lundi 22 avril 2013

Modele de subiecte bacalaureat limba si literatura romana - profil tehnologic
Examenul de bacalaureat naional 2013
Limba şi literatura română
Proba E. a)
Filiera teoreti Profil real; Filiera tehnologică;
Filiera vocaŢională Toate profilurile (cu excepŢia profilului pedagogic)
•    Toate subiectele sunt obligatorii. Se acor 10 puncte din oficiu.
•    Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.


MODELSUBIECTUL I                                                                                                                  (30 de puncte) Citte următorul text:
Am palida tristeŢă a apelor ce plâng
Pe jgheabul clar şi rece al albelor fântâni
Sculptate-n întuneric de mterele mâini. Am palida tristeŢă a apelor ce plâng.

Pe faŢa blondei unde încet şi trist s-abate, Ca umbra unor aripi, o doi din trâni, Ce cade ca un freamăt al codrilor păgâni În care mor legende şi vise depărtate.

Pe marmora cea rece se lasă un amurg
De toam-ntârziată ca negura pe vale,
Şi sufletul se plânge pribeag pe vechea cale, Iar lacrimi, calde lacrimi, ca roua-n seară curg.

Adâncul întuneric se-ntinde ca-ntr-un vis, Şi nicio lirire în zare nu se-arată
Vestind speranŢa pală ce turbură şi-mbată. Fântâna e o noapte, tăcerea un abis.
(Ştefan Petică, Când viorile tăcură XIV)

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinŢe cu privire la text:

1. Numte te un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: pribeag şi lirire.      2 puncte
2. Expli rolul cratimei în secvenŢa: toam-ntârziată.                                                             2 puncte
3. Construite un enunŢ în care foloseşti o locuŢiune/expresie care conŢi substantivul suflet.
2 puncte
4. Transcrie două cuvinte din text a căror formă reprezintă abatere de la normele actuale ale limbii literare.                                                                                                                                        4 puncte
5. Precizează două motive literare identificate în textul dat.                                                      4 puncte
6. Selectează două secvenŢe din text care conturează dimensiunea temporală a imaginarului poetic.
4 puncte
7. Prezintă semnificaŢia a două figuri de stil diferite din ultima strofă.                                        4 puncte
8. Ilustrează, cu exemple din text, două trăsături ale genului liric.                                             4 puncte
9.  Comentează,  în  60   100  de  cuvinte  (şase–zece  rânduri),  primele  două  strofe  ale  textului, evidenŢiind două trăsături ale simbolismului.                                                                              4 puncte
SUBIECTUL al II-lea                                                                                                        (30 de puncte)

Scrie un text de tip argumentativ de 150 300 de cuvinte (15 30 de rânduri) despre modul în care familia influenŢează tinerii în alegerea unei profesii.

În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
−    să  respecŢi  structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor  în  scris,  utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri;                                              8 puncte
−    să ai conŢinutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/a propriei opinii faŢă de problematica pusă în discuŢie, enunŢarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;                                             16 puncte
−    să  respecŢi  normele  limbii  literare  (registrul  stilistic  adecvat,  normele  de  exprimare,  de ortografie şi de punctuaŢie) şi limitele de spaŢiu indicate.                                               6 puncteSUBIECTUL al III-lea                                                                                                       (30 de puncte)

Redactează  un  eseu  de  600   900  de  cuvinte  (două   trei  pagini),  în  care   prezinŢi
relaŢia dintre două personaje dintr-un roman interbelic studiat.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
 prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre personajele alese din romanul interbelic studiat;
−    evidenŢierea,  prin  două  episoade/citate/secvenŢe  comentate,  a  modului  în  care  evoluearelaŢia dintre cele două personaje;
−    ilustrarea a patru elemente de structură şi de compoziŢie  ale romanului interbelic studiat, semnificative pentru analiza relaŢiei dintre cele două personaje (de exemplu: acŢiune, conflict,
relaŢii  temporale  şi  spaŢiale,  incipit,  final,  tehnici  narative,  perspectivă  narativă,  registre stilistice, limbajul personajelor etc.);
−   susŢinerea  unei opinii despre modul în care o idee sau tema romanului interbelic studiat se
reflectă în evoluŢia relaŢiei dintre cele două personaje.

Notă!
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conŢinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinŢă/reper).
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris 3 puncte; abilităŢi de anali şi de argumentare 3 puncte; utilizarea limbii literare 2 puncte; ortografia 2 puncte;
punctuaŢia 2 puncte; aşezarea în pagi, lizibilitatea 1 punct; încadrarea în limitele de spaŢiu
indicate 1 punct).

În vederea acorrii punctajului pentru redactare, eseul trebuie ai minimum 600 de cuvinte (două pagini) şi dezvolte subiectul propus.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire