere juridic, ca atribut ce ia forma dreptului absolut la viata si care intereseaza nu numai individul ci si colectivitatea si ca stare este gata de a forma obiectul unei solide protectii juridice.
Raul contra caruia legea penala reactioneaza este vatamarea ce se aduce fiintei omenesti si pericolul care il constituie pentru societate faptele care au ca rezultat distrugerea vietii umane.
In aceasta privinta inca cu doua milenii in urma, Titus Lucretius afirma: "Vita que mancipia nulli dotur, omnibus usu" (Viata nu este proprietatea nimanui ci uzufructul tuturor) atragand astfel atentia asupra importantei valorii vietii persoanei, sub aspectul succesiumi generatiilor si permanentei lui in lume.
Criminalitatea, ca fenomen social, a aparut odata cu structurarea primelor comunitati umane arhaice. Anterior acestui fapt esential nu se poste afirma existenta criminalitatii, "deoarece acolo unde nu exista morala si norme, nu exista crime".
Este foarte probabil ca primele preocupari pentru pedepsirea unor comportamente individuale considerate periculoase sa fi fost determinate de necesitatea autoprotejarii comunitatilor umane constituite in conditii naturale vitrege care le amenintau permanent supravietuirea. In mod firesc, reactia grupului aflat in pericol a fost severa la adresa celor care prin actiunile lor, amplificau starea de risc. Faptul ca "legea talionului" razbate prin negura timpului pana in civilizatul Babilon al regelui Hamurabi si chiar malt dupa aceea, reprezinta o dovada in acest sens.
Odata cu trecerea timpului atat fapta prohibita cat si pedeapsa ce trebuia aplicata au dobandit conotatii noi, mai ales religioase, dar intr-o anumita masura si social-economice. In scopul realizarii superioare a sentimentului religios, crima a fost considerate fie ca o manifestare diabolica, fie ca o expresie a pacatului, iar justitia a pimit aspectul unui dar divin. De altfel, pe stela de diorit negru de la muzeul Louvre, pe care sunt gravate articolele "Codului" sau, Hamurabi este infatisat inchinandu-se zeului Samas de la care primeste textul legii.
Pedepsele erau considerate ca o veritabila retributie pentru raul provocat, ori ca o ispasire a pacatului savarsit. Desi modelate dupa "legea talionului" ele se diferentiaza si in functie de pozitia sociala a inculpatului sau a partii lezate.
"Codul" lui Hamurabi a influentat, intr-o masura importanta reglementarile penale ale popoarelor din zone de confluenta. Astfel, in Egipt, in timpul Regatului Nou se aplica pedeapsa cu moartea pentru omucidere, viol, talharii etc.
De asemenea, legile ebraice pedepseau cu moartea omuciderea voluntara, rapirea de persoane, sadomia, etc. Executarea pedepsei capitale – prin ucidere cu pietre – era incredintata, fie familiei care suferise ofensa, fie intregii comunitati. Pentru crime deosebit de grave se aplica arderea pe rug, spanzurarea ori tragerea in teapa; "legea talionului" avea drept corespondent ebraic "razbunarea sangelui".
Interesul pentru reglementari juridice precise, cunoscute de toti membrii societatii, si aplicabile tuturor in mod egal, a fost evidential pentru prima data in Grecia antica inca din secolul al VII-lea i.e.n.
5.3. Violenţa domestică
Violenţa umană are nenumărate forme de manifestare. Securitatea personală este ameninţată cotidian în diferite locuri şi diferite circumstanţe: acasă sau în alte locuinţe, la şcoală, la locul de muncă, în cursul desfăşurării unor evenimente sportive, pe stradă. O clasificare generală ar urma distincţia între spaţiul privat şi cel public – locuinţe şi spaţii publice - pe de o parte şi combinaţia acestora: spaţiul public-privat ca spaţii comune în clădiri rezidenţiale.
Violenţa şi frica de a fi victimizat afectează neîndoielnic calitatea vieţii oricărui individ, dar diferite grupuri – femeile, copiii şi persoanele vîrstnice – sunt deobicei considerate drept ţinte predilecte ale actelor de violenţă.
Secretarul General al Consiliului Europei a lansat un proiect integrat, intitulat “Răspunsuri la violenţa cotidiană într-o societate democratică” (2002-2004) pentru a mobiliza resursele necesare confruntării cu acest fenomen îngrijorător, în vederea prevenirii şi controlului. Ca urmare, o serie de publicaţii, documente şi recomandări, dar şi instrumente de lucru au fost realizate pentru a preveni şi ameliora manifestării violenţei.
Dintre acestea, “Violenţa împotriva femeilor: răspunsuri ale Consiliului Europei”, volum realizat de Sheila E.Henderson, cuprinde şase secţiuni referitoare la următoarele aspecte esenţiale în abordarea violenţei împotriva femeii: dezvoltarea înţelegerii violenţei împotriva femeii ( I );
necesitatea unor politici şi strategii la nivel internaţional, naţional şi local ( II ); tipurile de activităţi cerute: preventive, de protecţie şi servicii pentru victime (III-V ); ceea ce s-a învăţat pînă acum din activitatea Consiliului Europei în acest domeniu (VI ); documente ale Consiliului Europei, relevante abordării violenţei împotriva femeii ( Appendix ).
Cartea Sheilei E. Henderson este consistentă şi coerentă, fiind focalizată pe femeia adultă şi neacoperind alte aspecte cum ar fi cele referitoarela copii, deşi se recunoaşte unanim faptul că violenţa îmotriva femeii afectează profund copiii.
La noi, violenţa domestică s-a impus datorită preocupării privind statutul femeii, criticilor aduse sexismului, manifestat în societatea românească în diferite domenii ale vieţii politice, sociale şi culturale. Secundar, ea a inclus şi problemele legate de statutul copilului, de problematica social a copilului – abandon, copii străzii, absenteism şcolar, abuzul şi exploatarea copilului, situaţia copilului instituţionalizat, drogurile etc. -, conturînd un conţinut în care femeile şi copiii se reunesc în mod predilect în categoria victimelor.
Cu toate eforturile de a asigura un climat de egalitate între sexe în sfera publică, o privire mai atentă asupra familiei, relaţiilor intrafamiliale şi a relaţiilor în cuplu, a evidenţiat contraste şi realităţi disfuncţionale. Presiunile către modernizarea şi democratizarea relaţiilor intrafamiliale au dus, în mod paradoxal, la supraîncărcarea femeii şi la criminalizarea ei în raport cu statutul parental. Unii autori conchid, în urma “analizei structurilor actuale de protecţie a copilului, modurilor lor de funcţionare şi intervenţie”, că “femeia este adesea considerată primul şi adesea unicul părinte, răspunzător de situaţia precară în care se află copilul…de regulă mama…este blamată pentru disfuncţiile familiei, inclusiv pentru violenţa domestică şi acuzată că nu îşi îndeplineşte bine rolul de mamă şi soţie.”
La noi, VD, ca preocupare a specialiştilor din diferite domenii, a politicienilor, mass mediei şi publicului larg, s-a impus în perioada 1995-1996, iar acest lucru s-a petrecut în bună parte datorită presiunilor externe, nevoii de aliniere la spiritul şi standardele europene şi internaţionale şi, mai ales, în dimensiunea ei de protecţie şi ajutor acordat victimei, fie ea copil sau femeie. Toate acestea s-au făcut în contextul în care politicile de promovare a femeii au obligat la considerarea raporturilor ei cu bărbatul, la reconsiderarea familiei, rolului ei social şi la statutul ei legal.
În România, VD nu apare în statistici rafinate - deşi se distinge între criminalitatea masculină şi cea feminină -, care să includă categorii nuanţate de victimizare, probabil şi pentru faptul că statisticile dau predominant atenţie agresorilor şi mai ales criminalităţii masculine.
În anul 1993 a avut loc cea de a 3-a Conferinţă Europeană Ministerială asupra Egalităţii între Femei şi Bărbaţi, la care s-a subliniat faptul că “violenţa împotriva femeilor este un fenomen universal, prezent în toate straturile sociale şi toate societăţile, independent de nivelul lor de dezvoltare, stabilitate politică, cultură sau religie.”
Un ultim studiu, la nivel naţional, asupra violenţei în familie, realizat în iulie-august 2003, a arătat că în ultimele 12 luni “aproape un milion de românce” au suportat în mod frecvent violenţa în familie sub diferite forme, 370.000 copii, sub 14 ani, au asistat la insulte şi înjurături frecvente între părinţi.
S-a constatat că aproape jumătate din populaţia României nu ştie de existenţa unui instrument juridic care reglementează violenţa în familie, iar 80% din victimele violenţei nu au apelat niciodată la instituţii specializate. Populaţia României este mai tolerantă faţă de problematica violenţei în familie decît populaţia altor ţări din Uniunea Europeană, întrucît patru din zece români consideră că violenţa fizică în familie nu sunt acte foarte grave, comparativ cu alte ţări din UE în care doar un individ din zece este mai tolerant.
Studiul a fost efectuat de CPE (Centrul Parteneri pentru Egalitate). Datele au fost obţinute folosind un eşantion reprezentativ de 1806 persoane, din toate categoriile sociale.
Unii autori se întreabă “de ce discutăm unilateral chestiunea violenţei împotriva femeilor” şi răspund că acest lucru se întîmplă “pentru că există o asimetrie evidentă între proporţiile agresiunilor reciproce între femei şi bărbaţi. Cu sau fără statistici, femeile suportă sistematic şi simptomatic violenţe de diferite tipuri, de la cele fizice la cele subtil psihologice. Fără îndoială că şi bărbaţii sunt ţinte ale violenţelor, dar în cele mai multe cazuri ei sunt ţinta agresiunii altor bărbaţi”.Explicaţia rezidă în “perpetuarea paradigmei dominaţiei masculine, care se manifestă în fiecare societate, mai primitiv sau mai rafinat, în funcţie de datele şi condiţiile respectivei societăţi “.
Violenţa împotriva femeilor este o reflectare a relaţiilor de putere inegale între femei şi bărbaţi, servind perpetuarea acestor raporturi dezechilibrate şi exprimă, mai ales, aşa cum vom vedea şi din statisticile româneşti, existenţa unei relaţii intime între structurile de dominaţie masculină şi violenţa în sefara sexualităţii.
Capitolul 6
PREVENIREA CRIMINALITATII
6.1. Consideratii introductive. Definirea conceptelor de prevenire
Dupa prezentarea situatiei reale, a infractiunilor savarsite cu violenta in ultimii ani, precum si cauzele care le-au facut posibile, este firesc ca in aceasta lucare sa fie abordata si problema, masurilor destinate perfectionarii activitatilor sociale, destinate prevenirii si combaterii acestora, precum si a gasirii unor metode optime de tratament in ceea ce priveste pe autorii acestor grave fapte antisociale.
Asemenea masuri sunt pe cat de complexe pe atat de diversificate si tocmai de aceea trebuie insistat indeosebi asupra celor care prezinta relevanta din punct de vedere al criminologiei.
Desi prevenirea criminalitatii este considerata dintotdeauna drept obiectivul principal al politicii penale, ea a ramas mai degraba, un concept vag, insuficient definit teoretic.
Trebuie mentionat ca solutiile nationale in problema luptei impotriva criminalitatii nu depind doar de acuratetea conceptiei teoretice, de structurile, programele si metodele prin care se infaptuieste strategia nationala de lupta impotriva criminalitatii, ci si de mijloacele materiale si financiare pe care statul poate sa le afecteze acestui scop. In consecinta, eficacitatea solutiilor adoptate pentru prevenirea si combaterea fenomenului infractional depinde de dezvoltarea social-economica a statului, de puterea reala a acestuia.
Prevenirea criminalitatii inseamna in primul rand, preintampinarea savarsirii pentru prima data a acelor actiuni ori inactiuni umane pe care societatea la considera daunatoare pentru valorile sale, pentru evolutia sa normala catre progres, motiv pentru are aceste comportamente au fost sanctionate de legea penala.
In sens strict,prevenirea vizeaza mai ales acele comportamente care prezinta un grad de pericol social suficient de mare ca sa necesite o reactie prin mijloace de drept penal impotriva faptuitorilor.
In sens larg, prevenirea se indreapta impotriva tuturor comportamentelor deviante care, prin acumularea si adancirea unor procese socio-umane specifice, pot conduce la savarsirea de fapte antisociale sanctionate de legea penala.
Actiunea preventiva nu va produce efectele scontate dace se va desfasura izolat, pe domenii sau tipologii infractionale. Prevenirea criminalitatii trebuie sa vizeze fenomenul in intregul sau, nu ca totalitate de infractiuni savarsite pe un anumit teritoriu, intr-o perioada de time data, ci ca sistem, inteles ca ansamblu superior organizat de elemente aflate in relatii atat intre ele, cat si cu intregul caruia i se subsumeaza, ansamblu care este orientat catre realizarea unor efecte specifice, in conditii specifice.
Masurile concrete de prevenire a criminalitatii trebuie sa reprezinte argumente suficient de puternice pentru ca, in balanta procesului individual de lucre a deciziilor, sa constitute factori decisivi de impiedicare a trecerii la savarsirea actului infractional. Aceste masuri trebuie sa vizeze acele domenii ale socialului, economicului, juridicului etc., in care apar si se manifesta cu mai multa forta cauzele care determina si conditiile care favorizeaza comportamentul delincvent.
Apreciem ca prevenirea criminalitatii7 desemneaza un proces social permanent, care presupune aplicarea unui ansamblu de masuri cu caracter social, cultural, economic, politic, administrativ si juridic destinate sa preintampine savarsirea faptelor antisociale, prin identificarea, neutralizarea si inlaturarea cauzelor fenomenului infractional.
Examenul teoretic al practicii judiciare si penitenciare in materia infractiunilor de violenta releva convingator necesitatea ca in activitatea de prevenire si combatere a unor atare infractiuni sa se stabileasca riguros stiintific, pe cat este omeneste posibil,deopotriva consecintele sociale imediate directe, cat si urmarile mai indepartate conexe si indirecte, deoarece chiar consecintele indirecte, la atare categorii de infractiuni sunt susceptibile a avea amploare si gravitate, ceea ce este de natura sa influenteze in concret justa calificare a faptei si tratamentul sanctionator legal ce se aplica.
In acest context se impun anumite masuri, precizand totodata faptul ca, in domeniul prevenirii combaterii infractiunilor savarsite cu violenta acest lucru este integrant datorita faptului ca aceste infractiuni au caracter spontan, rare fiind situatiile cand acestea sunt pregatite din timp.
6.2. Modele de prevenire a criminalitatii
Modelul clasic
0 lunga perioada de timp reactia sociala antiinfractionala a avut o esenta eminamente represiva, popoarele antice dezvoltand sisteme legislative si institutionale care raspundeau in buna masura, mai ales prin asprimea lor, scopurilor pentru care fusesera create.
a) Prevenirea generala. Problema prevenirii criminalitatii a fost abordata de catre filozoful grec Platon (427-347 i.e.n.) care a propus inlocuirea ideii retributive cu ideea de utilitate sociala a pedepsei, conform careia scopul sanctiunii trebuie sa fie prevenirea generala (prin forta exemplului) si prevenirea speciala (ca efect intimidant al pedepsei).
Potrivit teoriei clasice de drept penal, Beccaria sustine ca omul este o fiinta rationala care, traind sub imperiul liberului sau arbitru, trebuie sa suporte consecintele faptelor sale. Din acest motiv,
- cu cat pedeapsa prevazuta de lege este mai severa, cu atat omul se va abtine sa comita actul incriminat;
- cu cat aplicarea legii este mai certa si mai rapida cu atat efectul preventiv va fi mai evident.
In perioada interbelica si dupa cel de-al doilea razboi mondial, doctrine scolii Apararii Sociale a sustinut ca protejarea societatii impotriva crimei trebuie sa fie realizata prin masuri penale si extrapenale destinate sa neutralizeze delincventul, fie prin eliminare sau segregare, fie prin aplicarea de metode curative sau educative.
b) Prevenirea speciala reprezinta complexul de masuri destinate sa impiedice savarsirea unor fapte antisociale de catre persoanele care au savarsit, deja, o infractiune.
In perioada moderna, prevenirea criminalitatii nu se mai realizeaza doar prin masuri de drept penal, ea constituie domeniul de actiune al controlului social, atat formal (sistemul justitiei penale), cat si informal (organizatii non-guvernamentale, specialisti din diverse domenii, organizatii comunitare etc.)
Cea mai importanta parghie o constituie, insa, controlul social specializat, respectiv justitia, politia, curtea de conturi, garda financiara, controlul financier intern, politia sanitara, politia de frontiera, organisme ale statului care, prin lege, au obligatia sa intervina in timp util pentru anihilarea focarelor criminogene.
Modelul social
In ultimele doua decenii, cresterea exploziva a criminalitatii pe plan mondial a determinat o adevarata criza a sistemelor justitiei penale si a organismelor clasice de control social, mai ales in tarile vest-europene.
Aparitia noilor strategii nationale trebuie vazuta in contextul principalelor schimbari economice, culturale si sociale care au afectat tarile lumii in ultima perioada. Ca rezultat al acestor schimbari, politice penale din multe tari se indreapta catre utilizarea unor masuri cu caracter special anticipativ, despre care se crede ca ar avea mai mult succes in prevenirea fenomenului infractional.
Acest model presupune implicarea societatii in efortul de prevenire a criminalitatii, fara a insemna, insa, o trecere a responsabilitatii din sarcina sistemului justitiei penale catre masele eterogene ale populatiei. Utilizand rezultatele stiintifice ale studiilor criminologice asupra cauzalitatii delincventei la nivel macrosocial si individual, modelul social de prevenire are meritul de a aborda frontal factorii criminogeni si de a incerca limitarea impactului acestora, prin masuri de asistenta comunitara acordata persoanelor aflate in conditii de stres economic, social ori psihologic.
Principala carenta a modelului social se datoreaza faptului ca acest model presupune o foarte buna coeziune sociala, o serioasa integrare culturala si o constientizare comunitara care sa genereze un spirit civic pronuntat.
a) Prevenirea primara este definita ca o strategie preventiva de baza care, prin masuri specifice in domeniile social, economic, cultural, educativ, incearca sa anihileze atat situatiile criminogene, cat si radacinile adanci ale criminalitatii. Domeniul interventiei predelictuale include programele de creare a locurilor de munca, a conditiilor civilizate de habitat, a scolilor, locurilor de odihna si recreere, institutiilor de asistenta medicala.
Prevenirea trebuie sa se adreseze mai ales infractorilor potentiali, atat la nivel individual, cat si al microgrupurilor. Astfel, materialele de specialitate prezinta un important numar de programe de prevenire care functioneaza in tarile occidentale si se adreseaza cu prioritate familiei, scolii, si in general, tinerilor.
In privinta familiilor se actioneaza prin masuri comunitara pentru:
- furnizarea de ajutor celor aflati de stres economic si psihologic;
- educarea si orientarea parintilor tineri;
- educarea prescolarilor proveniti din familii dezorganizate, ori de "socializare negative".
In mod primordial trebuie vizata perfectionarea sistemului de educatie si instruire in general, astfel incat fiecare individ sa constientizeze faptul ca respectarea normelor de drept si a regulilor de convietuire sociala este o conditie fara de care statul democrat nu poate exista, ca democratia inseamna libertate dirijata de norme unanim acceptate de societate si ca atare obligatia de a fi respectate de toti membrii sai.
In acest context respectarea drepturilor semenilor nostri, a demnitatii fiecaruia,este o cerinta de prim ordin.Sistemul de invatamant are obligatia de a forma tinerilor convingerea ferma privitoare la raporturile sociale dintre indivizi, raporturi si norme bazate ferm si exclusiv pe legi si pe norme morale.S-a observat ca aproape toti autorii infractiunilor savarsite cu violenta au carenta atat de instruire cat mai ales in educatie.
Multi dintre ei inteleg libertatea si democratia ca pe o portita deschisa spre insults, spre atentat la demnitatea, sanatatea, integritatea corporala si chiar viata semenilor lor.
Scoala se bucura de o atentie reala, datorita rolului sau formativ pronuntat. Ea poate oferi cunostinte privind rolul si importanta valorilor sociale, a respectului fata de lege si morala, implicatiile crimei, modul in care functioneaza sistemul justitiei penale, caile de evitare a comportamentului delincvent.
Constatandu-se ca orientarea spre tratamentul individual al scolarilor ori abordarea unui aspect educational singular s-au dovedit a fi contraproductive, eforturile s-au indreptat in doua directii:
- catre supravegherea scolarilor in vederea reducerii violentei, in acest scop sunt angajati tinerii absolventi aflati in somaj;
- organizarea unor cursuri speciale, in afara orelor de program, pentru copiii care au probleme de asimilare a notiunilor ori de adaptare la mediul scolar.
• Nu trebuie neglijata nici imbunatatirea sistemului de asistenta sociala a populatiei. Investigatia facuta in cuprinsul lucrarii a aratat ca o insemnata parta a infractorilor care au comis fapte cu violenta provin din randul bolnavilor psihici , a celor care au crescut in familii dezorganizate, care au dus o viata parazitara. La toate acestea trebuie sa adaugam si categoria persoanelor ramase fara serviciu si fara posibilitati materiale de existenta, care deseori ajung sa comita infractiuni si indeosebi din categoria celor cu violenta.
Frecventarea anturajelor parazitare, consumul de alcool de la varste fragede, vagabondajul, cersetoria, convietuirea in conditii de promiscuitate, etc., reprezinta tot atatea cauze ale infractiunilor savarsite cu violenta.
Pentru o buna parte din aceste surse infractionale, protectia sociala este fie modesta, fie inexistenta.
• Un alt domeniu important al prevenirii il constitute angajarea in munca a tinerilor, care este considerata ca fiind esentiala pentru dezvoltarea acestora prin educatie sociala, vizand incurajarea lor pentru asumarea responsabilitatii propriilor destine. Lipsa ori pierderea locului de munca si imposibilitatea de reincadrare in timp rezonabil determina modificarea serioasa a structurii de personalitate a tinerilor, dezvolta sentimente revansarde, stare depresive, manifestari deviante si chiar recurgerea la acte infractionale. De aceea, programele de prevenire se orienteaza in trei directii:
- identificarea si chiar crearea de noi locuri de munca pentru tineri, prioriate absoluta avand cei cu responsabilitati sporite;
- organizarea timpului liber pentru tinerii ramasi fara loc de munca, acest tip de actiune preventiva ia in considerare atat activitatile distractive, cat si cele de reconversie si recalificare a tinerilor;
- crearea de facilitate de tratament pentru cei cu probleme deosebite (tineri care se drogheaza, alcoolici).
Programele de prevenire sociala a criminalitatii mai iau in considerare politica de sanatate, de planificare urbana si, in general, toate domeniile care se pot constitui in factori generatori de criminalitate potentiala.
b) Prevenirea secundara are ca obiect adoptarea unei politici penale adecvate si transpunerea in practica a acesteia. Aceasta este aria preventiva care se confrunta in mod concret cu fenomenul infractional, asigurand prevenirea prin identificarea timpurie si anihilarea factorilor criminogeni. Activitatile prevenirii secundare sunt desfasurate de organele legislative (in ceea ce priveste adoptarea legislatiei penale) si executive (care au datoria aplicarii legii).
De importanta majora sunt masurile pentru continua cosolidare a statului de drept si reasezarea intregii vieti economico-sociale si politice pe principii democratice. In acest sens este necesar sa se asigure o reala separare a puterilor in stat, sa se elimine fenomenul coruptiei si eludarea spiritului legilor aflate in vigoare. Puterea legislative trebuie sa adopte cu mai multa operativitate legile de importanta fundamentala pentru buna functionare a institutiilor statului de drept.
Aceasta trebuie sa pedepseasca mult mai aspru anumite infractiuni printre care si cele indreptate impotriva vietii cetateanului11. Fara adoptarea unor masuri represive adecvate si transpunerea lor efectiva in practica, criminalitatea cu violenta se va accentua iar dreptul fundamental la viata si integritate corporala a cetateanului nu va putea fi aparat.
Fara o politica puternica, bine, echipata, si pregatita, fara o justitie corecta si bine pregatita profesional, infractionalitatea nu va inceta sa creasca. In acelasi scop, lupta impotriva coruptiei in aceste institutii este absolut necesara, deoarece astfel se mentin conditiile subiective in baza carora infractorii pot spera ca nu vor suporta rigorile legii.
c) Prevenirea tertiara include activitatile destinate evitarii riscului de recidiva la persoanele care au mai savarsit infractiuni. In aceasta zone a prevenirii, se actioneaza pentru tratamentul, reeducarea, resocializarea si reinsertia sociale a infractorilor. Totusi datorita anvergurii limitate a sanctiunilor orientate spre tratament, prevenirea tertiara este redusa la represiune si neutralizare.
In acelasi timp in complexul de masuri destinate perfetionarii activitatilor sociale de prevenire si combatere a infractiunilor savarsite cu violenta, un rol bine definit il are si sistemul penitenciar. Putem afirma ca in prezent, datorita conditiilor specifice etapei pe care o parcurgem, sistemul penitenciar inca nu reuseste sa contribuie la reducerea criminalitatii in tara noastra.
In acest sens cateva masuri de perfectionare a sistemului penitenciar in general si legat de acesta, crearea institutiilor publice menite sa contribuie la resocializarea fostilor detinuti, ar reprezenta conditii favorabile reducerii numarului infractiunilor savarsite cu violenta si indeosebi la prevenirea recidivismului si a repetarii faptelor antisociale de cei pusi in libertate din penitenciar.
Ingrijorator este faptul ca penitenciarele sunt pe mai departe suprapopulate, fenomen care se intensifica cu trecerea timpului (cazarea pe timp de vara se face acum inclusiv in corturi de tip de militar, ca solutie disperata in fata fenomenului de supraaglomerare a inchisorilor).
Influentele nefaste a celor cu conceptii alterate se manifesta din plin, reparatia se realizeaza numai la nivelul principalelor criterii ale sale, iar actiunile reeducative se desfasoara cu mari dificultati si evident cu efecte pozitive diminuate. Drept urmare, perioada de detentie, desfasurata uneori in promiscuitate (detinutii dorm cate doi sau trei in pat), in conditii materiale precare (insuficienta dotarilor sanitare) si intr-o inactivitate daunatoare nu fac altceva decat sa contribuie la alterarea conceptiilor despre lume si viata, la imprimarea unor deprinderi si convingeri infractionale si in final la recidiva.
Modelul social vizeaza reducerea criminalitatii prin reducerea necesitatii de a savarsi fapte savarsite cu violenta. El este un model generos, dar care presupune mari eforturi materiale si umane, deci o anumita bunastare a societatii in care se aplica. Modelul social necesita, in plus atragerea comunitatii in procesele specifice si in actiunile concrete de prevenire, presupunand o buna coeziune sociala. Alaturi de costurile ridicate, aceasta cerinta reprezinta un serios handicap, deoarece:
- stratificarea sociala excesiva genereaza interese diferite ale indivizilor, precum si opinii diferite cu privire la prioritatile prevenirii;
- interesul comun este relativ restrans si vizeaza mai ales prevenirea
criminalitatii violente, a celei stradale si a delincventei juvenile, a infractiunilor care lovesc in interesele tuturor grupurilor sociale.
6.3. Modelul situational (tehnologic)
Modelul situational de prevenire reprezinta o cale pragmatica de reducere a oportunitatilor de savarsire a faptelor antisociale, prin masuri realiste, relativ simple si cu costuri reduse.
Acest model are in vedere potentialele victime, incercand sa le determine sa utilizeze variate precautiuni care reduc riscul victimizarii.
Fara indoiala ca anumite aspecte ale acestui model de prevenire a criminalitatii se adreseaza infractorilor, in ideea producerii unui anumit impact psihologic asupra acestora (prin cresterea riscurilor la care se expun) si a-i determina sa renunte la "trecerea la act".
Criminologic ca activitate multidisciplinara, ce are ca obiectiv cunoasterea cauzelor si conditiilor ce determina fenomenul infractional12 precum si stabilirea celor mai eficiente mijloace de combatere a acestui fenomen implica, intr-o etapa initiala "activitatea de asistenta si expertiza medicala", desfasurata de o echipa de specialisti (psihiatri, sociologi, psihologi, pedagogi, geneticieni, antropologi), aceasta mai ales cand nu revin la probleme de "criminologie clinica" care privesc studiul cauzelor patologice ale delicventei si gasirea mijloacelor specifice de combatere in cadrul unui ansamblu de masuri.
Studiul sociologic al starii infractionale cat si al particularitatii lor individuate de personalitate ce determina polimorfismul conditiei antisociale chiar in aceleasi conditii situative, presupune aportul sociologului, psihologului, pedagogului si al medicului in vederea stabilirii unor solutii adecvate de prevenire si combatere a actului antisocial.
Una din principalele probleme care trebuie aduse in discutie in cadrul preocuparii de "criminologie clinica" prin intermediul cercetarii interdisciplinare medico-legale, socio-psihiatrice si juridice este cea a delimitarii si a caracterizarii notiunii de stare de periculozitate, a precizarii elementelor psiho-patologice si medico-legale care determine potentialul agresiv antisocial, al definirii si interpretarii aspectelor psiho-patologice si socio-psihologice in starea infractionala.
Comportamentul agresivo-patologic poate fi expresia psihozelor cronice evolutive, schizofrenia, delirul de persecutie sau de gelozie din etilismul cronic, delirul de prejudiciu din psihozele senile, psihoza halucinatorie cronica, psihoza maniacodepresiva in faze maniacala. Actiunea terapeutica se poate adresa uneia din cele trei componente structurale de baza: biologica, psihologica si sociala. Personalitatea umana se reprezinta ca un sistem complex bio-psiho-social:
- zona biologica constituita in biotopi;
- zona psihologica uneste structuri psihice.
Inadaptarea in mediul social constituie consecinta unor trasaturi particulare ale personalitatii imature, disarmonice, neurotice, sau defectuale.
0 presiune sociala crescuta din partea organelor si a normelor sociale care se opun unor tendinte individuale, normale, limitand libertatea de actiune a persoanei, posibilitatea realizarii complete a aspiratiilor sale, presiune resimtita imediat pe plan psihologic de catre individ (frustrare, supra-solicitare, interdictii, stresuri, reprimarea tendintelor personale) actioneaza determinand starea de tensiune, situatii conflictuale exprimate pe plan psihologic printr-o varietate polimorfa de conduite reactive ingreunand adaptarea individuala la comunitatea social-umana.
In afirmarea "personalitatii criminale” conceptia simplista de cunoastere a personalitatii infractorului sau faptuitorului numai prin prisma continutului si circumstantelor infractiunii sau a actului antisocial (omuciderea) precum si a stabilirii responsabilitatii numai in functie de diagnosticul psihiatric sau de gradul de intensitate a tulburarilor psihice, sta tocmai la baza gresitei intelegeri pe care o au cei ce considera ca o expertiza in acest domeniu se poate efectua unilateral.
In conceptia criminologica, un tip particular de personalitate criminala ar trebui inteles ca o structura patologica printr-o dezvoltare dizarmonica sau aberanta in conditii negative de climat social, de instruire, de educatie, influente culturale si aspiratii ("sociopatia") pe un fond constitutional vulnerabil, perdispozant (aspecte biogenetice, psiho-genetice, socio-genetice) si favorizata, de factori psihopatici si socio-psihologi complecsi.
Jean Pinatel arata ca notiunea de tratament are in criminologia clinica doua intelesuri principale:
1. "...felul de a actiona fata de delicvent ca urmare a sentintei judiciare in functie de regimul juridic si cel administrativ care reglementeaza executarea sentintei...";
2. "...o acceptiune mai generala si stiintifica care consta, in actiunea generalizata intreprinsa fata de delincvent in scopul de a-i modela personalitatea in vederea evitarii recidivei si a declansarii sociale a acesteia...".
Al doilea aspect este greu de realizat in conditii de penitenciar. In ceea ce priveste cadrul in care se va desfasura programul de tratament Jean Pinatel distinge tratamentul in mediul liber, tratamentul institutional, tratamentul in semilibertate si post-curs.
Dintotdeauna perioadele post revolutionare care au atras dupa ele multiple convulsii sociale, instabilitate politice, economice si o puternica criza la toate nivelurile si straturile sociale au dus la exacerbarea fenomenului infractional.
Este o realitate istorica de care nu se poate face abstractie si care trebuie luata in calcul ca atare. Fenomenul nu este particular Romaniei, iar experientele tarilor est-europene, fost-comuniste, ne confirma din plin acest adevar de necontestat.
Intr-o asemenea stare de crestere a criminalitatii in Romania se circumscrie si evolutia infractiunilor savarsite prin acte de violenta.
Lupta impotriva criminalitatii de violenta presupune o activitate elaborata, sustinuta stiintific, deoarece acest fenomen atat de complex nu poate fi contracarat, anihilat decat prin asemenea demersuri. Astfel, combaterea criminalitatii de violenta presupune o opera de profilaxie criminala, care sa se materializeze intr-o activitate de decimare, reducere a cauzelor majore de facture criminogena, folosindu-se mijloace diferentiate in functie de natura cauzelor care au determinat savarsirea de infractiuni.
6.4. Resocializarea infractorului
Conceptul de resocializare a infractorului
Diversele sisteme penale si sociale de sanctionare, tratament si resocializare a infractorilor se fundamenteaza pe anumite conceptii filozofice, morale, politice si religioase, avand ca finalitate realizarea protectiei si apararii sociale a societatii, prevenirea comiterii de noi crime si delicate si reintegrarea si reabilitarea morale si sociale a persoanelor condamnate la diverse pedepse. Desi aceste sisteme includ o gama larga de sanctiuni si pedepse, ele trebuie sa fie cat mai mult
individualizate, astfel incat atat alegerea, cat si aplicarea lor sa conduca la reducerea riscului reiterarii unor noi fapte antisociale de catre individul condamnat si la reabilitarea lui normala dupa executarea pedepsei, oferind, totodata, o protectie adecvata si pentru societate. Principiul ca detentia si privarea de libertate trebuie folosite ca o ultima solutie ("ultimo ratio") este acceptat in majoritatea sistemelor penale de sanctionare a delincventilor, astfel incat inainte ca tribunalele sa hotarasca privarea de libertate, ele trebuie sa ia in consideratie toate celelalte sanctiuni posibile mai putin radicale, decizia privind privarea de libertate fiind adoptata "numai cand cazul in discutie este de asa natura incat pedepsele mai putin radicale nu pot fi acceptate"
Resocializarea este un proces educativ, reeducativ si de tratament aplicat persoanelor condamnate penal, prin care se urmareste readaptarea infractorilor la sistemul de norme si valori general acceptate de societate, in scopul reintegrarii sociale a acestora si prevenirii recidivei.
Din defmitia prezentata rezulta caracteristicile acestui tip special de recuperare sociala:
- resocializarea vizeaza persoane care au savarsit deja o infractiune;
- resocializarea are drept scop imediat prevenirea recidivei, deci reprezinta o components a prevenirii speciale;
- resocializarea constitue un demers social realizat in mod stiintific, de personal calificat in acest scop;
- metodele resocializarii sunt: educarea, reeducarea si tratamentul.
Educarea vizeaza mai ales pe infractorii a caror personalitate a suferit o "socializare negativa", asimiland norme si valori contrare celor general acceptate de societate.
Reeducarea se adreseaza infractorilor a caror personalitate a suferit o inadaptare la sistemul de norme amintit.
Educarea si reeducarea se relizeaza prin modalitati diverse atat teoretice, cat si practice, prin care se doreste ca infrctorii sa redobandeasca respectul pentru oameni si lege, pentru munca, pentru calificarea ori recalificarea profesionala.
Tratamentul de resocializare se realizeaza prin metode terapeutice apreciate a fi adecvate (chirurgicale, medico-pedagogice, psiho-terapeutice, psihanalitice etc.), urmarindu-se remodelarea personalitate infractorului, ameliorarea tendintelor sale reactionale, reinnoirea motivatiilor care ii anima interesele si modificarea atitudinilor acestuia, in scopul reinsertiei sociale prin readaptarea la medial socio-cultural.
Regimul de tratament si resocializare difera sensibil de la o tara la alta, mergand de la internarea acestora in stabilimente deschise, semideschise sau inchise si pana la detentia lor totals in penitenciare si institutii specials de maxima siguranta si securitate. Pentru acest motiv, insasi notiunea de tratament aplicata este utilizata atat intr-un sens mai restrans, cat si intr-unul mai larg:
- in sens restrans, notiunea de tratament se refera la "masurile individuale si terapeutice care sunt folosite pentru a-i determina pe detinuti sa isi schimbe modul de viata si sa-i indeparteze de activitatile lor criminale;
- intr-un sens mai larg, notiunea de tratament trebuie sa includa o serie de masuri si solutii care sa asigure detinutului pregatirea scolara si profesionala, libertatea religioasa, activitati si exercitii fizice si sportive, vizite, corespondenta, lectura, acces la mijloacele de informare in masa, asistenta psihologica (psihiatrica) si medicala de specialitate.
Indiferent de diferitele acceptiuni acordate notiunii de tratament, majoritatea specialistilor sunt de acord ca el trebuie subordonat unor finalitati care urmaresc:
- cultivarea obiceiului de a munci si de a trai din munca, de unnde si preocuparea ca in timpul detentiei acestia sa-si poata continua pregatirea scolara si profesionala;
- educarea si pregatirea detinutilor pentru o noua viata, dupa terminarea pedepsei inchisorii, in vederea reinsertiei lor normale post-penale;
- acordarea de asistenta sociala, medicala si juridica de specialitate in scopul rezolvarii problemelor personale ale detinutilor.
Modelul curativ subliniaza necesitatea examenului medico-psihologic al infractorului ce a fost subliniata de Cesare Lombroso in raportul prezentat la Congresul International asupra penitenciarelor, care a avut loc la Sankt-Petersburg, in 1890.
Examenul medico-psiho-social a fost instituit, pe plan legislativ in Franta, in anul 1959. George Levasseur s-a ocupat pe larg de examenul de personalitate, el aratand ca acesta are un continut complex, care cuprinde:
- un examen cu privire la personalitatea inculpatului si o ancheta referitoare la situatia sociala, materiala si familiala a acestuia;
- un examen medical;
- un examen psihologic;
- orice alte masuri.
Examenul de personaliate si ancheta sociala sunt obligatorii in materie criminala si facultative in materie corectionala. Examenul medico-psihologic este facultativ in ambele situatii.
Subliniind importanta generalizarii examenului de personalitate in legislatia franceza, P. Bouzat arata ca aceasta masura a fost salutata de catre criminologi ca o cucerire de prim ordin, esentiala intr-un stat de drept modern, intrucat permite sa se cunoasca personalitatea infractorului si sa se prepare masurile in scopul facilitarii readaptarii sociale a acestuia.
6.5. Starea periculoasa
Aprecierea criminologica a "starii periculoase" presupune evaluarea capacitatii infractionale si a posibilitatii de adaptare la mediul social al delincventului.
Conceptual de stare periculoasa nu este o notiune juridica, ci o realitate clinica observabila. Clinic, starea periculoasa se poate manifesta atat sub forma cronica (permanenta), cat si sub forma iminenta:
- forma cronica a starii periculoase poate ft definita ca o "modalitate psihologica si morala care caracterizeaza individul antisocial"; poate fi sesizata mai ales la recidivisti;
Etienne de Graff a constatat faptul ca, inainte de trecerea la savarsirea actului infractional, toti delincventii parcurg o stare periculoasa iminenta. Ea poate fi caracterizata ca o stare de criza, de framantari, a individului care si-a propus sa comita o fapta pedepsita de lege.
Aceasta apreciere se bazeaza pe metodele si tehnicile utilizate frecvent in criminologic: observarea, interpretarea si experimentarea.
In faze observarii sunt puce in evidenta elementele de personalitate ale individului studiat, precum si factorii sociali care au contribuit la orientarea antisociala a personalitatii.
In timpul experimentelor efectuate vor fi identificate trasaturile patologice care constitute nucleul personalitatii orientate antisocial, variabilitatea acestora sugerand nivelul de adaptabilitate sociala, a persoanei in cauza.
Faze interpretarii cuprinde trei etape:
- aprecierea asupra personalitatii delincventului – formularea diagnosticului criminologic;
- exprimarea unei ipoteze asupra comportamentului ulterior, ipoteza care poarta numele de prognostic criminologic;
- formularea unui program de tratament bio-psiho-social.
Criminologia clinica abordeaza personalitatea infractorului in unitatea si dinamica acesteia, fiind utilizate mai multe tehnici de investigare: ancheta sociala, observarea directa, examenul medical, psihiatric si psihologic, interviul clinic aprofundat, testele psihologice.
Cu ajutorul acestor tehnici se urmareste o recompensare a realitatii care a precedat savarsirea actului infractional, implicand studierea parcursului social al individului, a experientelor sale succesive.
6.6. Diagnosticul criminologic
Formularea diagnosticului criminologic se realizeaza in trei etape succesive: aprecierea capacitatii infractionale, evaluarea inadaptarii sociale si aprecierea starii periculoase prin sinteza primelor doua elemente.
Diagnosticul capacitatii infractionale presupune aprecierea trasaturilor psihologice care compun personalitatea orientate antisocial. Ele rezulta din compararea indicilor bio-psihologici evidentiati cu ocazia examenului medico-psihologic si a indicilor sociali rezultati din ancheta sociala.
Aprecierea adaptabilitatii persoanei studiate ia in considerare nivelul aptitudinilor fizice, psihice si profesionale pe de o parte, iar pe de alta parte, pulsiunile instinctive ale acesteia, aspiratiile sale la un anumit status social.
Diagnosticul starii periculoase presupune, in final, sinteza capacitatii infractionale si a inadaptarii sociale prin aprecierea gradului de intensitate al fiecarei laturi.
Combinarea unei capacitati infrationale ridicate cu o adaptabilitate redusa a individului determina un diagnostic criminologic diferit, deoarece inadaptarea sociala a personei in cauza atrage atentia celor din jur.
6.7. Modalitati de resocializare
Realizarea unei resocializari normale si eficiente a individului delincvent este conditionata de o serie de factori, intre care mai importanti sunt:
- factorii care definesc caracteristicile si elementele specifice ale institutiei in care se realizeaza procesul de resocializare (centre de reeducare, stabiliment deschis, penitenciar, institute medico-legale, etc.);
- factorii care definesc individualizarea sanctiunii si durata acesteia, precum si masurile de asistenta medicala, sociala si educative adoptate in functie de personalitatea fiecarei delincvent.
In functie de acesti factori, resocializarea individului delincvent se realizeaza in doua etape sau momente:
- in timpul executarii sanctiunii penale (cu sau fare privare de libertate), cand se urmareste, prioritar, schimbarea si transformarea vechiului sistem de norme, valori si convingeri ale individului delincvent, prin "dirijarea" comportamentului sau spre scopuri deziderabile social, utilizandu-se in acest scop forme de normalizare, deschidere si responsabilizare a delincventului dintre cele mai diverse;
- dupa executarea sanctiunii penale, cand se urmareste reinsertia postpenala a fostului delincvent, incadrarea lui intr-o activitate sociala, dobandirea unui nou status si indeplinirea unor noi roluri, ca si diminuarea efectelor procesului de "stigmatizare" in viata. sociala.
In conformitate cu Regulile penitenciarelor europene, adaptate de Consiliul Europei in domeniul penitenciar18, resocializarea si tratamentul delincventilor trebuie subordonate unor finalitati precise, menite sa asigure mentinerea starii de sanatate si respectul detinutilor, prin asigurarea unor conditii de viata compatibile cu demnitatea umana si cu standardele acceptate in cadrul comunitatii.
Scopurile detentiei trebuie sa reduca, pe cat posibil, traumatizarea psihica a persoanei condamnate, prevenind aparitia unor perturbari emotionale, idei obsesive, infantilism, idei de sinucidere, comportamente violente si agresive si incurajand acele atitudini si aptitudini care sa permita o reinsertia normala a acestora in societate.
Principiul fundamental al actiunii de resocializare si tratament a delincventilor it reprezinta normalizarea, prin apropierea pe cat posibil a conditiilor vietii din penitenciar cu cele ale lumii exterioare acestuia. Ca regula generala, normalizarea presupune ca, in timpul executarii pedepsei, detinutul isi pastreaza si isi exercita marea majoritate a drepturilor civile (dreptul la vot, drepul la libera constiinta religioasa, dreptul la proprietate). In vederea diminuarii riscurilor efectelor negative ale detentiei, normalizarea presupune realizarea a doua deziderate:
a) deschiderea, prin internarea in stabilimente deschise, care sa asigure detinutilor conditii de viata aproape sau chiar identice cu cele din afara locului de detentie (dreptul la corespondenta nelimitata, contact permanent cu familia, vizionarea de programe TV si radio), singurele restrictii fiind cele referitoare la libera deplasare in afara stabilimentelor;
b) responsabilizarea, prin incercarea de a intari simtul raspunderii personale si increderea proprie a detinutilor, implicandu-i intr-o serie de- activitati zilnice in cadrul locului de detentie, reobisnuindu-i cu viata din afara inchisorii.
6.8. Programe de tratament
Tratamentul de resocializare a infractorului urmareste modelarea personalitatii acestuia, ameliorarea tendintelor sale reactionale, reinnoirea motivatiilor si modificarea atitudinilor, in scopul prevenirii recidivei si facilitarii reinsertiei sociale prin readaptarea individului la mediul social.
In criminologia clinica, principala metoda de tratament este psihoterapia. Psihoterapia se bazeaza pe teorii ale psihologiei normale, patologice si sociale, care pot fi utilizate in scopul de a trata tulburari in etiologia carora spar, cu preponderenta, factori psihosociali. Aceasta metoda consta in stabilirea unei relatii speciale de comunicare verbala intre terapeut si delincventi, luati individual ori in grup.
a) Psihoterapia individuală
Psihanaliza – vizeaza identificarea motivelor inconstiente ale diverselor tulburari, dezechilibre sau comportamente specifice infractorilor, in scopul inlaturarii lor, ori a dezvoltarii si anihilarii acestora prin constientizare.
Aplicarea psihanalizei in criminologie intampina dificultati determinate de conditiile speciale de time (durata tratamentului este de 3-4 ani cu o frecventa de 4-5 ori pe saptamana), de loc si de inalta calificare a psihanalistului. La aceste dificultati se adauga cele determinate de personalitatea dificila a infractorilor. Aceste considerente determina ca psihanaliza sa poata fi aplicata numai unui grup restrans de infractori, aflati in penitenciar sau in mediul liber, care se supun acestui gen de tratament.
Odata acceptata aceasta colaborare, analistul va incerca sa-1 influenteze pe infractor, sa-i schimbe conceptiile, sa-i formeze o noua optica de viata care sa-1 ajute sa se integreze in societate.
Psihoterapia rationala se bazeaza pe represiunea psihologica, vizand constientizarea pacientutui in legatura cu trasaturile pozitive si negative ale caracterului sau si determinarea acestuia sa se autoconcentreze si sa-si cenzureze comportamentul, sa nu se lase influentat si intimidat de partenerii sai, sa ia decizii proprii. Acesta terapie poate fi aplicata atat in libertate cat si in semi-liberatate, precum si in penitenciar.
b) Psihoterapia colectivă
Au la baza interactiunile care apar la nivelul grupului in scopul depasirii dificultatilor relatioanale si emotionale ale membrilor grupului.
In cadrul psihoterapiei in grup, analizatul foloseste inter-relatiile care apar in grup pentru a examina problemele de ordin personal pe care le ridica participantii. Terapia se bazeaza pe discutia libera intre membrii grupului, in cadrul caruia subiectii isi expun propriile probleme si incearca sa se "elibereze" de tendintele negative.
O alta metoda de resocializare este metoda relatiilor de grup, care se bazeaza pe teoria asociatiilor diferentiale si consta in punerea infractorului in contact cu grupuri sociale care respecta legea.
Aceasta metoda se aplica in general in perioada de probatiune sau de eliberare conditionata si succesul ei depinde de respectarea unor reguli, intre care mentionam:
- grupul va fi constituit in asa fel incat infractorul sa se bucure de o anumita consideratie;
- cu cat infractorul va fi atras mai mult de catre grup, cu atat mai mare va fi influenta pe care grupul o va exercita asupra acestuia;
- atractia exercitata de grup trebuie sa se bazeze pe interesele majore ale delincventului si nu pe cele marginate;

- grupul constituit trebuie sa fie preponderent anticriminal, astfel incat orice abatere de la normele grupului sa fie considerate o apropiere de calea infractionala; grupul este acela care trebuie sa-si exercite presiunea asupra infractorului si sa nu astepte ca schimbarile comportamentale sa se iveasca de la sine.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire