lundi 22 avril 2013

MODEL DE SUBIECT PENTRU SIMULAREA PROBEI DE LIMBĂ ȘI LITERATURĂ ROMÂNĂ DIN CADRUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2013


MODEL DE SUBIECT  PENTRU SIMULAREA PROBEI DE LIMBĂ ȘI LITERATURĂ ROMÂNĂ DIN CADRUL
EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2013 LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
30 IANUARIE  2013
Filiera teoretică – Profil umanist, Filiera vocațională – Profil pedagogic
Limba și literatura română

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I                                                                                                                                                    (30 de puncte)
Citește următorul text:


Cincizeci de ani, de când încerci, mereu,
Condeiul, gândurile şi cerneala,
N-au mai ajuns să-ţi curme, fătul meu,
Frica de tine şi-ndoiala.

Te temi şi-acum de ce te-ai mai temut,
De pagina curată şi de rândul,
Şi de cuvântul de la început.
Te sperie şi litera şi gândul.
Foile tale scrise, de hârtie,
Se rup şi zboară, ca dintr-o livadă
Frunzele smulse-n vijelie,
Fără ca piersicul să şi le vadă.

La fiece cuvânt, o şovăire
Te face să tresari şi-ai aştepta.
Parcă trăieşti în somn şi-n amintire
Şi nu ştii cine-a scris cu mâna ta.

                                                                              (Tudor Arghezi, Frunze pierdute)

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:

1. Numește câte un sinonim neologic pentru sensul din text al cuvintelor : curată , șovăire.              2 puncte
2. Explică rolul virgulelor din versurile N-au mai ajuns să-ţi curme, fătul meu,/ Frica de tine şi-ndoiala.
                                                                                                                                                                               2 puncte
3. Construiește un enunț în care să ilustrezi sensul conotativ al cuvântului foi.                                     2 puncte
4. Precizează o temă și un motiv literar identificate în textul dat.                                                             4 puncte
5. Menționează două mărci lexico-gramaticale ale subiectivității prezente în textul dat.                    4 puncte
6. Selectează două figuri de stil diferite, identificate în ultimele două strofe.                                        4 puncte
7. Prezintă valoarea expresivă, în ultima strofă, a adverbului parcă.       4 puncte
8. Ilustrează, prin exemple, două trăsături, care susțin caracterul de artă poetică al textului dat.     4 puncte
9. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte (șase – zece rânduri), primele două strofe ale textului dat, prin evidențierea relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice.                                                                 4 puncte

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                                                                     (30 de puncte)
Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte (15 – 30 de rânduri) despre menirea operei de artă în lumea contemporană.
În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
− să respecți structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte
− să ai conținutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/a propriei opinii față de problematica pusă în discuție, enunțarea și dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte
− să respecți normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuație) și limitele de spațiu indicate. 6 puncte

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                                                    (30 de puncte)
Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte (două – trei pagini), în care să prezinți relația dintre două personaje dintr-un basm cult studiat.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
− prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre personajele alese din basmul studiat;
− evidențierea, prin două episoade/citate/secvențe comentate, a modului în care evoluează relația dintre cele două personaje;
− ilustrarea a patru elemente de structură si de compoziție ale basmului studiat, semnificative pentru analiza relației dintre cele două personaje (de exemplu: acțiune, conflict, relații temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbajul personajelor etc.);
− susținerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema basmului studiat se reflectă în evoluția relației dintre cele două personaje.
Notă!
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct, încadrarea în limitele de spaţiu indicate – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte (două pagini) și să dezvolte subiectul propus.MODEL DE BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE  PENTRU SIMULAREA PROBEI DE LIMBĂ ȘI LITERATURĂ ROMÂNĂ DIN CADRUL
EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2013 LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
30 IANUARIE  2013
Filiera teoretică – Profil umanist, Filiera vocațională – Profil pedagogic
BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE

Se punctează oricare alte formulări/modalități de rezolvare corectă a cerințelor.
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracțiuni de punct.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I                                                                                                                                                    (30 de puncte)
1. câte 1 punct pentru numirea fiecărui sinonim neologic pentru sensul din text al cuvintelor date (de exemplu: curată – imaculată; șovăire  – ezitare)                                                                                                     2x1p= 2 puncte
2. explicarea rolului virgulei din versul indicat (de exemplu: delimitează o structură în vocativ)            2 puncte
3. construirea unui enunț în care se ilustrează corect sensul conotativ al cuvântului indicat                2 puncte
4. câte 2 puncte pentru precizarea unei teme (de exemplu: creația artistică) și a unui motiv literar identificate în textul dat (de exemplu: cuvântul)                                                                                                          2x2p= 4 puncte
5. câte 2 puncte pentru menționarea fiecăreia dintre cele două mărci lexico-gramaticale ale subiectivității din text (de exemplu: verbe la persoana a II-a – te temi și adjectiv pronominal posesiv la persoana a II-a – tale, ta) 2x2p= 4 puncte
6. selectarea oricăror două figuri de stil diferite, identificate corect în ultimele două strofe           2x2p= 4 puncte
7. prezentarea adecvată a valorii expresive a adverbului parcă 4p. / prezentare schematică 2p.            4 puncte
8. – câte 1 punct pentru menționarea fiecăreia dintre cele două trăsături care susțin caracterul de artă poetică al textului dat (de exemplu: teme și motive, relația dintre instanțele comunicării lirice; prezența unor cuvinte din câmpul semantic al creației artistice etc.)                                                                                           2x1p= 2 puncte
– câte 1 punct pentru ilustrarea cu exemple din text a fiecărei trăsături menționate                     2x1p= 2 puncte
9. comentarea adecvată și nuanțată a primelor două strofe, în limitele de spațiu indicate 4p. / comentarea parțial adecvată sau nerespectarea limitelor de spațiu indicate 2p.

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                                                      (30 de puncte)
− structura discursului de tip argumentativ:
− formulare adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei componente: ipoteza, enunțarea și dezvoltarea argumentelor, concluzia 4 p. / formulare parțial adecvată 2 p. 4 puncte
− utilizare adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de opinie, adverbe/locuțiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivității evaluative, conjuncții/locuțiuni conjuncționale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi) 4 p. / utilizare parțial adecvată 2 p. 4 puncte
− conținutul argumentării:
− formularea ipotezei/a propriei opinii față de problematica propusă 2 puncte
− câte 3 puncte pentru enunțarea fiecăruia dintre cele două argumente [pro și/sau contra] adecvate ipotezei 2x3p=6 puncte
− câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre argumentele enunțate 2x3p=6 puncte
− formularea unei concluzii pertinente 2 puncte
− respectarea normelor limbii literare și a limitelor de spațiu indicate:
− registrul stilistic adecvat cerinței 1 punct
− respectarea normelor de exprimare (0-1 greșeli lexicale sau morfosintactice – 2 p.; 2 greseli – 1 p.; 3 sau mai multe greșeli – 0 p.) 2 puncte
− respectarea normelor de ortografie si de punctuație (0-1 greseli ortografice si de punctuaȚie – 2 p.; 2 greseli – 1 p.; 3 sau mai multe greseli – 0 p.) 2 puncte
− respectarea limitelor de spațiu indicate 1 punct

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                                                    (30 de puncte)
Conţinut – 16 puncte
– câte 2 puncte pentru prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre personajele alese din basmul studiat                                                                                                                                     2x2p= 4 puncte
(Cele 2 puncte pentru fiecare personaj se acordă astfel:
prezentare nuanțată și adecvată a statutului social, psihologic, moral etc. al personajului 2p.
prezentare schematică sau superficială a statutului social, psihologic, moral etc. al personajului 1p.)
– evidențierea, prin două episoade/citate/secvențe comentate, a modului în care evoluează relația dintre cele două personaje 4 puncte
prezentarea evoluției relației dintre personaje și ilustrarea acesteia prin două episoade/citate/secvențe comentate 4 p.
prezentarea evoluției relației dintre personaje și ilustrarea printr-un episod/citat/secvență comentată 2 p.
simpla numire a unor scene/secvențe sau tendința de rezumare 1 p.
− câte 1 punct pentru ilustrarea fiecăruia dintre cele patru elemente de structură și de compoziție ale basmului studiat, semnificative pentru analiza relației dintre cele două personaje                                     4x1p= 4 puncte
− susţinerea opiniei formulate cu argumente adecvate 4p / încercare de susţinere a opiniei sau schematism 2p / simpla formulare a opiniei 1p                                                                                                                  4 puncte
Redactare – 14 puncte
− organizarea ideilor în scris                                                                                                                    3 puncte
3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi încheiere, în care construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică
2 puncte pentru text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică
1 punct pentru text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta
− abilităţi de analiză şi de argumentare                                                                                                  3 puncte
3 puncte pentru relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de judecăţi de valoare relevante
2 puncte pentru relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente insuficient de convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante
1 punct pentru relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism
− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului, sintaxă adecvată 2 p / vocabular restrâns, monoton 1 p)                                                                                    2 puncte
− ortografia (0-1 erori: 2 p/ 2 erori: 1 p/ 3 sau mai multe erori: 0 p)                                                   2 puncte
− punctuaţia (0-1 erori: 2 p/ 2 erori: 1 p/ 3 sau mai multe erori: 0 p)                                                 2 puncte
− aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea                                                                               1 punct
− încadrarea în limitele de spaţiu indicate                                                                                                1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte (două pagini) și să dezvolte subiectul propus.
MODEL DE SUBIECT  PENTRU SIMULAREA PROBEI DE LIMBĂ ȘI LITERATURĂ ROMÂNĂ DIN CADRUL
EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2013 LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
30 IANUARIE  2013
Filiera teoretică – Profil umanist, Filiera vocațională – Profil pedagogic
Limba si literatura română


Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.


SUBIECTUL I (30 de puncte)
Se dă următorul text:

Ascultam cu sufletul la buze și îngurgitam acum cu creierul, cu ochii, cu urechile, cu sufletul, fiecare cuvânt, fiecare silabă, fiecare sunet. Mă îndoiam dacă prințul Preda, care citea acum rar, apăsat, ridicând la fiecare cuvânt fruntea spre mine, să vadă dacă sesizez bine sensul acestui simbol, mă îndoiam dacă el da prețul pe care îl dam eu cuvintelor ce auzeam. Mă îndoiam chiar dacă prințul Tudor le sesizase bine, adică asta nu era mare lucru, dar dacă le gustase bine, dacă le degustase, dacă le savurase cu sufletul și cu visul, așa cum le savuram eu acum. Eu să fi avut fericirea să-mi ceară donna Alba să găsesc "Aventura", pe doamna Aventură, care să merite să i se încredințeze această considerabilă misiune, de a smulge pentru mine pe donna Alba soțului ei!
Rămânea, așadar, de descoperit marea aventură. Și donna Alba își consultă partenerul asupra ei. Propunerile lui par să nu-i placă. Nu înțelege ca totul să se sfârșească printr-o răpire ori printr-o scrisoare rătăcită; e prea banal și apoi asta nu însemnează a lăsa aventurii să hotărască. Trebuie făcut ceva, tot aci, pe loc, dar fără excesiva fereală de până acum. […] Bănuielile n-au decât să vină, ele vor complica și mai mult situația; însă ei vor căuta să ascundă lucrul, până la dezmințirea lor completă, până la dezgolirea adevărului, până la ultima evidență. Dar ea ar fi vrut toate acestea concentrate într-un tot, urmând o anume gradație, mai dramatic, mai teatral. Și, mai puțin cabotin, prințul Tudor, spre marea mea satisfacție, nu găsește acest complex, pe care eu i l-aș fi găsit la moment, i-aș fi imprimat cel mai agitat ritm, cea mai nebunească și mai vertiginoasă complicație. O mostră din ceea ce aș fi putut eu face va avea donna Alba, această mult căutată donna a visurilor mele, când îi voi povesti chipul cum "am smuls" scrisorile lui Preda Buzescu.
(Gib Mihaescu, Donna Alba)

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe, cu privire la text:
1. Numește câte un sinonim neologic pentru sensul din text al cuvintelor: să hotărască, bănuielile . 2 puncte
2. Explică rolul utilizării virgulei în primul enunț.                                                                                            2 puncte
3. Construiește un enunț cu sensul conotativ al cuvântului frunte.                                                            2 puncte
4. Precizează o temă și un motiv literar prezente în textul dat.                                                                  4 puncte
5. Numeşte tipul de perspectivă narativă din textul citat.                                                                         4 puncte
6. Selectează două cuvinte/structuri din text care să constituie mărci ale subiectivității.                 4 puncte
7. Prezintă valoarea expresivă, în textul dat, a verbelor la modul indicativ, timpul imperfect.         4 puncte
8. Ilustrează, cu exemple din text, două trăsături ale genului epic.                                                        4 puncte
9. Comentează, în 60 -100 de cuvinte (sase – zece rânduri), următoarea secvență din textul dat: Eu să fi avut fericirea să-mi ceară donna Alba să găsesc "Aventura", pe doamna Aventură, care să merite să i se încredințeze această considerabilă misiune, de a smulge pentru mine pe donna Alba soțului ei!.                           4 puncte


SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)        
Scrie un text de tip argumentativ, de 150 – 300 de cuvinte (15-30 de rânduri), despre importanța cunoașterii unor aspecte din biografia scriitorilor studiați pentru înțelegerea raportului realitate-ficțiune în operele literare ale acestor scriitori.
Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte
- să ai conţinutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de problematica pusă în discuție, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte
- să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie) și limitele de spațiu indicate.  6 puncte


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
                    Scrie un eseu de 2 - 3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume, reflectate într-un text poetic modernist studiat. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
- evidenţierea trăsăturilor care fac posibilă încadrarea textului poetic într-o tipologie, într-un curent cultural/ literar, într-o perioadă sau într-o orientare tematică;
- prezentarea temei, reflectată în textul poetic ales, prin referire la două imagini/ idei poetice;
- sublinierea a patru elemente ale textului poetic, semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a poetului (de exemplu: imaginar poetic, titlu, incipit, relaţii de opoziţie şi de simetrie, elemente de recurenţă, simbol central, figuri semantice – tropii, elemente de prozodie etc.);
- exprimarea unei opinii argumentate, despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în textul poetic ales.
Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.
Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte;  utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct; încadrarea în limitele de spațiu indicate – 1 punct.).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte (două pagini) și să dezvolte subiectul propus.
MODEL DE BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE  PENTRU SIMULAREA PROBEI DE LIMBĂ ȘI LITERATURĂ ROMÂNĂ DIN CADRUL
EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2013 LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
30 IANUARIE  2013
Filiera teoretică – Profil umanist, Filiera vocațională – Profil pedagogic
Limba si literatura română
BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE

Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă
fracţiuni de punct.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total
acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. câte 1 punct pentru numirea fiecărui sinonim neologic pentru sensul din text al cuvintelor date (de exemplu: să hotărască- să decidă, bănuielile - suspiciunile)                                                    2x1p= 2 puncte
2. explicarea rolului virgulei în secvenţa indicată (de exemplu: izolează termenii unei enumeraţii, marchează un raport de coordonare prin juxtapunere între părţi de propoziţie de acelaşi fel) 2 puncte
3. construirea unui enunţ în care se ilustrează corect sensul conotativ al cuvântului indicat     2 puncte
4. precizarea corectă a unei teme (de exemplu: iubirea) şi a unui motiv literar (de exemplu: visul)
                                                                                                                                                              2x2p=4 puncte
5. precizarea corectă a tipului de perspectivă narativă (perspectivă subiectivă)                           4 puncte
6. câte 2 puncte pentru selectarea corectă oricăror două cuvinte/structuri din text care să constituie mărci ale subiectivității (de exemplu: mă îndoiam, visurilor mele)                                          2x2p= 4 puncte
7. prezentarea adecvată a valorii expresive a verbelor la modul indicativ, timpul imperfect – 4p./prezentare schematică 2p.                                                                                                                4 puncte
8. − câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două trăsături ale genului epic, prezente în textul dat (de
exemplu: prezenţa instanţelor comunicării narative – narator, personaje; folosirea naraţiunii ca mod de
expunere dominant, îmbinat cu monologul interior )                                                                   2x1p=2 puncte
− câte 1 punct pentru ilustrarea prin exemple din text a fiecărei trăsături menţionate       2x1p=2 puncte
9. comentarea adecvată si nuanţată a secvenţei citate, în limita de spaţiu indicată 4p/comentare parţial
adecvată sau nerespectarea limitei de spaţiu indicate 2p.                                                            4 puncte

Subiectul al II-lea (30 de puncte)
-structura discursului de tip argumentativ:
                 -formularea adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, cu echilibru între cele trei componente: ipoteza, enunțarea și dezvoltarea argumentelor, concluzia 4p./ formulare parțial adecvată 2p.                                                                                                                                                4 puncte
                 -utilizarea adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de opinie, adverbe/locuțiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivității evaluative, conjuncții/locuțiuni conjuncționale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final, conclusiv etc., conectori argumentativi) 4p./ utilizare parțial adecvată 2p.                                                                                                       4 puncte                                                                                                                                                                                                                                               -conținutul argumentării:
        -formularea ipotezei/propriei opinii față de problematica propusă                       2 puncte
        -câte 3 puncte pentru enunțarea fiecăruia dintre cele două argumente (pro și/sau contra)    adecvate ipotezei                                                                                                                    2x3p= 6 puncte
      -câte 3 puncte pentru dezvoltarea fiecăruia dintre cele argumentele enunțate      2x3p=6 puncte
      -formularea unei concluzii pertinente                                                                                        2 puncte
-respectarea normelor limbii literare și a limitelor de spațiu indicate:
      -registrul stilistic adecvat cerinței                                                                                                    1 punct
     -respectarea normelor de exprimare (0-1 greșeli lexicale sau morfosintactice – 2p; 2 greșeli – 1p, 3 sau mai  multe greșeli – 0p.)                                                                                                                   2 puncte
       -respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0-1 greșeli ortografice și de punctuație – 2p; 2 greșeli – 1p, 3 sau mai  multe greșeli – 0p.)                                                                                        2 puncte
       -respectarea limitelor de spațiu indicate                                                                                          1 punct

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Conţinut – 16 puncte
- evidenţierea trăsăturilor care fac posibilă încadrarea textului poetic pentru care a optat candidatul într-o tipologie, într-un curent cultural/ literar, într-o perioadă sau într-o orientare tematică                                                          4 puncte
- prezentarea temei, reflectată în textul poetic ales, prin referire la două imagini/ idei poetice                   4 puncte
          -prezentarea sumară a temei prin referire la o imagine poetică/idee poetică 2p.
          -simpla enunţare a temei fără referire la o imagine poetică/idee poetică 1p.
- sublinierea a patru elemente relevante pentru a ilustra viziunea despre lume a poetului (de exemplu: imaginar poetic, titlu, relaţii de opoziţie şi de simetrie, elemente de expresivitate)                                         1p.+1p.+1p.+1p.=4 puncte    
- susţinerea opiniei formulate cu argumente adecvate 4 p. / încercare de susţinere a opiniei sau schematism 2 p. /simpla formulare a opiniei 1 p.                                                                                                                       4 puncte
    Redactare – 14 puncte
− organizarea ideilor în scris                                                                                                                                     3 puncte
3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru între cele trei componente: introducere,
cuprins si încheiere, în care construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică
2 puncte pentru text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia
paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică
1 punct pentru text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta
− abilităţi de analiză si de argumentare                                                                                                  3 puncte
3 puncte pentru relaţie adecvată idee-argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de
judecăţi de valoare relevante
2 puncte pentru relaţie parţial adecvată idee-argument, utilizare de argumente insuficient de
convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante
1 punct pentru relaţie idee-argument inexistentă, idei nerelevante, schematism
− utilizarea limbii literare (stil si vocabular potrivite pentru conţinutul eseului, claritate a enunţului, varietate a lexicului, sintaxă adecvată – 2p/vocabular restrâns, monoton 1p)                                                          2 puncte
− ortografia (0-1 erori – 2p/ 2 erori – 1p/ 3 sau mai multe erori – 0p)                                           2 puncte
− punctuaţia (0-1 erori – 2p/ 2 erori – 1p/ 3 sau mai multe erori – 0p)                                          2 puncte
− asezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea                                                                            1 punct
− încadrarea în limitele de spaţiu indicate                                                                                            1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte
(aproximativ două pagini) si să dezvolte subiectul propus.MODEL DE SUBIECT  PENTRU SIMULAREA PROBEI DE LIMBĂ ȘI LITERATURĂ ROMÂNĂ DIN CADRUL
EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2013 LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
30 IANUARIE  2013
Filiera teoretică – Profil real; Filiera tehnologică;
Limba și literatura română

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I                                                                                                                                                    (30 de puncte)
Citește următorul text:


Vezi, rândunelele se duc,
Se scutur frunzele de nuc,
S-aşează bruma peste vii −
De ce nu-mi vii, de ce nu-mi vii?
[…]

În lumea asta sunt femei
Cu ochi ce izvorăsc scântei...
Dar, oricât ele sunt de sus,
Ca tine nu-s, ca tine nu-s!

Căci tu înseninezi mereu
Viaţa sufletului meu,
Mai mândră decât orice stea,
Iubita mea, iubita mea!

Târzie toamnă e acum,
Se scutur frunzele pe drum,
Şi lanurile sunt pustii...
De ce nu-mi vii, de ce nu-mi vii?

(Mihai Eminescu, De ce nu-mi vii ?)
Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:
1. Numește câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor : înseninezi , pustii.            2 puncte
2. Explică rolul cratimei în secvența de ce nu-mi vii?.                                                                                  2 puncte
3. Construiește un enunț în care să folosești o expresie/locuțiune care să conțină substantivul lume.     2 puncte
4. Transcrie două cuvinte din text care aparțin câmpului semantic al naturii.                                        4 puncte
5. Precizează două motive literare identificate în textul dat.    4 puncte
6. Selectează două secvențe din text care conturează dimensiunea temporală a imaginarului poetic.    4 puncte
7. Prezintă semnificația a două figuri de stil diferite din primele două strofe date.                              4 puncte
8. Ilustrează, cu exemple din text, două trăsături ale genului liric.                                                          4 puncte
9. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte (șase – zece rânduri), ultimele două strofe ale textului dat, evidențiind două trăsături ale romantismului.                                                                                                                  4 puncte

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                                                      (30 de puncte)
       Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte (15 – 30 de rânduri) despre modul în care perseverența poate conduce la reușită în viață.

În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
− să respecți structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte
− să ai conținutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/a propriei opinii față de problematica pusă în discuție, enunțarea și dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte
− să respecți normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuație)  și limitele de spațiu indicate. 6 puncte
SUBIECTUL al III-lea                                                                                                                                    (30 de puncte)
Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte (două – trei pagini), în care să prezinţi particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-o nuvelă studiată.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/conflictele din textul narativ studiat;
– relevarea unei trăsături a personajului ales, ilustrate prin două episoade/citate/secvenţe comentate;
– ilustrarea a patru elemente de structură şi de compoziţie ale textului, semnificative pentru construcţia personajului ales (de exemplu: acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, registre stilistice, limbajul personajelor, perspectivă narativă, particularități ale compoziției etc.);
– susţinerea unei opinii despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului narativ studiat în construcţia personajului ales.
Notă!
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct, încadrarea în limitele de spaţiu indicate – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte (două pagini) și să dezvolte subiectul propus.

MODEL DE BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE  PENTRU SIMULAREA PROBEI DE LIMBĂ ȘI LITERATURĂ ROMÂNĂ DIN CADRUL
EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2013 LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
30 IANUARIE  2013
Filiera teoretică – Profil real; Filiera tehnologică;
Filiera vocațională – Toate profilurile (cu excepția profilului pedagogic)
BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE

Se punctează oricare alte formulări/modalități de rezolvare corectă a cerințelor.
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracțiuni de punct.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I                                                                                                                                                    (30 de puncte)
1. câte 1 punct pentru numirea fiecărui sinonim pentru sensul din text al cuvintelor date (de exemplu: înseninezi – luminezi; pustii – goale)                                                                                                    2x1p= 2 puncte
2. explicarea rolului cratimei în secvența indicată (de exemplu:  marchează rostirea legată a două cuvinte, păstrarea măsurii și ritmului)                                                                                                               2 puncte
3. construirea oricărui enunț în care se foloseste corect o locuțiune/expresie cu substantivul indicat 2 puncte
4. câte 2 puncte pentru transcrierea fiecăruia dintre cele două cuvinte care aparțin câmpului semantic al naturii.                                                                                                                                                             2x2p= 4 puncte
5. câte 2 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cele două motive literare identificate în textul dat (de exemplu: toamna, ochii, iubita angelică)                                                                                          2x2p= 4 puncte
6. câte 2 puncte pentru selectarea a două secvențe care conturează dimensiunea temporală a imaginarului poetic (de exemplu: Târzie toamnă e acum ; Vezi, rândunelele se duc,)                  2x2p= 4 puncte
7. – câte 1 punct pentru identificarea fiecărei figuri de stil diferite din primele două strofe          2x1p= 2 puncte
– câte 1 punct pentru prezentarea adecvată a semnificației figurilor de stil identificate             2x1p= 2 puncte
8. – câte 1 punct pentru menționarea fiecăreia dintre cele două trăsături ale genului liric (de exemplu: transmiterea în mod direct a unor idei si sentimente; prezența instanțelor comunicării lirice – eul liric) 2x1p= 2 puncte
– câte 1 punct pentru ilustrarea cu exemple din text a fiecărei trăsături menționate                     2x1p= 2 puncte
9. comentarea ultimelor două strofe ale textului, evidențiind două trăsături ale romantismului             4 puncte
comentarea nuanțată a primelor două strofe, evidențiind două trăsături ale romantismului 4 p.
comentarea nuanțată a primelor două strofe, evidențiind o singură trăsătură a romantismului  2 p.
comentarea ezitantă, schematică sau simpla numire a unor trăsături ale romantismului 1 p.

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                                                      (30 de puncte)
− structura discursului de tip argumentativ:
− formulare adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei componente: ipoteza, enunțarea si dezvoltarea argumentelor, concluzia 4 p. / formulare parțial adecvată 2 p. 4 puncte
− utilizare adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de opinie, adverbe/locuțiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivității evaluative, conjuncții/locuțiuni conjuncționale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi) 4 p. / utilizare parțial adecvată 2 p. 4 puncte
− conținutul argumentării:
− formularea ipotezei/a propriei opinii față de problematica propusă 2 puncte
− câte 3 puncte pentru enunțarea fiecăruia dintre cele două argumente [pro si/sau contra] adecvate ipotezei 2x3p=6 puncte
− câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre argumentele enunțate 2x3p=6 puncte
− formularea unei concluzii pertinente 2 puncte
− respectarea normelor limbii literare si a limitelor de spațiu indicate:
− registrul stilistic adecvat cerinței 1 punct
− respectarea normelor de exprimare (0-1 greseli lexicale sau morfosintactice – 2 p.; 2 greseli – 1 p.; 3 sau mai multe greseli – 0 p.) 2 puncte
− respectarea normelor de ortografie si de punctuație (0-1 greseli ortografice si de punctuaȚie – 2 p.; 2 greseli – 1 p.; 3 sau mai multe greseli – 0 p.) 2 puncte
− respectarea limitelor de spațiu indicate 1 punct

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                                                    (30 de puncte)
Conţinut – 16 puncte
− prezentarea nuanţată şi adecvată a statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/conflictele din nuvela studiată 4p / prezentare superficială, schematică 2p 4 puncte
– relevarea unei trăsături a personajului, ilustrate prin două episoade/citate/secvenţe comentate 4 puncte
4 puncte pentru menţionarea trăsăturii şi ilustrarea prin două episoade/citate/secvenţe comentate
2 puncte pentru menţionarea trăsăturii şi ilustrarea printr-un episod/citat/secvenţă comentată
1 punct pentru simpla numire a unor scene/secvenţe sau tendinţa de rezumare sau simpla numire a trăsăturii
− câte 1 punct pentru ilustrarea fiecăruia dintre cele patru elemente de structură şi compoziţie ale nuvelei, semnificative pentru construcţia personajului ales 4x1p = 4 puncte
− susţinerea opiniei formulate cu argumente adecvate 4p / încercare de susţinere a opiniei sau schematism 2p / simpla formulare a opiniei 1p 4 puncte
Redactare – 14 puncte
− organizarea ideilor în scris 3 puncte
3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins şi încheiere, în care construcţia paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică
2 puncte pentru text parţial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcţia paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică
1 punct pentru text vag organizat, fără evidenţierea trecerii de la o idee la alta
− abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte
3 puncte pentru relaţie adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de judecăţi de valoare relevante
2 puncte pentru relaţie parţial adecvată între idee şi argument, utilizare de argumente insuficient de convingătoare, formulare de judecăţi parţial relevante
1 punct pentru relaţie nerelevantă între idee şi argument, schematism
− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului, sintaxă adecvată 2 p / vocabular restrâns, monoton 1 p) 2 puncte
− ortografia (0-1 erori: 2 p/ 2 erori: 1 p/ 3 sau mai multe erori: 0 p) 2 puncte
− punctuaţia (0-1 erori: 2 p/ 2 erori: 1 p/ 3 sau mai multe erori: 0 p) 2 puncte
− aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea 1 punct
− încadrarea în limitele de spaţiu indicate 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte (două pagini) și să dezvolte subiectul propus.


MODEL DE SUBIECT  PENTRU SIMULAREA PROBEI DE LIMBĂ ȘI LITERATURĂ ROMÂNĂ DIN CADRUL
EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2013 LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
30 IANUARIE  2013
Filiera teoretică – Profil real; Filiera tehnologică;
Filiera vocațională – Toate profilurile (cu excepția profilului pedagogic)
Model 2

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.


SUBIECTUL I (30 de puncte)
Se dă următorul text:
Un băietan voinic - barba de-abia-i mijește, și sub căciulă de oaie părul creț și des... și niște ochi blânzi - și mintos tânăr. Când a plecat de acasă să meargă la București p-atâția ani în școli, mama lui - de treabă femeie! - l-a sărutat de-atâtea ori, i-a potrivit părul, i-a netezit căciula și iar l-a sărutat, și i-a zis:
– Niță, mamă, te duci frumos și sănătos: să-ți ajute Dumnezeu și Maica Domnului să-mi vii înapoi tot așa!
            Și cât era de cuminte bătrânica nu s-a mai putut stăpâni… a biruit-o plânsul. De multe ori a dat el să plece; și ea l-a ținut să-l mai mângâie încă. Lui îi ardea să se ducă, și măcar că-i era dragă mama parcă avea acum necaz pe ea că-i prea întârziază plecarea. A plâns și el, ce-i drept, de plânsul ei dar, pe când ochii-i erau triști, închipuirea zbura cu bucurie pe drumul ce i se deschidea lung și necunoscut înainte.
            Trei ani de-o neclintită monotonie... Aceleași ceasuri... aceiași pași... trei ani întregi! Al patrulea, deși se anunțase de la început a urma aceeași neabătută cale, păstra pentru mai târziu o noutate, o ciudată surprindere.
             Alături cu seminarul, o casă veche boierească... De la ferestrele și de pe pridvorul din spatele ei, se vedea peste zid în curtea de recreație a școlii. Odată, într-o zi de sărbătoare, Niță se plimba singur prin curte cu o carte în mână: rămăsese în școală să se prepare de examenele apropiate. Era o dogmă încâlcită: el ocolea curtea repețind pe de rost cu cartea-nchisă-n mână. Anevoie se putea ține minte așa fraze torturate... Deschise iar cartea...
              Trecând prin dreptul zidului, seminaristul tresări; un ghemotoc de hârtie îl lovi pe mână și alunecând peste cartea deschisă sări cât colo înaintea lui. Niță se opri pe loc... Neapărat iar o glumă a vreunui camarad... un miez de pâine muiat în cerneală... sau cine știe ce.
Se uită-mprejur... în curtea școlii nimeni... Lovitura venise dinspre casele de-alături... Ridică ochii în sus și văzu la cea mai apropiată fereastră vecină, care era deschisă, perdelele mișcându-se ca și cum ar fi fost cineva ascuns îndărăt... Ce-o fi?
(I L Caragiale, Păcat)

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe, cu privire la text:
1. Numește câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor: mintos, monotonie.                   2 puncte
2. Explică rolul cratimei în structura să-mi vie.                                                                                           2 puncte
3. Construiește un enunț în care să folosești o locuțiune/expresie care să  conțină cuvântul ceas. 2 puncte
4.  Transcrie din text două cuvinte din câmpul lexical al școlii.                                                             4 puncte
5. Precizează două motive literare prezente în textul dat.                                                                      4 puncte
6. Numește tipul de perspectivă narativă din textul citat.                                                                       4 puncte
7. Identifică în text un mijloc de caracterizare a unui personaj și corelează-l cu o trăsătură de caracter a personajului respectiv.                                                                                                                                  4 puncte
8. Ilustrează, cu exemple din text, două trăsături ale genului epic.                                     4 puncte
9. Comentează, în 60 -100 de cuvinte (sase – zece rânduri), următoarea secvență din textul dat: Trei ani de-o neclintită monotonie... Aceleași ceasuri... aceiași pași... trei ani întregi! Al patrulea, deși se anunțase de la început a urma aceeași neabătută cale, păstra pentru mai târziu o noutate, o ciudată surprindere.                                                                                                                              4 puncte


SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)        
Scrie un text de tip argumentativ, de 150 – 300 de cuvinte (15-30 de rânduri), despre măsura în care adolescentul are nevoie de principii care să îl călăuzească în viață. .
Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte
- să ai conţinutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de problematica pusă în discuție, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte
- să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie) și limitele de spațiu indicate.  6 puncte


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
               Scrie un eseu de 2 - 3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume, reflectate într-un text poetic studiat din opera lui George Bacovia. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
- evidenţierea trăsăturilor care fac posibilă încadrarea textului poetic într-o tipologie, într-un curent cultural/ literar, într-o perioadă sau într-o orientare tematică;
- prezentarea temei, reflectată în textul poetic ales, prin referire la două imagini/ idei poetice;
- sublinierea a patru elemente ale textului poetic, semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a poetului (de exemplu: imaginar poetic, titlu, incipit, relaţii de opoziţie şi de simetrie, elemente de recurenţă, simbol central, figuri semantice – tropii, elemente de prozodie etc.);
- exprimarea unei opinii argumentate, despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în textul poetic ales.
Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.
Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte;  utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct; încadrarea în limitele de spațiu indicate – 1 punct.).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte (două pagini) și să dezvolte subiectul propus.


MODEL DE BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE  PENTRU SIMULAREA PROBEI DE LIMBĂ ȘI LITERATURĂ ROMÂNĂ DIN CADRUL
EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2013 LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
30 IANUARIE  2013
Filiera teoretică – Profil real; Filiera tehnologică;
Filiera vocațională – Toate profilurile (cu excepția profilului pedagogic)
BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE
MODEL 2

  • Se punctează oricare alte formulări/modalități de rezolvare corectă a cerințelor.
  • Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracțiuni de punct.
  • Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. câte 1 punct pentru numirea fiecărui sinonim pentru sensul din text al cuvintelor date (de exemplu: mintos – isteț;  monotonie - plictiseală)                                                          2x1p= 2 puncte
2. explicarea rolului cratimei în secvența indicată (de exemplu: marchează căderea unei vocale; marchează rostirea legată a două cuvinte)                                                                                  2 puncte
3. construirea oricărui enunț în care se foloseste corect o locuțiune/expresie cu substantivul indicat                                                                                                                                                2 puncte
4. câte 2 puncte pentru transcrierea fiecăruia dintre cele patru cuvinte din câmpul semantic al școlii  (de exemplu: recreație, cerneală, carte etc.)                                                      2x2p= 4 puncte
5. câte 2 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cele două motive literare identificate în textul dat (de exemplu: ochii, ceasul, fereastra)                                                                      2x2p= 4 puncte
6. precizarea corectă a perspectivei narative din text (perspectivă narativă obiectivă) 4 puncte
7. Identificarea în text a unui mijloc de caracterizare a unui personaj – 2 puncte; corelarea mijlocului de caracterizare a personajului cu o trăsătură de caracter  -  2 puncte
8. − câte 1 punct pentru menționarea oricăror două trăsături ale genului epic, prezente în textul dat (de exemplu: prezența instanțelor comunicării narative – narator, personaje; folosirea narațiunii ca mod de expunere dominant, îmbinat cu monologul interior sau cu descrierea)      2x1p=2 puncte
− câte 1 punct pentru ilustrarea prin exemple din text a fiecărei trăsături menționate 2x1p=2 puncte
9. comentarea adecvată si nuanțată a secvenței citate, în limita de spațiu indicată 4p/comentare parțial adecvată sau nerespectarea limitei de spațiu indicate 2p                                          4 puncte


SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
− structura discursului de tip argumentativ:
− formulare adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei componente: ipoteza, enunțarea si dezvoltarea argumentelor, concluzia 4 p. / formulare parțial adecvată 2 p.                                                                                                                        4 puncte
− utilizare adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de opinie, adverbe/locuțiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivității evaluative, conjuncții/locuțiuni conjuncționale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi) 4 p. / utilizare parțial adecvată 2 p.                                                                                                       4 puncte

− conținutul argumentării:
− formularea ipotezei/a propriei opinii față de problematica propusă                  2 puncte
− câte 3 puncte pentru enunțarea fiecăruia dintre cele două argumente [pro si/sau contra] adecvate ipotezei                                                                                                   2x3p=6 puncte
− câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre argumentele enunțate                                                                                                                                 2x3p=6 puncte
− formularea unei concluzii pertinente                                                                         2 puncte

− respectarea normelor limbii literare si a limitelor de spațiu indicate:
− registrul stilistic adecvat cerinței                                                                                   1 punct
− respectarea normelor de exprimare (0-1 greseli lexicale sau morfosintactice – 2 p.; 2 greseli – 1 p.; 3 sau mai multe greseli – 0 p.)                                                                              2 puncte
− respectarea normelor de ortografie si de punctuație (0-1 greseli ortografice si de punctuație – 2 p.; 2 greșeli – 1 p.; 3 sau mai multe greseli – 0 p.)                                          2 puncte
− respectarea limitelor de spațiu indicate                                                                      1 punct


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Conţinut – 16 puncte
- evidenţierea trăsăturilor care fac posibilă încadrarea textului poetic pentru care a optat candidatul într-o tipologie, într-un curent cultural/ literar, într-o perioadă sau într-o orientare tematică                                                                                                                                            4 puncte
- prezentarea temei, reflectată în textul poetic ales, prin referire la două imagini/ idei poetice 4p /prezentarea sumară a temei prin referire la o imagine poetică/idee poetică 2p /simpla enunţare a temei fără referire la o imagine poetică/idee poetică 1p.                                                    4 puncte
- sublinierea a patru elemente relevante pentru a ilustra viziunea despre lume a poetului (de exemplu: imaginar poetic, titlu, relaţii de opoziţie şi de simetrie, elemente de expresivitate)                         1p.+1p.+1p.+1p.=4 puncte    
- susţinerea opiniei formulate cu argumente adecvate 4 p./ încercare de susţinere a opiniei sau schematism 2 p. /simpla formulare a opiniei  1 p.                                                       4 puncte

Redactare – 14 puncte
− organizarea ideilor în scris                                                                                                           3 puncte
3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru între cele trei componente: introducere, cuprins si încheiere, în care construcția paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică
2 puncte pentru text parțial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcția
paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică
1 punct pentru text vag organizat, fără evidenŃierea trecerii de la o idee la alta
− abilități de analiză si de argumentare                                                                                       3 puncte
3 puncte pentru relație adecvată idee-argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de judecăți de valoare relevante
2 puncte pentru relație parțial adecvată idee-argument, utilizare de argumente insuficient de
convingătoare, formulare de judecăți parțial relevante
1 punct pentru relație idee-argument inexistentă, idei nerelevante, schematism
− utilizarea limbii literare (stil si vocabular potrivite pentru conținutul eseului, claritate a enunțului, varietate a lexicului, sintaxă adecvată – 2p/vocabular restrâns, monoton 1p) 2 puncte
− ortografia (0-1 erori – 2p/ 2 erori – 1p/ 3 sau mai multe erori – 0p)                                  2 puncte
− punctuația (0-1 erori – 2p/ 2 erori – 1p/ 3 sau mai multe erori – 0p)                              2 puncte
− asezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea                                                                1 punct
− încadrarea în limitele de spațiu indicate                                                                                 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte (aproximativ două pagini) si să dezvolte subiectul propus.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire