dimanche 24 mars 2013

EXAMEN DE BACALAUREAT – 2013 Proba scrisă la Fizică


EXAMEN DE BACALAUREAT 2013
Proba scrisă la Fizică


Se consideră: viteza luminii în vid c = 3 108 m/s , constanta Planck h = 6,6 10-34  J  s , sarcina electrică

e
 
elementară e = 1,6 10-19 C , masa electronului m

= 9,110-3 1 kg .


SUBIECTUL  (15 puncte)
Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat
corect
1. O rază de lumi ajunge pe o suprafaţă de separaţie între două medii transparente diferite sub un unghi de incidenţă egal cu unghiul limi . Unghiul limi este :
a. unghiul de incidenţă pentru care raza reflectată e perpendiculară pe cea refractată
b. unghiul de incidenţă pentru care raza incidentă trece nedevia în cel de-al doilea mediu
c. unghiul de incidenţă pentru care unghiul de refracţie e 900
d. unghiul de incidenţă pentru care se produce interferenţa razei reflectate cu cea refractată

2. Dintr-o lentilă convergentă de distanţă focală

f1  = 10cm

şi o lentilă divergentă de distanţă focală

f  = 5cm

se alcătuieşte un sistem optic centrat afocal . Distanţa dintre lentile este :

a. 15 cm                             b. 10 cm                         c. 20 cm                        d. 5 cm
3. Fie o rază de lumi care ajunge pe o lentilă ca în figurile alăturate . Figura care descrie corect propagarea razei de lumi este :


 
a.                                 b.                                                   c,                                  d.
4. O condiţie obligatorie pentru producerea efectului fotoelectric extern este ca:
a. intensitatea radiaţiei incidente fie mai mare decât intensitatea curentului fotoelectric de
saturie
b. frecvenţa radiaţiei incidente să fie mai mare decât frecvenţa de prag
c. frecvenţa radiaţiei incidente să fie mai mică decât frecvenţa de prag
d. tensiunea de stopare să fie suficient de mică încât să permi ajungerea la anod a fotoelectronilor
5. Ştiind că simbolurile mărimilor fizice şi ale uniţilor de măsură sunt cele utilizate în manualele de


fizică ( e este energia fotonului), unitatea de măsură a mărimii

a. m b. s c. s-1 d. m/s

el
este:
h


II. Rezolvaţi urtoarele probleme:
1.   (15 puncte)
O lentilă convergentă formează pe un ecran situat la 60cm de un obiect liniar , aşezat perpendicular pe axa optică principală, o imagine de patru ori mai mare ca obiectul . Determinaţi :
a. distanţa focală a lentilei ;

b. mărimea imaginii dacă se aşaza obiectul cu înălţimea de 2 cm
extremitatea din dreapta la 19,2 cm de lentilă ;

de-a lungul axei optice principale cu

c. poziţia imaginii aceluiaşi obiect aşezat perpendicular pe axa optică principală dacă se alipeşte de prima lentilă o al lentilă divergentă cu distanţa focală 7,5 cm .
2.    (15 puncte)
O radiaţie monocromatică cu lungimea de un λ = 300nm cade pe o placă de cesiu. Lucrul mecanic deextracţie a electronilor din cesiu are valoarea de 1,89eV (1eV = 1,6 10-19 J).
a. Calculaţi energia cinetică maximă a fotoelectronilor emişi de cesiu.
b. Determinaţi frecvenţa minimă a radiiei electromagnetice sub acţiunea căreia placa poate să emi
fotoelectroni.
c. Determinaţi numărul fotoelectronilor emişi în unitatea de timp la iradierea plăcii cu lumi cu
lungimea de undă dată, dacă puterea fasciculului incident este P=10mW şi fiecare foton produce emisia unui singur electron.
d. Reprezentaţi graficul Ec = Ec (ν ) în care este releva dependenţa energiei cinetice maxime a
electronilor de frecvenţa radiaţiei incidente
 M EC AN IC Ă

EXAMEN DE BACALAUREAT 2013
Proba scrisă la Fizică

Se consideră acceleraţia gravitaţională

g = 10 m / s 2


SUBIECTUL I.      (15 puncte)
Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului considerat
corect.                             15 puncte
1. Unitatea de măsură a modulului de elasticitate ( modulul lui Young ) este :

a. N / m 2

b. N / m

c. N × m

d. J

2. Un corp de masă m se deplasează pe o suprafaţă orizontală pe o distanţă h , coeficientul de frecare la alunecare fiind m . Lucrul mecanic efectuat de greutatea corpului este :

a.  mgh                              b. - mgh                            c. m mgh

 
3. Un corp se deplasează pe un plan orizontal cu frecare sub acţiunea unei forţe de tracţiune paralelă cu planul . În figură sunt reprezentate forţele ce acţionează asupra corpului şi planului . Una dintre următoarele perechi de forţe este acţiune şi reacţiune :
a. greutatea şi normala
b. forţa de tracţiune şi forţa de frecare
c. forţa de apăsare a corpului pe plan şi normala
d. greutatea şi forţa de apăsare a corpului pe plan

d. 0

4, Ecuia de mişcare rectilinie a unui mobil este

x = 2t 2 + 1 . Mişcarea

mobilului este :a. uniformă       b. uniform accelerată     c. uniform încetinită          d. neuniformă

5. Un corp este lansat cu viteza iniţială v = 5m / s
μ = 0,5 . Pâ la oprire corpul parcurge o distanţă :

pe un plan orizontal , coeficientul de frecare fiind

a. 5m

b 2,5m

c. 1m

d. 1,5m


II. Rezolvaţi urtoarele probleme:


1.  (15 puncte)
Un corp cu masa m = 2kg

este lansat pe o suprafaţă orizontală şi se opreşte du un timp t = 10s .

Lucrul mecanic efectuat de forţa de frecare este L = -400 J . Determinaţi :
a. coeficientul de frecare dintre corp şi suprafaţa orizontală ;
b. spaţiul parcurs până la oprire ;

 
c. energia cinetică a corpului după t1  = 3s din momentul lansării .

2.    (15 puncte)
Acceleraţia unui corp ce se deplasează rectiliniu pornind din repaus variază în timp ca în figură      .
a. Descrieţi tipul mişcării corpului pe fiecare interval de timp .

b. Calculaţi viteza corpului la momentul de timp  t
interpretaţi rezultatul

= 6s  şi

c. Calculaţi coordonata mobilului faţă de locul plecării după 6s de
la începerea mişcării

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire