vendredi 2 mai 2014

Infiintarea unei societati comerciale 2014 conditii


Actele necesare înființării unei societăți ( firma ) 2014
Actele necesare înființării unei societati comerciale ( firma ) de tip SRL sunt :
-contract de comodat pentru sediul social
-rezervarea unui nume de la Registrul Comerţului
-chitanta care demonstrează depunerea capitalului social
-alte acte aditionale care le vei completa la Registrul Comerţului
-Actele de identitate ale viitorilor asociati in original insotite de cate o copie dupa aceste acte.
-Copie dupa actul de proprietate si o copie dupa actul de proprietate a celui acre pune la dispozitie imobilul unde se va stabili sediul social
-Alegerea formei juridice de functionare a societatii ( de tip SRL ; de tip SA etc)
-Alegerea numelui societatii;acesta trebuie sa fie unic;se aleg cel putin trei nume in ordinea preferata;
-Alegerea obiectului de activitate(ceea ce vrea sa faca societatea-obiectul de lucru), dupa codul corespunzator in clasificarea sa in Codul CAEN;Se stabileste obiectul principal de activitate si obiectele secundare de activitate.
-Se alege sediul social unde va fiinta firma.
-Se depune capitalul social al firmei:Suma si banca unde se va depune capitalul social este la alegerea solicitantului de infiintare a firmei.Capitalul social minim pentru un SRl este de 200 de lei conform legii 441/2006 pentru modificarea şi completarea Legii 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului
"12. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. 11. – (1) Capitalul social al unei societăţi cu răspundere limitată nu poate fi mai mic de 200 de lei şi se divide în părţi sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei.”
-Se stabileste administratorul societatii
-se stabileste baza de impozitare si la ce interval se va plati impozitul
-Se opteaza pentru a fi platitoar de TVA sau nu si la ce interval sa se faca plata TVA-ului daca se opteaza pentru plata lui.
Dupa ce aceste lucruri au fost stabilite se trece la :
-rezervarea unui nume pentru societate
-intocmirea actului de constituire a societatii (actul constitutiv)
-asociatii declara in scris ca nu antecedente penale si ca indeplinesc toate conditiile legale pentru a indeplini calitatea de administrator sau asociat.
-se incheie contractul de comodat sau inchiriere a spatiului societatii indiferent daca acesta este de inchiriat sau proprietatea personala a unuia dintre asociati.
-se vor elibera cazierele fiscale ale viitorilor asociati de la Registrulu Comertului
-Se deschide contul in banca si se depune capitalul social al societatii care poate fi depus de catre administartor sau de catre un imputernicit al acestuia.
-se depune un specimen de semnatura la Registrul Comertului sau la un notar public,specimen care va fi utilizat pentru certificarea documentelor firmei.
Dupa completarea acestor acte se trece la completarea documentelor care se depun la Registrul Comertului.
Se depun la Registrul Comertului :
-cererea de inregistrare a societatii
-declaratie pe propria raspundere pentru desfasurarea unei activitati sau fara derularea unei activitati.
model declarație download click pe link-ul cu rosu :
Dupa ce toata aceasta documentatie este completa, se va depune dosarul la Biroul Unic din cadrul oficiului Registrului Comertului.In termen de 4 zile lucratoare vor fi gata actele de infiintare a societatii dupa cum urmeaza:
-rezolutia directorului de la Registrul Comertului de autorizare a functionarii societatii
-certificatul de inregistrare la Registrul Comertului
-certificatul de inregistrare a societatii
-certificatele care tin locul autorizatiilor ( asta in cazul in care societatea nu desfasoara o activitate ce area un impact notabil asupra mediului inconjurator).
Din acest moment societatea incepe sa functioneze legal.Legea 441/2006 pentru modificarea şi completarea Legii 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL
L E G E
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I. – Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru infracţiunile
prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, sau pentru cele prevăzute de prezenta lege.”
2. La articolul 7, literele a), b), d) şi e) vor avea următorul cuprins:
„a) datele de identificare a asociaţilor; la societatea în comandită simplă, se vor arăta şi asociaţii comanditaţi;
b) forma, denumirea şi sediul social;
2
d) capitalul social, cu menţionarea aportului fiecărui asociat, în numerar sau în natură, valoarea aportului în natură şi modul evaluării. La societăţile cu răspundere limitată se vor preciza numărul şi valoarea nominală a părţilor sociale, precum şi numărul părţilor sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său;
e) asociaţii care reprezintă şi administrează societatea sau administratorii neasociaţi, datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit şi dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat;”
3. La articolul 7, după litera e) se introduce o literă nouă, lit.e1), cu următorul cuprins:
„e1) în cazul societăţilor cu răspundere limitată, dacă au fost desemnaţi cenzorii sau auditorul financiar, datele acestora de identificare;”
4. La articolul 8, literele a), b), d) - i), m), n) şi o) vor avea următorul cuprins:
„a) datele de identificare a fondatorilor; la societatea în comandită pe acţiuni, vor fi menţionaţi şi asociaţii comanditaţi;
b) forma, denumirea şi sediul social;
d) capitalul social subscris şi cel vărsat şi, în cazul în care societatea are un capital autorizat, cuantumul acestuia;
e) natura şi valoarea bunurilor constituite ca aport în natură, numărul de acţiuni acordate pentru acestea şi numele sau, după caz, denumirea persoanei care le-a adus ca aport;
f) numărul şi valoarea nominală a acţiunilor, cu specificarea dacă sunt nominative sau la purtător;
g) datele de identificare a primilor membri ai consiliului de administraţie, respectiv a primilor membri ai consiliului de supraveghere;
h) datele de identificare a primilor cenzori sau a primului auditor financiar;
i) clauze privind conducerea, administrarea, funcţionarea şi controlul gestiunii societăţii de către organele statutare, numărul membrilor consiliului de administraţie sau modul de stabilire a acestui număr;
m) orice avantaj special acordat, în momentul înfiinţării societăţii sau până în momentul în care societatea este autorizată să îşi înceapă activitatea, oricărei persoane care a participat la constituirea societăţii sau la tranzacţii conducând la acordarea autorizaţiei în cauză, precum şi identitatea beneficiarilor unor astfel de avantaje;
n) numărul acţiunilor comanditarilor în societatea în comandită pe acţiuni;
o) cuantumul total sau cel puţin estimativ al tuturor cheltuielilor pentru constituire;”
5. La articolul 8, după litera f) se introduc două litere noi, lit.f1) şi f2), cu următorul cuprins:
„f1) dacă sunt mai multe categorii de acţiuni, numărul, valoarea nominală şi drepturile conferite fiecărei categorii de acţiuni;
f2) orice restricţie cu privire la transferul de acţiuni;”
6. La articolul 8, după litera g) se introduce o literă nouă, lit.g1), cu următorul cuprins:
„g1) puterile conferite administratorilor şi, după caz, directorilor, şi dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat;”
7. La articolul 8, după litera i) se introduce o literă nouă, lit.i1), cu următorul cuprins:
„i1) puterile de reprezentare conferite administratorilor şi, după caz, directorilor, respectiv membrilor directoratului, şi dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat;”
8. După articolul 8 se introduce un articol nou, art.81, cu următorul cuprins:
„Art. 81. – Datele de identificare prevăzute la art. 7 lit. a), e) şi e1), respectiv la art. 8 lit. a), g) şi h) includ:
a) pentru persoanele fizice: numele, prenumele, codul numeric personal şi, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislaţiei naţionale aplicabile, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia;
b) pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, naţionalitatea, numărul de înregistrare în registrul comerţului sau codul unic de înregistrare, potrivit legii naţionale aplicabile.”
9. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
„Art. 9. – (1) Societatea pe acţiuni se constituie prin subscriere integrală şi simultană a capitalului social de către semnatarii actului constitutiv sau prin subscripţie publică.
(2) În cazul unei subscrieri integrale şi simultane a capitalului social de către toţi semnatarii actului constitutiv, capitalul social vărsat la constituire nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris. Diferenţa de capital social subscris va fi vărsat:
a) pentru acţiunile emise pentru un aport în numerar, în termen de 12 luni de la data înmatriculării societăţii;
b) pentru acţiunile emise pentru un aport în natură, în termen de cel mult 2 ani de la data înmatriculării.”
10. După articolul 9 se introduce un articol nou, art. 91, cu următorul cuprins:
„Art. 91. – Societatea în nume colectiv, societatea în comandită simplă şi societatea cu răspundere limitată sunt obligate să verse integral la data constituirii capitalul social subscris.”
11. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
„Art. 10. – (1) Capitalul social al societăţii pe acţiuni sau al societăţii în comandită pe acţiuni nu poate fi mai mic de 90.000 de lei.

Guvernul va putea modifica, cel mult o dată la doi ani, valoarea minimă a capitalului social, ţinând seama de rata de schimb, astfel încât acest cuantum să reprezinte echivalentul în lei al sumei de 25.000 de euro. 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire